_еге чагыртпас м__ге культура(Word)

Үеге чагыртпас мөңге культура.

Лакшми Нараяна дас

(Леонид Тугутов)

Тыва дылче очулга

 

 

 

Допчузу

 

1.Ведаларның мөңге билии   2

 

2.Карманың хоойлузу болгаш реинкарнация.   25

 

3.Чакралар.   46

 

4.Бхакти йоганың практиказы   56

 

5. Делегейниң тургузуу. Ведаларның тайылбыры. (Ведическая астрономия и уфология)   87

 

6.Инек – ыдыктыг амытан.   96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ведаларның мөңге билии

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/239

 

Ведалар деп сөс орус дылда эки билдингир сөс, утказы болза «билиг», билиглер. Орус сөс ведать. Ынчалза-даа санскрит дылдан укталган деп колдуунда улус билбес.

Санскрит дээрге эң бир дугаар тыптып келген дыл-дыр бистиң Делегейивисте. Санскриттиң бодундан санскрит деп сөсту очулдурарга, арыглапкаан, тиг чок дээн (очищенный совершенный). Санскрит дыл аялгадан дыка хамааржыр, ноталардан хамааржыр. Ол дээрге ам, бир сөстү алгаш өске аялгалыг кылдыр номчуптар болзувусса, ооң утказы өскерлип калыр.

Ведалар литературазы чугаалап турары-биле алырга бойдуста дылдың үш хевири бар болуп турар. Кижи хевирлиг чуртталганы чедип алган дириг амыттаннар харылзажыр. Ведаларның чугаалап турары болза бистиң Делегейде, Вселеннаяда кижиге дөмей дириг амытаннарның 400 муң хевири бар болуп турар. Бистер бо черивисте чүгле чаңгыс хевирни көрүп турар бис. Ол дээрге кижилер-дир. Бистен аңгыда Октаргайда, өске ораннарда 399 000 кижи ышкаш хевирниң дириг амытаннары бар болуп турар. Ведаларда бижип кааны болза бистиң хевиривис эң куду чадада турар. Ынчап келирге делегейде дылдың үш хевири бар. Бирээзи пракрита, ийи дугаары санскрита, а үш дугаарында паишаса.

Пракрита дээрге бүзүргей дыл болуп турар, чижелээрге хайылдырып болбаазыратпаан алдын ышкаш, руда. Арыг алдындан тургустанмаан анаа ара-аразында алдын кезектери костүп турар.

Санскрита болза, ону болбаазырадып каан арыг алдын-биле домейлеп турар. А паишаса – үне чок, пок-сак-биле дөмейлеп турар. Ындыг-даа болза ол үш хевир Делегейде кезээ мөңгеде амыдырап чоруур.

Бичии тайылбыр. Бо таварылгада амыдырал деп сөстү үргүлчү ажыглаар мен. Арай кижилер ол сөстү чүгле боттарынга хамаарыштыр бодаар апарган болгаш утказын билбейин барып болур. Амыдырал дээрге орус существование деп сөстү ынчаан очулдуруп турарым ол-дур. Дириг-даа эвес чүүлдер амыдырап чоруур, шупту бо делегейде бар дириг-даа өлуг-даа чуулдер амыдырап чоруур. Т.е. существует. Анаа бар дептер болзувусса ол арай утказы бир өске болуп турар. А существование дээрге кылдыныг-дыр, действие, глагол. Бо делегейде бар чүүлдер шупту кылдыныг кылып чоруур. Ол дээрге, чеже-даа өлүг, шимчевес, чүүл болза, бо делегейде бар болганда-ла кылдыныг байдалын көргүзүп турар. Что делает? Существует.

Санскриттиң үш хевири бар. Ол дээрге ведалар санскриди, классический хевири, болгаш тоолчургу хевири бар.

Ынчап келирге мындыг кайгамчыктыг байдалды Ведалар айтып турар. Кажан кижи хевирниң чуртталгазын чедип алган дириг амытаннар эмин эртир материалист апарып, сеткилге хамаарышкан ыдыктыг билиглерден ырап бар-ла чыдарга, чоорту, шак-ла ынчалдыр санскрит дылды билип шыдаар шыдалын чидирип алыр, деп каан. Ынчангаш ведаларда бодунда баш бурунгаар айыткыышкыннар (предсказания) бар болуп турар, бистиң үевисте санскрит чүгле Ведалар дылы апаар деп каан. Өске эпохаларда коор болзувусса бо дыл кырынга кижилер чугаалажып харылзажып турган болуп турар.

Ам мен темадан бичии кыдыынче ээптейин. Мен чугаамның кол темазындан үргүлчү кыдыынче чоруп каап турар мен, ынчалза-даа дедир ээп кээр мен, ынчангаш силерни дилеп тур мен, кичээнгейлиг болуруңарны, чүге дизе бо хамык кезектер шупту тудуш чангыс чүүл-дүр, бот-боттарын тайылбырлап турар.

Чаа, ведалар бижиглери. Ведалар болза билиглерниң апауруша категориязынга хамааржып турар. Апауруша дээрге санскритте «кижиниң кылып каан эвес» дээн уткалыг болуп турар. Ол дээрге ведаларны кижи ышкаш амытаннар чогаадып тургузуп каан эвес болуп турар, бо материалдыг делегейде чурттап чоруур. А ведаларның бодунуң чугаалап турары болза, бо билиглер сеткил оранындан келген болуп турар. Ол дээрге Бурганның оранын ынча деп турар, сеткил ораны дээрге. Чижелээрге христиан шажында ону «царство Божие» деп адап турар. Дыңнаан боор силер. Азы “духовный мир”.

Ведалар бодунуң үндезин эгеки байдалында чаңгыс билиг-дир. Кажан кижилер деградацияга алзып, баксырап, сеткилинден ырап, кээргенчиг байдалга кээрге, чаңгыс эгеки ведалар 4 кезекке чардынган болуп турар. Чаңгыс эгеки Веда 20 000 дааш вибрациаларындан тургустунган, ол дааш вибрацияларын мантра дээр. Бистиң тываларның Төвуттен (Тибет) келген сарыг шажында оларны тариналар дээр. Мантра санскрит дылда болза утказы: ман – угаан, трая – хосталга. Мантрая – угаан деп чүүлдуң, бодунуң болгаш чуртталгазының дугайында меге чурумалдарындан адырлып хосталыры дээни ол.

Ынчап келирге, 20 000 мантралар, 4 бөлүкке чардынган, веда билиглеринде тайылбырлаттынгаш, 4 веда кылдыр бараалгаттынган.

Бир дугаары. Риг-веда – ол болза ритуалдар, алгыштар (гимны) болгаш дээди күштерге сүзүглеп чүдүүр мантралар.

Ийи дугаары. Яджур-веда. Яджур дээрге утказы «сагылга аайы-биле эртирер чүүл», церемония деп сөс, орус дылда. Чижелээрге саң салып өргүлдер кылырын, мөргулдерни канчаар шын эртирерин ында бижип каан.

Үш дугаары. Сама-веда. Сама дээрге ыры дээн, пение. Бо ведада болза мантраларны канчаан шын номчуурун өөредип бижип каан. Ол мантраларның хуулгаазын күжүн бүдүнү-биле канчаан ажыдып болурул. Чижелээрге чаңгыс «ом» дээр сөстү безин шын адап ооренири берге, тускай байдал, бедик деңнелдиг башкы, хөй чылдар херек аңаа.

Дараазында дөрт дугаар веда. Атхарва-веда. Бо ведада оон ынаар арткан билиглер чыгдынган. Атхарва-ведада шупту материалдыг делегейге хамаарышкан билиглер допчузу-биле чыгдынган: чижелээрге Аюрведа, эмнелге, фармакология. Оон аңгыда, Дханур-веда – дайын-чаалаашкын өөредиглери (военное искусство). Ол ышкаш, аңгы-аңгы санхиталар, ажы-төл кижизидилгезинге, архитектурага, хамаарышкан сагыг-дүрүмнер. Аңгы-аңгы кижиге карманың салдарындан адырлып, дээди буян сагыш-сеткил байдалыңга чедир сайзырап келгеш, трансцендентилиг сеткил оранынче дедир чанып келиринге дузалаар билиглер. Веда бижиглеринде тайылбырлап кааны болза бис үезинде, ол орандан келген болуп турар бис.

Ынчап келирге, бүдүнү-биле веда билиглери чаңгыс узелдиг (цель) болуп турар – кижи хевир чуртталга чедип алган дириг амытаннарга, оларның чуртталгазының кол даалгазының утказын сагындырып айтып бээр. Кижиниң чуртталгазының утказы бо хамык материалдыг чүүлдер эвес. Делегейни долган шупту дириг амытаннар шынында сеткилдер болуп турар. Ынчангаш оларның үндезин бажыңы сеткил ораны, Бурган ораны болуп турар, бо материалдыг делегей эвес. Бистерге дириг амытаннарга материалдыг делегей домзак болуп турар, кажан шагда шын эвес күзелдеривис дээш мында төрүтүнүп келген.

Ынчап келирге, бо хүнгү тема «Философия болгаш шажынның чергележип турар болгаш аңгылажып турар чүүлдери». Бо шагда аңгы-аңгы хевирлерниң өөредиглери, школалары, агымнары эңдере болуп турар, чижелээрге эзотерика, мистика, кижилерге бо хамаарыштыр билиглер дефицит чок бо хүнде. Ынчангаш кижилер арай азып турар, чүнү шилип алырыл, чүнү сонуургаарыл? Чамдык улустар мынча дээр, бир чамдыктары ынча дээр, өскелери бодун Бурган кылдыр чарлай-даа бээр. Мессия, аватара дээш баар. Ынчангаш кижилер арай азып турар.

Тайылбыр – аватара, санскрит сос, бурганның азы кандыг бир чартык-бурганның бо делегейге дириг-амытан бооп төрүтүнүп чедип келген байдалын аватара дээр.

Ам силерге эң кол чүүлдерниң тайылбырын берейин, кайыын чүү үнген, кайыын кээп турар. Чүге дизе бо кол чүүлдерни билип албас болза, улаштыр информацияны билбейин барып болур силер.

Ведаларның бижиглерин каш кезек категорияларга чарып турар. Бир дугаары «Упанишады». Упанишады дээрге утказы, «сеткил башкызының чанынга олурар» дээн уткалыг, сеткил башкызы дээрге духовный учитель дээн, азы болза гуру. Гуру дээрге санскриттен очулдурарга «ыдыктыг сеткил билиглери-биле долган» диген. Азы болза орустаарга «отягощенный духовными знаниями». Ынчап келирге Упанишада дээрге чул? Упанишадының өөредип турары болза «сеткил бойдузу эң дээди болур, а материалдыг делегей сеткилден бодарап үнүп келген, сеткилге чагырткан бойдус болуп турар.» Ону тайылбырлап турар.

Дараазында мындыг бижиглер бар, Веданта-сутра дээр. Ол болза, бистиң үевистиң кижилерниң хүлээп утказын билип алыры эң берге билиглерниң бирээзи-дир. Ол дээрге, бүгү Веданың эң кол утказын дамчыдып турар, 560 ханы уткалыг афоризмнер болуп турар.

Дараазында. Итихасалар, (Итихасы) – ол дээрге тоолчургу болуушкуннар, төөгү болуушкуннары, чижелээрге Рамаяна болгаш Махабхарата. Олар документалдыг, төөгүде, веда культуразы сайзырап чораан үеде бистиң бо планетага болуп турган болуушкуннарны чуруп турар. Документалдыг дээрге, Рамаяна болгаш Махабхаратаның шупту киржикчилери, шупту болуушкуннары чогаадып каан эвес, а шынап болуп турган деп турары ол-дур. Шуптузу. Сан чурагай, ат сыптары дээш, кым кайнаар барып турган, чүнү канчап турган дээштин, шуптузу.

Дараазында бижиглер. Тантралар. Тантра. Тантралар дээрге ортаакы черни эжелеп турар, Веда билиглери биле ведага хамаарышпас билиглерниң аразында ортуку черни эжелеп турар. Тантралар болза, бодунуң арай сеткили хир-чамныг байдалында, Веданың дээди билиглерин шингээдип, веданың үндезин кол нормаларынга чагыртып сагып шыдавас улуска бердинген билиглер болуп турар. Ол кол нормалар дээрге: шыдамык, арыг сеткилдиг, шынчы, кээргел, биче-сеткилдиг болуру дээш, оон-даа ынаар. Тантра аайы-биле үүле күзел-сорук болгаш караңгы-мугулай адаанда чоруп турар. Страсть и невежество. Ол дээрге оккультизм, спиритуализм, колдовство, теософия дээш оон-даа ынаар.

Бо-дур, мынчалдыр, бо разделдер веда бижиглеринде тайылбырлаттынган.

Бо шагнын эртменденнери шинчилеп көөрге Веда бижиглериниң хар-назыны 8 муң чартык чыл болуп турар. Ынчап келирге бо шагда Ведалар делегейде эң улуг назылыг өөредиглер болуп турар.

 

Үениң дилиндектери.

Чаа ынчап келирге, дириг амытан бо материалдыг делегейде канчаан кылдынып шимченип чоруурул, бо делегей канчаан тургустунган деп билип алыр дээр болза үениң дилиндектериниң дугайында билип алыр болза эки. Ону ведалар билиглери допчузу-биле тайылбырлап берип турар.

Веда литературазы ийи этапты айтып турар. Бирээзи Удпхава – чаяалга (творение), өскези Пралая – буураашкын (разрушение). Мен ам үениң кол хемчээлдерин (шкала) тайылбырлап берейин. Бир дугаары Маха-кальпа. Маха дээрге дээди, ыдыктыг дээни ол, азы болза «великий», кальпа дээрге «октаргайның цикли» (космический цикл) азы болза «вселенский космический цикл» - Маха-кальпа. Маха-кальпа бистиң черивистиң чылдары-биле санаар болза, 622 триллион 80 миллиард чыл уламчылап келир. Кижиниң бажынга безин орта кирбес үе-дир ол. Болза-даа кайгамчык. Дараазында, викальпа бар. Викальпа дээрге бистиң материалдыг өртемчейниң амыдыраар үези, срогу-дур, бо үе ишти чурттап чоруур делегейивис. Ол 311 триллион 40 миллиард чыл уламчылап келир, бистиң чылдарывыс биле алырга. Ол дээрге бис бо 311 триллион 40 миллиард чыл иштинде бо материалдыг делегей иштинге азып-тенип чурттап келир бооп турар бис.

Викальпа боду, кальпа дээр дилиндектерге чардынган. Кальпа черниң 4 миллиард 320 миллион чылга деңнежип турар. Ол дээрге чаңгыс кальпа-дыр. Чангыс кальпа муң циклге чардынган. Ол циклдерни Дивья-юга дээр, азы болза Чатур-юга. Чаңгыс дивья-юга 4 миллион 320 муң чылга деңнежип турар.

Ол дивья-юга дөрт уеге чардынган, азы болза дөрт эпоха. Сатья, Трета, Двапара болгаш Кали. Ол дээрге бо 4 миллион 320 муң чыл ишти үе, дөрт үеге чардынган болуп турар, азы болза дорт цикл.

Ам болза силерге ол 4 үе, дөрт эпоха дугайында чугаалап берейин.

Сатья-юга

Сатья-юга – Алдын үе, (Золотая эпоха). Ол болза 1 миллион 728 муң чыл уламчылап келир. Ынчан эң күштүг, эң сайзыраңгай цивилизация амыдырап турар Черде. Антропологиязының шынары ол уениң. Ол уеде чурттап чоруур улустуң назынын бистиң чылдар-биле санаар болза, кижи бурузу 100 000 муң чыл чурттап чоруур болур. Ынчалза-даа олар ону бодунуң чүс чылы кылдыр хүлээп турар боор. Психологически бодунуң чүс чылы кылдыр билип турар. Болза-даа улуг улус болуп турар. Сатья-юга үезинде кижиниң узуну 1 километр 800 метр болуп турар. Великаннар. База катап чугаалаайын ведаларның айтып бижип турары-биле ындыг болуп турар.

Эң кол өөредии ол үениң – аштанга-йога. Ол уеде кижи бүрүзү аштанга-йога-биле мергежип турар. Ашта дээрге «сес» дээн, анга «чадаланган». Ол дээрге сес чадалыг йога-медитация. Ол чүү ындыг сес чада бооп турарыл? Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, тхьяна, дхарана болгаш самадхи. Сонуургаар болзуңарза бо сөстерни итернетче кииргеш билип аап болур силер. Азы болза чөөн чүктүң болгаш сарыг шажынның философиязындан билип аап болур. Кол металлы, ол үениң, алдын.

Юга азы эпоха соонда-ла юга-пралая үези дүжер, буураашкын үези, эпоха разрушения. Ол ынчан бүдүн черге, космоска улуг буураашкын, черге болза улуг үер азы өрт дээн чижектиг болза-даа улуг буураашкын үези келир. Ол буураашкында шупту варна-санкара узуткаттынып каар. Варна-санкара дээрге «чер планетазының таарымча чок чурттакчылары» дээни ол. Ол дээрге хоойлу-дур. Кандыг-даа дириг амытан оон дезип шыдавас.

Трета-юга.

Дараазында улаштыр, пралая соонда ийи дугаар үе дүжүп келир, ийи дугаар эпоха. Трета-юга – мөңгүн үе, серебрянный век. Мөңгүн үе 1 миллион 296 муң чыл уламчылап келир. Ол үениң кижилери 10 муң чыл чурттап чоруур болур. Ам ол дээрге трета-югада кижилерниң шыдалдары он катап баскырап, казыттынып каар болуп турар. Угаан-сарыыл, интеллектизи, кужу, чаражы, байы дээш баар. 10 катап деградациядан баскырап кудулай берген болур. Шупту талазы-биле. Бир дугаарында ол, оларнын назынынче салдар чедирип турар. Ынчалза-даа олар ону база-ла бодунуң 100 чылы кылдыр билип чоруур. Мага-бодунуң узуну 180 метр.

Ол үениң кижилериниң кол сеткил өөредии – Агнихотра-йога болуп турар. Ол дээрге от чемгерип саң салып өргүл кылыры дээни ол. Кол металлы мөңгүн, өңү кызыл.

Двапара-юга.

Ооң соонда база-ла юга-пралая келир. База-ла черниң шупту чурттакчылары узуткаттынып калыр, варна-санкара санынче кире берген болза. Ынчап келгеш дараазында үе дужуп келир, дараазында эпоха. Двапара-юга. Чес үе. Медный век. Ол болза 864 муң чыл улмачылап келир, бистиң чылдарывыс биле. Кижиниң назыны 1000 чыл апаар. Ол дээрге база-ла 10 катап баскырап калган болуп турар. Угаан-сарыылы-биле база-ла олар назынын бодунуң 100 чылы кылдыр хүлээп турар болур. Узуну 18 метр. Ынчап келирге кижилер үе санында-ла кижи чоорту бичиилеп-ле, бичиилеп-ле, хамык угаан-сарыылы, шупту чүүлү баскырап-ла бар чыдар болуп турар, дараазында эпохага чедир бичиилеп баскырап-ла орар. Ынчангаш үе сөөлүнге кээрге дараазында үениң шынарынга таарыштыр бичиилеп баскырап каан болур. Чижелээрге, сатья-югада кижилер 1 км 800 метр турган болза, ол үениң төнчузунде 180 метр хире апаар. Мени ам билген боор силер.

Ынчап келирге, двапара-югада сеткил өөредии (духовная практика), бурганның оранынче чанарының өөредии – Арчанал болуп турар. Ол дээрге хүрээлерге Бурганның дүрзүзүнге чүдүүр болуп турар, ол үеде кижилер. Ол-дур, ол эпоханың дхармазы. Азы болза шажыны. Ол ынчан кым-даа аштанга-йоганы, агнихотрайоганы-даа практикалавайын турар. Двапара-югада кижилер баскырап каан байдалының чылдагаанында, ол өөредиглерни шингээдип билип аап шыдавас болуп турар.

Кали-юга.

Двапара-юга төнерге база-ла юга-пралая соонда, бистиң бо үевис, Кали-юга дүжүп келир. Бис бо шагның кижилери Кали уезинде чурттап чоруур улус-тур бис. Азы болза ону Темир үе дээр, железный век. Деградация, меге өөредиглер калбаа-биле хөме ап чипкен, авыяастыг чорук, дайыннар, төнчү чок бергедээшкиннер үези, Кали үези бо болур. Ол дээрге дивья-юга деп циклдиң сөөлгү кезээ. Кали уези 432 000 муң чыл уламчылап келир. Кижиниң чурттаар ужурлуг назыны амгы 100 чылга деңнежип турар. Бо хамык, база-ла кижиниң угаан-сарыылынга, интеллектизинге дээр болуп турар. База-ла эрткен үеге бодаарга олардан 10 катап шупту чувези баскырап каан болур. Бо хамыктың байдалында, кижиниң көөр, дыннаар, чугаалаар шыдалы казыттынып каар болуп турар, 10 катап. Сатья юга улузу биле чижелээрге, бисти деннээр болза болза-даа кээргенчиг угаанныг, чувстволарлыг, шыдалдарлыг болуп турар бис.

Кали-югада сеткил өөредии, Харинама-санкиртана-ягья. Ол дээрге кады чыглып алгаш джапа номчуп ырлаары (чоорту ону тайылбырлап бээр мен). Кали-юга февральдың 18-те, бистиң эрага чедир 3102 чылда эгелээн. Ол дээрге 5 муң чыл бурунгаар болуп турар.

 

Юга бүрүзүнүң үш кезээ.

Ону болза санкхья дээр. Эпоха бүрүзү үш периодтан тургустунган. Санкхья бүрүзү санкхья-пралая-биле доостур. Кали югада бир дугаар санкхья 5000 чыл уламчылап келир. Ам бо үеде бистер ол санкхьяның эң сөөлгү чылдарын чурттап чоруурувус ол-дур. Ынчангаш база бир-ле буураашкын болур бооп турар. Болза-даа улуг бергедээшкин катаклизм эвес, анаа кезек-кезек кылдыр. Санкхья-пралая дээрге кезек буураашкын дээн уткалыг. Кезек арыгланыышкын.

Ооң соонда ийи дугаар санкхья – 10 000 чыл. Ол дээрге Алдын үе-дир. Кали-юга уезинде дужуп келир Алдын-уе. Сатья-юга в век Кали. Ол дээрге, бүдүн Черге 10 000 чыл ишти веда культуразы сайзырап келир. Ыдыктыг чиңгине шын билиглер. Дараазында база-ла санкхья пралая дүжүп келир, кезек буураашкын. Ол эртерге катап Кали-юга база-ла бүгү күжү-биле черни хөме аптар. База-ла баскыраашкын, деградация уези уламчылаар.

Ынчап келирге, бо хамык мээң тайылбырлап турар чүүлдеримни улус дыңнааш болза-даа ангадап, оларга шок болуп турар. Болза-даа узун үе кезектери, великаннар, эпохалар, буураашкын деп. Ынчалза-даа, чеже-даа ындыг болза, бир парадокс бар, кайгамчык онза байдал. Бо үеде бистер шупту бо делегейде чоруп турар болганывыста, бо байдал чаңгыс чүүлдү көргүзүп турар. Ол чүл дээрге, бис ол үелерде, ол эпохаларда база чурттап чораан болуп турар бис, бо оранга. Чангыс эвес катап кижи хевирлиг чуртталганы ап турган бис. Чангыс эвес катап бо ведалар билиглеринге таваржып чораан бис. Бистер Сатья-юга үезинде чурттап чораан бис, варна-санкара, черниң таарымча чок чурттакчыларының санынче кире бергеш бо делегейден адырлып чадап каан бис. Буураашкын уезинде узуткаттыргаш, ийи дугаар эпохада база чурттап чораан болуп турар бис. База-ла «экзамен» эртип шыдавайын баргаш пралаяда узуткаттыргаш дараазында үеде катап төрүтүнгеш… Ынчап чорааш ам бо эң бак Кали-юга үезинде хинчектенип чоруурувус бо-дур. Бо хамыкты Веда билиглери: төрүмел болгаш өлүмнүң дээскиндирии деп турар, сансара. Сансара – колесо рождений и смерти. Ынчангаштың кажан кижи шын билиглер албаан шаанда, мынчалдыр долганып дээскинип чоруур болуп турар. Төрүмел, аарыглар, кырыышкын – өлүм. Сеткил өөредиин билип шиңгээдип албаан шаанда.

 

Веда культуразының эрткен шагның үе-дупте истери.

Бо үеде бар төөгү бижиктеринде бистер чүнү тып аап болур бис, бо хамык веда билиглерин бадыткап херечилептер. Мен болза бодум албан биле аңгы-аңгы бо шагның эртемнерин, ажыдыышкыннарын шинчилеп сонуургап чоруур кижи-дир мен. Төөгүде, химияда, физикада, археологияда, квантовая механикада, аңгы-аңгы дисциплиналарда. Биология, медицина. Улуска ону көргүзүп сонуургадыр дээш.

Ынчап келирге, бурун шагның грек бижээчизи Аратос. 1 век, бистиң эрага чедир. Ийи муң ажыг чыл бурунгаар. Бодунуң ажылдарында бистиң планетага чурттап чораан, дээр уктуг кижилер дугайында бижип турар. Сатья-юга үезин бижип турар, боду ону Алдын уе деп адап турар.

«Ол кижилер шупту кижилерни Бурганче угландырып чораан. Кижилер тайбың чурттап чораан, артык сеткил болгаш алгыш-кырыш чокка. Олар болза-даа улуг чораан болгаш дыка ур чурттап чораан. Мөңгүн уеде ол дээр уктуг кижилер Ыдыктыг Дагларже чоруй барган.» Черде кандыг эң ыдыктыг даглар бар ийик? Гималай даглары. «Кажан шагда бир-ле катап, олар, кижилерниң хамык кылган багын шиидер дээш   олар ол Даглардан дужуп келгеннер. Хулер үеде олар бо оранны каапкан, темир уени манавайын. Чуге дизе кижилер балдыны чогааткаш ушкан (бо дээрге бакка алзып бедик деңнелинден баткан дээни ол), болгаш делегейниң эң дээди хоойлузун үрээн – инекти өлүргеш, оон эъдин чигген.» Бо дээрге шаанда шагның үе-дүптүн грек төөгүжүзү-дүр. Бистиң эраның мурнунда бирги чус чыл.

Улаштыр. Америкада индейлерниң бир аймаа, сиу аттыг аймак. Колдуунда индейлерни бо шагда черлик улус кылдыр көөр, ынчалза-даа бис бо шагда оларны ындыг байдалда көруп чоруур бис, чүге дизе оларны ындыг байдалче идипкен болуп турар. Американың индейлериниң төөгүзүн кижи бүрүзү дыңнаан боор. Оларның үе-дүптүң бижиглери база-ла дээр уктуг кижилерни чуруп турар, оларның ада-өгбелериниң уезинде чурттап чораан. Олар мынча деп бижип турар: «Шупту кижилер алышыкылар чораан, ынчангаш олар чаңгыс шажын сагып чорааннар». База-ла олар бир мындыг хуулгаазын (мистический) буганың дугайында чугаалап турар. Ол буганың адын Буфало деп адап турар. Ол болза дөрт будунуң кырында турар. Сиу чонунуң бижип турары болза ол буганың дөрт буду, дөрт чүүлдүң демдээн көргүзүп турар. Арыг-сеткил, кээргел, шынчы болгаш биче-сеткил. Оон эпоха бүрүзүнде ол буганың бир будун одура шааптар болуп турар. Чугаалап турары болза, бо үеде, ол буга чаңгыс будунда туруп турар. Ол дээрге «шынчы чорук», правдивость. Бистер ам Шримад Бхагаватамны ажыдыптар болзувусса, бис билип каар бис, индейлер ону кайыын билип алганын. Ол дээрге Шримад Бхагаватамның бир дугаар ырызындан билиглер-дир. Ында болза хуулгаазын буга Дхарма дугайында бижип каан. Дөрт будунда турар, оон эпоха бүрү-зүнде ол бир будун чидирип турар. Ол буганың даван бүрүзү эң кол бедик шынарларның демдээ, символу болур. Дөрт принцип: арыг-сеткил (чистота), кээргел (милосердие), шынчы (правдивость), биче-сеткил (аскетизм). Ам бо үеде Веда билиинде бижип кааны болза ол буга чаңгыс будунда турар. Ол дээрге шынчы чорук. Бо-дур сиу дээр индей чоннуң бижиглери.

Бурунгуу Грецияның Гепарх деп астроному ассирийлерниң дугайында чугаалап турар. Олар бодунуң бижиглеринде, бодунуң хааннарының төөгүзүн хумагалап шыдапкан болуп турар. Ол болза 432 муң чылдың төөгүзү болуп турар. Кайгамчык. Шаг-шагның үе-дүп Египеттиң төөгүзү безин анаа бодаарга чүү-даа эвес-тир.

Улаштыр. Христиан шажынның Библияда бадыткал херечилелдер тып аап болур бис. Кажан кижи мону херекке албаска, угааны ону эскербес. Библия. Эрги Чагыгда, ол дээрге Ветхий Завет дээн ол-дур. Эрги Чагыгда делегейниң Улуг үериниң бертинде чурттап чораан кижилерниң назы харын бижип турар. Библияда бижип каан, потоп дээр чуул, Улуг-үер деп, ол-дур пралая үези. Буураашкын, узуткаашкын үези. Кали-югаже шилчип турган үе. Двапара үези төнүп каарга, бо улуг үер болган. Пралая үезинде Улуг бергедээшкиннер болу бээр: улуг дайын, вулканнар частып, эпидемия аарыглар тарап, ол дээрге Варна-санкара узуткаттынып турар боор. Оон чаа үе эгелээр.

Ынчап келирге Библия бижип турар. Эрткен эпохада кижилер каш чыл чурттаар ужурлуг турган-дыр? Муң. Көрүңер даан. Библия боду ону бадыткап турар. Адам – 930 чыл чурттап чораан, Сиф – 912, Енох – 905, Каинон – 910, Малелиил – 895, Мафусаил – 969, Ной – ковчег кылып каан кижи, 950 чыл. Енохту 365 харлыг турда ол-ла мага-боду-биле дээрже апарган бооп турар. Оон Улуг үер соонда улусту Библияда бижип турары. Сим – 600 чыл чурттаан, Арфаксад – 438, Сала – 433. Фалек – 239. Авраам - 175, Исаак – 180, Яков – 147, Левий – 137 болгаш Моисей ол уеде 120 харлыында ханы чөнүп-кырааш чок апарган-дыр. Ынчап келирге Библия бүдүнү-биле бо ведалар билиглерин бадыткаан бооп турар, боду безин билбейин. Ындыг херечилелдер шынында болза-даа көвей. Чон бүрүзүнүң төөгүзүнде бар.

 

 

Панча Кроша – сагыштың беш чадазы.

Ынчап келирге, чүге, кайыын бо хамык саарзык чүүлдер, аңгы-аңгы культуралар, философиялар, бижиглер болгаш шажыннар тыптып келгенил дээр болза. Веданың бодунда Панча Кроша дээр салбырын ажыдып көргеш тайылбырлап болур. Ол дээрге кижиниң сагыжының 5 чадазы дээн ол-дур, азы болза пять уровней. Чүге бир улустар мынчаар бодун алдынар, өскелери бир оске, аңгы-аңгы үзел бодалдыг.

Панча Кроша. Эң кудузундан эгелээр мен.

Анумая.

Эң куду чада, – ведалар ону бижип турар – эң чүдек, ажыы-биле чугаалаар болза, барык-ла мал-маган, черлик амытаннар чадазы. Ындыг культурада, ындыг цивилизацияны – Двипада-пашу дээр, ол дээрге ийи буттуг черлик амытаннар дээни ол. Кижи мага-боду алган дириг амытан, ынчалза-даа черлик мал-маган ышкаш чурттап чоруур. Животное получившее человеческую форму жизни.

Мал биле кижи канчаан ылгалып турарыл? Чуу-биле ылгалып турарыл? Мал 4 кузелге чагыртып чурттап чоруур: чем, секс, уйгу болгаш камгалал. Ол-ла. Бо дөрт чүүл дээш чурттап, шимченип чоруур мал-маган. Ынчангаштың бо чаданы Ведада адап кааны болза – Анумайа. Майа дээрге шывыг дээн олдур, шыпкан, шыва апкан. Анумайа – дээрге аъш-чемниң чадазы-дыр, азы болза ону бир өскээр адаары, чөргекте чаш кижиниң философиязы дээр. Көрген боор силер – чөргекте чаш кижи – тодугда аас-кежиктиг, кажан аштай бергенде – түреп турар. Ол дээрге бүдүнү-биле чем дээш чурттап чоруур байдал. Бо анумая чадазында барык-ла камгалал безин чок бооп турар. Чугле чем, секс, уйгу.

Ол чуу чувел? Ындыг культураны азы ындыг цивилизацияны чуу аңгылап турар. Ол дээрге кажан дириг амытаннар шупту чүүлдү чем-биле хемчээп эгелээр. Силер каттыржыр боор силер, боттарыңар эскердиңер ыйнаан. Чамдыкта бис мынча дээр бис: «Оо, шагда анаа колбаса төктүп чыткан, ынчан угжок чурттап чораан бис» азы болза «Совет уеде хлеб ортээ каш копеек чораан, эки үе чораан». Шак бо Анумайаның концепциязы-дыр. Ындыг байдалда кижилер сагыжы ол-хире бада бээр, чуртталганың таваа чем деп бодап чоруур. Чижелээрге Библияда болза: чангыс хлебтиң ачызында кижи дириг чоруур эвес деп каан. Не хлебом единым жив человек.

Бо дээрге эң куду, эң бөдүүн чада-дыр. Веда литературазында бижип турары болза бо дээрге эң чүдек чада-дыр. Бо чадада бодунуң база дүгжүп чоруур культуразы бар, шажыны, бодунуң медициназы. Ындыг болгаш бодунуң эртеми бар болуп турар, ол эртемин Ведалар Анумана деп адап турар. Анумана дээрге бүдүнү-биле гипотезаларга дайанып турар эртем деп турары ол-дур. Чуу деп бодаар силер бо шагның делегей эртеми чуу кырында турарыл?

 

Дириг амытан, кежик-чолунуң ачызында бир-ле үеде билиглер талазынче көрнүп келирге, боданып эгелээрге – Атато брахма джигья сан. Веданта-сутра бо сөстерден эгелээр. Утказы: кижи хевирлиг мага-бот чугле чаңгыс чуул дээш бердинген, эң Дээди Абсолют Шын дугайында айтырыглар салзын дээш. Оон ында мынча деп чугаалап турар: «Ам-на кижи апардым. Ам черле мен боданып болур мен, кижиниң чуртталгазының утказы чүл?», «Кым мен? Бо хамык, мени долгандыр чүү чүвел?» Ол дээрге чугаалап турары болза, кажан кижи ындыг айтырыглар салып эгелевээн шаанда, ол Двипада-Пашу болуп турар. Ийи буттуг мал. Анаа чемненир, эр-херээжен чорук кылыр дээш чурттап чоруур.

Пранамая.

Кажан дириг амытан арыгланып, бедик байдалче чүткүп эгелээрге, чогуур деңнелче ооң сагыжы бедип үнүп келир боду-ла. Ону болза пранамая дээр. Ол дээрге кадыкшыл чадазы-дыр. Прана дээрге кадыкшыл-дыр. Ол дээрге, ынчан кижи бодунуң аян-чыргалын, арай багай күзелдерин доктаадып, чогуур деңнелге тудуп эгелээр. Чип турар чемин шинчилеп, күш-культура сонуургап. Бүдүнү-биле кадыында барган сагыжы. Ынчан ол мынча деп турар. «Кадыкшыл-ла бар болза, артаканын тып алыр, садып алыр, чедип алыр…». Чемни тып алыр бис, кадыкшыл-ла бар болза.

Веда бижиглери чугаалап турар болза. Бо дээрге шору бедик чада деп турар. Ол уеде интеллект тыптып келир.   Бо уровень боду хөй бичии чадаларга чардынган. Ынчап келирге мооң эң бедик чадазы дээрге Хатха-йога дугайында билиглер деп бижип каан Ведада.

Манамая.

Дараазында чада - манамая. Оон-даа өөрү. Ол дээрге пранаяманы эрткеш сагыжын арыглангаш манамая чадазынга үнүп келир. Мана дээрге «угаан» дээн ол-дур. Угаанның платформазы. Чижелээрге чүү дээр ийик бис: Куш барда угаан херек чок. Ам бо таварылгада дедир байдал: күш уже херек чок, чем кол эвес – кижи угаанын үнелеп эгелээр. Ол дээрге, кижи менталитетке чедир бедип келген, мана бар, бодунуң иштинде угаан тып алган.

Бо чадада чуу болуп турарыл? Чугаалап турары болза, бо чадада кижи угааны-биле бодалдарын саарып эгелээр. Чуртталганың шын утказының дугайында, бодунуң аайы-биле хамык дүрүмнер чогаадып эгелээр, сагылгалар. Колдуунда бо хамык аңгы-аңгы литератураны орта билбейн барганының ачызында. Делегейде бар чүзүн-баазын билиглерни сонуургап шинчилеп чоруур.

Бодунуң угааны-биле хамык чуулдерни тайылбырлап, менээргенип эгелээр. Ол болза орустаарга «уровень ментальных спекуляций». “ментал” – дээрге угаан дээн, Спекуляция – аай-дедир садып-саарары. Ол дээрге кижи шын билиглер чок, бодалдарын аай-дедир угаанында бодунга-ла садып-саарып олурар. Мындыг байдалдың эң бедик деңнели болза Дээди сарыыл (Высший разум) болуп турар, азы болза дыңнаан боор силер чамдык улус Бурган чок, анаа бир черде Дээди Сарыыл (Высший разум) бар, шупту чүве аңаа чагырткан дээш баар. Бир-ле черде Делегейниң сарыылы бар деп-ле. Ынчан ол, бо Делегей Вселеннаяда бир-ле ындыг, материалдыг чуулдерниң хоойлу дүрүмүн чагырып турар, дээди күштер бар деп боданып эгелээр. Ынчалза-даа сеткилге хамаарышпаан. Ам олар чугле угаанда дайанып алган болгаш, бо хамык эң дээди деп бодап, оон ынаар чуу-даа чок деп бодаар. Бо болза манамая-дыр.

Вигьянамая.

Оон бедик дараазында чада бар, вигьянамая. Вигьянамая болза, ол дээрге кажан дириг амытан бүдүнү-биле сеткил билиглериниң практиказынга даянып эгелээрге, бо чадаже унуп келир. Ялымныы-биле (серьезно) авторитеттиг, Йогасутра Патанджали азы болза Бхагават Гита, Шримад Бхагаватамда айтып бижип каан, йога системазынга чагыртып эгелээр. Бир мындыг Йогасутра Патанджали деп бижиглер бар. Ында шупту бар авторитеттиг йога системаларын тайылбырлап бижип каан. Чижелээрге силер бир-ле йога-биле мергежип турар болзуңарза, а ол Патанджалиниң Йогасудурунда чок болза, ол хамык шупту манамая категориязы-дыр. То есть ментальные спекуляции и неправильное знание науки. Угаан-биле бодалдар саарыышкыны болгаш йога деп эртемни шын эвес билип турары. Йога дээрде шынында очулдурарга харылзаа дээн ол-дур, ажыы-биле, Бурган-биле харылзаа.

Анандамая.

Сөөлгу чада – эң бедик, эң дээди, дириг амытанның үүлезиниң эң сөөлгү чадазы болуп турар. Бо чада анандамая деп адаттынып турар. Бүгүдеге, мөңге сеткил таалалы. Бо чүүл чүгле Бхакти-йога-биле бүдүттүнгүр. Ол йога дээрге, арыг ынаныш-биле Бурганга бердинеринин йогазы.

Ынчап келирге, Веда литературазы сагыштың бо мындыг беш чадазын тайылбырлаан билиглер берип турар. Панча Кроша. Ындыг болгаш кижи чоорту бо чадаларга өскеп азы бадып турар болур. Ол болза кижиниң күзелдеринден хамааржыр.

 

Бичии тайылбыр. Мындыг орус сөс бар вожделение дээр. Тыва дылче канчаар очулдурарын билбедим. Анаа кузел дээрге база ол эвес болур. Чидиг чазый кузел деп болур ирги бе?

 

 

Бачыттыг чидиг күзел (вожделение).

Чаа, дараазында ынчап келирге Веда литературазы дараазында хамык чүүлдү чырыдыптар дээш, вожделение деп чүүлдүң база-ла беш хевирин тайылбырлап турар. Чазый күзелди санскрите кама дээр. Азы болза ону “похоть” дээр, орус сөс похоть, бачыттыг куду деңнелдиң күзели, веданың эртем аайы-биле ону сексуалдыг бергедээшкиннер деп турар. Сеткилдиг чуртталгага хамаарышпас бачыт, чүдек күзелдер. Ынчалза-даа кижиниң сагыжынга моондак болуп шаптыктап чоруур.

Ынчап келирге, бачыттыг күзелдерден арыгланыр беш чада. Эскере бээр силер бо бертинде чугаалаан Панча Кроша биле чергележип турар болур. Вожделение, бачыт кузел бистиң эң күштүг дайзывыс болуп турар. Чижелээрге Бхагават Гитада мындыг бир шүлүк бар болуп турар. Арджуна биле Кришнаның чугаазын бижээн. Арджуна мынча деп турар: «Чүге мен бо шуптуну угаап турар-даа болзумза, ону мынчап болбас деп билип-даа турзумза, бодаарымга-ла бир-ле күш мени бо бачыт чүүлдерни кылыптарынче идиптерил?». Оон ол мындыг харыы алган: «Ол дээрге сээң бодуңнуң бачыт кузелин-дир, дириг амытанның кезээ мөңгеде дайзыны». Ынчап келирге, бачыт күзел дээрге бир бүдүмел-дир, энергияның бир хевири, бистиң иштивисте чоруур. Ооң аайы-биле колдуунда кижилер шимченип чоруур.

Ынчап келирге, веда билиглери ол энергияның, ол күштүң 4 эгеки хевирин айтып турар.

 

Карма-ками.

Бир дугаар чаданың хевири, карма-ками. Ол дээрге бо Карма-ками хевиринге хамааржыр кижилер-дир. Бо болза эр-кыс кижиниң бот-боттарынче угланган куду деңнелдиң күзели. Грубое влечение к противоположному полу. Маңаа чүү хамааржырыл? Бүзүргей сексуалдыг күзел; өг-бүле тудуп, салгалдар күзээри; бажың-балгат, эт-сепке ызыртынары; төрүтүнген чери, бодунуң ук-аймаанга, нациязынга, бир-ле шажынга ызыртынган ынаныжы. Байыырының кузели, ат-алдар, эрге-дужаал болгаш алдарлыг хүндүткел күзээри. Бо шупту бачыттыг кузелдиң салдары-дыр. Каманың.

Сиддхи-ками.

Дараазында базым. Моон бедик. Сиддхи-ками. Ол болза сиддхи-камага хамаарышкан кижилер. Хуулгаазын шыдалдар күзээри, хам, экстрасенс болуксаары, чуга аян амданын алыксаары. Желание тонких видов наслаждений. Боду көзүлбейин, өске дириг амытаннарны болгаш материалдыг объектилерни бодунуң холунга хаара тудуксаары. Улус аразынга буян чедирип, буянныг кижи болуп алгаш, ыдыктыг (бо таварылгада святой дээн уткалыг) кижи болуксаары, Бурганның чортупкан бо оранда келген кижизи кылдыр. Ол ышкаш мессия азы аватара ролюн ойнаары. Бо чадада, бачыт кузел мындыг хевирде көстүп келир.

Бхукти-ками.

Дараазында чада, оон шала бедик. Бхукти-ками. Ол дээрге дываажаң оранында бир планеталарда бедик чыргалдыг чуртталга кузээри. Желание попасть на высшие планетные системы при помощи аскез, тапаси, епитимий. Бо хамыкты канчаан кылырын тайылбырлап каан авторитеттиг эзотерика литературазы бар. Бо болза бхукти-ками-дир.

Мукти-ками.

Дөрт дугаарында, бо материалдыг делегейге хамаарышкан күзелдерниң эң сөөлгү хевири - Мукти-ками. Бо дээрге авторитеттиг ооредиглер дузазы-биле Бурган-биле каттыжа бээрин, азы болза боду Бурган болу бээрин, азы бодун Бурган кылдыр чарлаксаар күзээр күзел. Кайгамчык эвес-тир бе? Ынчалза-даа ындыг улус бар. Бо хамык вожделениениң хевирлери-дир, азы болза бачыт кузел.

Силерге ам бо дөрт хевирни чугаалап бердим, ынчалза-даа беш дугаарын дегбейн бардым. Ону ам таптыг чырыдып берейин бо чүүлдү. Кажан дириг амытан бо хамык дөрт хевирниң бачыт күзелдеринден адырлып арыгланып алырга, ооң кама-шактизи (Шакти дээрге энергия, куш дээни ол) кама-шактизи эгеки үндезин бойдузунче өскерлип трансформациялай бээр. Ону болза бхакти-шакти дээр. Бхакти – дээрге, арыг, ынаныш-биле Бурганга бердинери дээн уткалыг. Ынчап келирге кажан дириг амытан сеткил ораны, Бурган оранындан бо материалдыг оранче тайлып бадып келирге, - ооң Бурганга ынаныштыг арыг күзели – хай-бачытка булгашкаш бужартааш, бо хамык материалдыг делегейниң чүүлдеринче азы бодунуң кылып чедип алган чүүлдеринче угланы бергеш мындыг дөрт хевирниң бачыттыг кузелдери апаар.

Дириг-амытан, бо хамык кузелдиң хевирлеринден адырлып арыгланы бээрге, ол, эгеки үндезин бойдузунче үнүп келир болуп турар – бхакти-шакти (изначальная природа). Чижелээрге, ол чүү дээни дээр болза: суг өл, агып-чыдар, от изиг, хып турар, демир кадыг, соок дээн-биле дөмей, кижиниң сеткилиниң бойдузу, кызыгаар чок, Бурганга болгаш өске дириг амытаннарга арыг ынаныштан бүткен болуп турар. Ынчангаш бо чаданы бхакти-йога дээр. Арыг, чылдагаан чок, ынаныштыг Бурганга бердинери. Чистое немотивированное, любовное преданное служение. Бурганның оранында Вайкунтха-лока дээр бир планетазынга. Сеткил оранында база планеталар бар. Оларны болза Вайкунтха-лока дээр.

 

 

Кижиниң үүлезиниң беш хевири. – Панча-дхарма.

Дараазында билип алыр ужурлуг чүүлдер дизе, кижиниң кылып чоруур үүлезиниң беш хевириниң тайылбыры – Панча дхарма. Ол дээрге беш дхарма, азы болза цивилизация, культура, узел-бодалдарының, этика-мораль принциптериниң үнелеп чоруур чүүлдери.

Адхарма.

Эң кудуку чадазы. Эң куду хевирниң дхармазы, Адхарма. «А» дээрге чок дээн уткалыг болуп турар. Безбожие. Бурган чок. Адхарманы веда бижиглери канчаан тайылбырлап турарыл? Бүдүнү-биле чон, общество атеистер апаар, сексуалдыг чуртталга амыдыралдың таваа, кол үүлези апаар. Кандыг үүле? Ам чергелештириптер бис. Бүзүргей сексуалдыг күзел, өг-бүле тудуп, салгалдар күзээри. Бажың-балгадынга, эт-севинге ызыртынары. Бодунуң аймаанга, нациязынга, бир-ле шажынга ызырныры. Бай чуртталга, ат-алдар, эрге-дужаал, алдарлыг хүндүткел чаалап алыксаары. Кандыг-даа ыдыктыг сеткил өөредии чокка. Мону болза адхарма деп адап турар, эң бак кудуку байдал. Чамдыкта ол обществода пранамая-даа чоруп турар, ынчалза-даа колдууна анумайа шыва апкан болур. Чамдыкта олар холужа-даа бээр.

Асура-дхарма.

Дараазында чада. Кажан дириг амытан черле боданып, оон бедик күштер бар деп чүвени билип эгелээрге, цивилизация азы культура Асура-Дхармаже көдүрлүп келир. Асура дээрге демон дээн ол-дур. Тывалаарга аза. Асура, аза дөмей эвес-тир бе? Аза деп сос оон укталган-даа эвес бе. Асура-дхарма – демоническая культура, азалар культуразы. Ол дээрге материализм, бойдустуң хоойлулары-биле содаалажыры, философиязы «кижи – делегейниң хааны», «человек – властелин мира». Ол болза Асура-дхарма.

Чала-дхарма.

Дараазында этап. Чала-дхарма. Ынчан дириг амытаннар оон бедик чадаже үнүп келир. Кезек үелиг шажынчы үүлези. Сезонная религиозная деятельность. Ол дээрге черле ам хей-дир дээш, кезээк болгааш-ла шажынче көрнүп чүдүлгеге чоорту чоокшулаары.

Упа-дхарма.

Улаштыр. Упа-дхарма. Упа дээрге «адаанда» дээн. Авторитеттиг философия шингээдип, практикаже киирип эгелээр.

Варнаашрама-дхарма.

Ынчангаш эң сөөлгү, кижи цивилизациязы, культуразының эң үстүкү, эң дээди үүлези Санатана-дхарма болуп турар. Азы болза Варнаашрама-дхарма. Кезээ мөңгеде, дириг-амытаннарның шуптузунуң үүлези, Абсолют Шынга арыг ынаныш-биле бердинип чурттаары. Шак мынчалдыр кижилерниң уулезиниң беш хевириниң, беш чадазын Веда бижиглери тайылбырлап айтып турар.

 

Бо шагның эртемденнериниң ажыдыышкыннары кижилерниң уткан Веда культуразының билиглери.

Ам Ведаларда бо шагның эртем ажыдыышкыннары канчаан чергележип турарыл? Сонуургадып көрейн силерге.

Пластический операциялар. Бо үеде ол эртемни немец медиктер 1968 чылда тургускан. Веданың Сушрута салбыры, бүдүнү-биле бичии-даа чүүл артырбайын допчузу-биле тайылбыр берип турар, пластический кезиишкинниң дугайында. Сушрутаны шинчилээрге 4000 муң чыл бурунгаар бижип каан болуп турар. Шупту ол ажыглаар чүүлдер, хирургический инструментилерин тайылбырлап чуруп турар. Номчуп сонуургаар болза кижиге шок болур. Чүге дизе бо шагның медициназы ол билиглерниң чаңгыс муңчук кезиинге безин деңнежип шыдавас болуп турар.

Улаштыр. Протезтер. Протезирование. Ынчалза-даа бо бистиң протезтеривис эвес. Ол протезтер максимально кижиниң чидирип ышкынган органын 90 хуу чедир дедир тургузуптар. Анаа чүгле чүве эндеп билип шыдавас болур. Тудуп-суйбаарга билбес болур, ынчалза-даа бодунуң функциязын бүдүнү-биле кылып турар. Артазында, бижип кааны болза каракты безин кылыптар дээр, анаа кадык карак ышкаш көрүп турар боор.

Улаштыр. Генетика. Хромосомаларның саны. 1890 чылда ажыткан. Махабхарата болза-даа улуг разделин ажыдып турар. Бүдүнү-биле, тиг чокка бо хамыкты. тайылбырлап турар. Махабхарата 5000 чыл бурунгаар бижитинген.

Улаштыр. Чаш кижиниң чурээниң согуу иезиниң иштинге 2-айлыында-ла дыңалып келир. Робинсон 1972 чылда ажыткан. Айтрей-Упанишад, Бхагавата Пурана. База-ла бүдүнү-биле чүнү-даа артырбайын тайылбырлап турар.

Улаштыр. Искусственное оплодотворение. Стептое, 1978 чылда ажыткан. Махабхарата бүдүнү-биле база-ла тайылбырлап шуптузун өөредип турар.

20 дугаар век. Космосче аян-чорук кылып турар үеде назын узап турар. Ону кым ажыдып каан? Эйнштейн. Теория относительности. Бхагавата Пурана бүдүнү-биле уениң дилиндектерин, дүргенин тайылбырлап турар. Үезинде Эйнштейн эртемден, Бхагават Гитадан адырылбас кижи чораан дээр.

Улаштыр. Микроорганизмнер. Махабхарата шуптузун чангызын-даа артырбайын тайылбырлап чуруп каан.

Кулактың тургузуу. Лабиринт МакНалли, эмчилер билир боор. 1925 чылда чугле ажыдып каан. Риг-веда биле Айтрея-Упанишад бүдүнү-биле тода, ону тайылбырлап каан. Чырыктың дүргени. Скорость света. Ригведа Саемхашья бижээн. Бистер ону чугле 19 векте ажытканывыс ол.

Сатурн планетаның артында планеталар. Махабхарата шуптузун бижип каан. Октаргайже аян-чорук, космические путешествия. Веданың шупту салбырлары тайылбырлап бадыткап турар. Гравитация. Прашна-Упанишада. Ультрафиолет болгаш инфракрасный спектр. Мундака-Упанишада. Тихионнар, чырыктан дурген шимчеп турар чуулдер. Мундака-Упанишада. Сударшан дээр эртемден чүгле 1968 чылда ажыткан.

Улаштыр. Черные дыры. Тывалап ону чүү дээр боор. Мундака-Упанишадада шуптузун тайылбырлап каан, ол чүүлдерниң бойдузун, чүүден кайыын тыптып келген. Ужар аппаратар, ужар хемелер. Риг-ведада, Рамаяна, Махабхарата. Суг адаа-биле эштир хемелер. Подводная лодка, телевидение, телесъемка, фотография. Шуптузун веда литературазында тайылбырлап бижип каан, допчузу-биле чүү-даа артырбайын.

Бо дээрге чүгле каш борбак чижек-тир.

 

Веданың баш бурунгаар айыткыышкыннары. Ведические предсказания.

Ынчап келирге мындыг чүүл чугаалаайын. Веда билиглери ургулчу, дириг амытан бүрүзүн бак чүүлден, чуртталгазында тыптып турар бергедээшкиннерден камгалап чоруур. Ынчангаш Веданың Бхавишья-Пурана дээр салбырының дугайында номчуп берейин. Ол дээрге баш бурунгаар айыткыышкыннар-дыр. Эрткен үениң, бо үениң, келир үениң-даа. Ылаңгыя болза бо Кали үезинде Черге келир мессияларны (бурганның хулээлгезин кылыр дээш келген дириг амытан: Иисус Христос дээн чижектиг), аватараларны, инкарнацияларны (чижелээрге Ыдыктыг Далай-лама башкының, ам болза 14 дугаар инкарнациязы билир силер, катап төрүтүнүп келгеш ыдыктыг үүлезин уламчылап чорууру), делегейниң ыдыктыг башкыларын, баш бурунгаар шуптузун айтып турар. Ол хамаан чок, план ёзугаар кирбээннерин безин. Ынчангаштың бир-ле кижи мен мессия мен, аватара мен дээр болза Бхавишья-Пуранадан коруп хынап болур.

Шупту Бхавишья-Пурана келир уеге хамаарыштыр бижиттинген. Чуге дизе бо шагның эртеми безин шинчи берип турары болза, бо ооредиг 8 500 чыл бурунгаар бижип каан болуп турар. Ынчалза-даа Веданың аайы-биле шинчилээрге ону девинагари дээр алфавиттиң үжүктери-биле бижип каан болуп турар. Девинагари дээрге чартык бурганнарның алфавиди деп турар. Ол дээрге үстүкү оранда чурттап турар дээди деннелдиң дириг-амыттаннары. Ол 48 ужуктен тургустунган. Веданың чугаалап турары болза, бо алфавит 5 000 чыл бурунгаар бижиттинген. Ынчап келирге Бхавишья Пурана баш-бурунгаар айыткыышкыннар берип турар. Предсказания. Силерни сонуургадыптар хире кол болуушкуннарны номчуп берейн.

 

 

Богда Бурганның келгени. Приход Господа Будда.

Ыдыктыг улустуң аразындан болза Бхавишья Пурана бир дугаарында Будда Бурган келир деп каан болуп турар. Ол айыткыышкынның очулдуруун силерге номчуп берейн. «Кали-юга уезинде шупту дириг амыттаннарның Хайыраатызы, Гая деп черге Будда Бурган кылдыр, Аджнананың оглу кылдыр чедип келир. Ол болза, эң ыдыктыг шажынны сагып чоруур улуска хөңну чок кижилерниң сагыжын будалдырыптар дээш чедип келир».

Ынчап келирге бистиң эпохада Черге бир дугаарында Бурган Боду бөдүүн кижи бооп Ыдыктыг Будда башкы кылдыр кээр деп каан болуп турар. Нирвана дугайында өөредигни экелир деп каан. Ынчангаш ол нирванага «ахимса» сагып чорааш чоокшулап кээп болур деп турар. Химса – хинчек чедирер дээни ол, а ахимса дээрге кээргел, кандыг-даа дириг амытанга хинчек чедирбес диген. Сактып келдинер бе, сарыг шажынның кол принцивин? Ынчангаштың эң-не бир дугаарында Будда Бурганның өөреткен чуулу, кандыг-даа хевирлиг кылдыр дириг амытаннарны чем кылдыр ажыглавас: эът, чуурга, балык дээш, оон-даа ынаар. Ынчангаштың ооң ачызында будун Черге 600 чыл иштинде вегетарианство сайзырап тарай бээр. Билир болзунарза Ашока деп хаан ону кылган.

Ам сарыг шажын болза-даа деградациялай берген. Чудукчулер боттары безин эът чииринден чалданмас. Соок климат, доо чуу деп. Ол дээрге Дыка бак байдал-дыр. Чуге дизе Будда Бурган боду чугаалаан бооп турар мындыг сөстерни: «Кажан бир, мени эът чип турган, эът чиирин чөпшээреп турган, азы болза көңгүс анаа ону хүлээп турган дээр болза, кажан-даа, кымга-даа бүзүревеңер». Бо-дур, Ыдыктыг Богда Бурган Башкының чагыы.

 

Иисус Христостуң келгени.

Ол-ла ышкаш кайгамчыктыг айыткыышкын бар. Шаливахан дээр аттыг хаанның ужуралы. Ол болза Соңгу Индияның баштыны чораан, Христостуң үезинде. Бо хаан бир катап Гималай далгарынга чорда, ак хеп кеткен кижиге ужурашкан болуп турар. Ында бижип турары болза ол Садху болуп турар. Садху дээрге санскриттен очулдурарга «Бурганның арыг бердинген кижизи» дээн.

Оон ол Шаливахан айтырып турар ол онза кижиден: «Кым сен, меңээ чугаалап көрем, садху?». Чуге дизе көөрге анаа эвес кижи болуп турар, анаа бүгү боду иштинден чырып турар болган. Ынча дээрге ол харыылап тур эвес бе, арыг санскрит дыл кырынга: «Иша путра чамам видхи / кумари гарпха самбавам / ахам ассих нама.» Ол чуу дээн дээрге: «Мен Бурганның оглу мен, арыг девадан төрүтүнген, кижилер мени Иисус Мессия кылдыр танып алыр.» Мынчаандыр Шаливаханга харылаан болуп турар. Иша дээрге «Бурган» дээн, а, путра – «төл, оглу».

Оон улаштыр ол мынча деп чугаалап турар: «Млечхаларга чаа шажын өөредиг бээр дээш, барыын чүктүң чурттундан келдим. Оларны бачыт кузелдеринден хостаар дээш. Оларның аразында хөйлер шынчы чуректиг. Ынчангаш олар бедип сайзырап шыдаптар» диген. Млечха дээрге санскритте эът чиир улусту ынча дээр болуп турар.

Бхавишья Пуранада улаштыр бижээн болза, ол 13 харлыг тургаш, амгы Индия биле Гималай дагларынга чеде бергеш, 16 чыл иштинде чурттап келир аңаа деп каан. Аңгы-аңгы ыдыктыг башкылар өөредиин шингээдип алгаш, 29 харлыында бодунуң төрээн хеминге дедир ээп келир деп каан. Ол чуу хем дээрге, Иорданны ынча деп турар. К водам Иордана он вернется и проявит свою миссию. Бо шагның эртемденнери ону херекке албайын турар, ынчалза-даа сарыг шажынының судурларында безин Иисустуң Индия, Гималай дагларынга чурттап, кылып турган чүүлдерин, маадырлыг чоруктарын бижип каан. Чүгле христианнар бо хамыкты хүлээвейин турар.

 

Шива Бурганның келгени.

   Веда литературазы улаштыр база бир мессияны айтып турар. Шива Бурган бодунуң өөнүң ишти, Парватиге чугаалап турар: «Нараяна Хайыраатыдан, даалга алдым (Нараяна дээрге Кришна Хайыраатынын база бир ады). Меңээ, чаа фанатик практиканың шажынын боттандырарын дужаады» диген болуп турар.

   Оон чугаалап турары болза, Шива бурган ол миссияны вайталдар деп амытаннарның Хаанынга чагаан болуп турар. Вайталдар дээрге дириг амытаннар-дыр. Ол дээрге мындыг, бхуты дээр амытаннар диин. Силерге канчаан тайылбырлаар дээр болза. Полтергейст деп чуве билир силер бе? Киноларда-даа көргүзүп турар, ужас фантастика кинолар. Ол-дур ол дириг амытаннар.    Полтергейст дээрге немец дылдан очулдурарга «дааш шимээнниг буктар». Бхуты болза тыва бук, буктар деп сөс-биле дөмей эвес-тир бе? Ам кижилер, аа, бир ындыг куду деңнелдиң, кончуг чудек амытаннар деп бодай бээр. Ынчалза-даа ынча деп болбас. Чүге дизе Шива Бурганның планетазында чурттап турар амытаннар-дыр. А Шива Бурганның планетазы бо материалдыг делегейниң даштында турар. Ынчап келирге дываажаң орандан безин бедик чер эжелеп турар. Шива дээрге Буураашкын Бурганы-дыр. Кажан бо Өртемчейниң чурттаар үези төнүп калырга, бүдүн Делегейни, Шива Хайырааты узуткап кааптар. Буураашкынга хамаарышкан бистиң Делегейде чүүлдерни бо Чартык Бурган харыылап турар.

Ынчап келирге Бхавишья Пурананың 3 дугаар парвазынын, 3 дугаар кантазы, 3-кү ятхья, 5 биле 6-гы бижиктерде бижип каан: Магомет аттыг үжүк-бижик билбес башкы келгеш, беш дугаар сословияның кижилеринге чаа шажынны экеп бээр, деп каан болуп турар. Ынчап келирге Шива Хайырааты ол дириг амытанга ынча дээн болуп турар. «Сен Чер планетазынга баргаш, фанатик практиканың шажын өөредиин бээр сен» диген болуп турар.

   Ол ышкаш база бир кол болуушкун. Бхавишья Пуранада бистиң эраның 15 дугаар векте, ол дээрге 500 ажыг чыл бурунгаар Бурган база бир катап боду чедип келир деп каан бооп турар. Ол болза алдын инкарнация кылдыр чедип келир. Алдын аватара. Ынчангаш Ооң адын Гоуранга деп адаар кижилер. Гоура дээрге алдын дээн ол-дур. Ол келгеш Алдын үени чарлап келир деп каан. Бо дээрге демин үстүнде чугаалап турган чүүлүм. Кали-югада 5 муң чыл болгаш, Алдын үе келир деп турар чүүл.

   

   Оон база-ла бир айыткыышкын бар. Ында чугаалап турары болза: Бир дугаар санкхьяның сөөлгү чылдарында, сылдыстар туружу-биле санап кээр болза ол дээрге 1896 чылда Черге Синапати Бхакта чедип келир деп каан. Ол дээрге Ыдыктыгларның Ыдыктыы дээни ол-дур. Бурганның представители дээр чуве бе. Ол келир черин безин шинчилээрге амгы Калькутта болуп турар. Ол Ыдыктыг Башкы, Бхакти Веданта кылдыр келир. Бхакти Веданта дээрге эртем деңнели-дир. Веда эртеминиң. Доктор наук дээн чижектиг, анаа ат эвес. Ол дээрге веда билиглериниң дыка бедик деңнели-дир.

   Чугаалап турары болза, ол келгеш Веда билииниң эң бедик, эң кол билиглерин, айн-кли-шан деп 3 слогтан тургустунган аттыг дыл кырынче очулдургаш, делегейге Ыдыктыг Веда билиглерин тарадыптар деп каан. Айн-кли-шан дээрге англи дылды ынча деп турары ол. Ол хамаанчок база бир бичии айыткыышкын. Ол айн-кли-шан деп дыл делегей дылы апаар деп баш бурунгаар бижип турар.

 

   Ынчап келирде түңнелинде чүл дээрге. Ведалар чугаалап турары-биле алыр болза Кали-юга келирге кижилер санскриттен ырааш пракрита дылды ажыглай бээр болуп турар. Бо шагның бар дылдары шупту пракритага хамааржыр. Пракрита биле санскританы дөмейлээр болза. Культуралыг арыг бедик деңнелдиг дылды черлик кижилер дылы-биле деңнеп турар.

   Оон чугаалап турары болза, деградация үезинде, чоорту улустуң санскрит сөстерни адап чугаалап шыдаар байдалы база баскырап калыр дээр. Ол дээрге дыл-домаа ынчаан куду деңнелге келир деп турар. Чижелээрге бо үеде анаа бо Бхагават Гита азы Шримад Бхагаватам дээр Ыдыктыг Веданың номнарының адын безин адап албас болур чамдык кижилер. Эскерер боор силер.

   Бо мынчалдыр Бхавишья Пурана кижилер канчаан санскрит дылдан ырай бээрин тайылбырлап, тода харыыны берип турар. Кали-юганың эгелээриниң бертинде пракритадан «латын» деп дылдың хевирлери адырланып сайзырап келир деп каан, ол дээрге шупту индоевропей дылдар, Европаның шупту дылдары, Славян дылдар. Ол ышкаш база-ла пракритадан тюрк дылдар сайзырап унуп келир, финно-угор дылдар дээш оон оске. Ынчалза-даа чеже-даа ындыг болза, дыл бүрүзүнде санскриттиң изин тып аап болур бис. Чоорту веда билиглерин шингээдип сонуургай бээр болзунарза Тыва дылда даа санскрит сөстерни тып аап болур силер. Ынчап келирге Веда культуразынга хамаарышпас чон бо бистиң Черде тыппас силер. Ол хамаан чок Ыдыктыг Веда Билиглери Бүдүн Өртемчей Делегейде шупту дириг амытаннарга хамааржыр, чүгле Чер планетазынга эвес. Өске ораннарда база-ла бо билиглерни бодунуң сайзыралының аайы-биле шиңгээдип чоруур, дириг амытаннар. Оон хамаан чок, шупту чоннарның чамдык кол чанчылдары, традициялары ханы шинчилээр болза, дазылдары-биле веда культуразындан үнүп турар.

 

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Карманың хоойлузу болгаш реинкарнация.

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/240

 

Бо хүнгү лекцияның темазы, карма болгаш реинкарнация. Ынчап келирге, силерге сагындырайн. Бистер үе дугайында чугаалажып турган бис, үениң дилиндектери, шкалы времени. Ол ышкаш йюгалар дугайында. База-ла сактыр болзуңарза бистиң Делегейивис, Вселеннаяның чурттаар назыны 311 триллион 40 миллиард черниң чылдары болур. Ведаларның айтып турары-биле.

   Шак-ла ындыг ышкаш циклдер дугайында силерге чугаалап турган мен, бир цикл иштинде-ле муң Дивья-юга бар. Дивья-юга. Чаңгыс дивья-юга 4 миллион 320 чыл уламчылаар. Ол дивья-юга 4 үеге чардынып турар. Сатья, Трета, Двапара болгаш Кали югалар.

   Эпоха бүрүзүнде кижилерниң шынары өскерлип турар. Чижелээрге сатья үезинде кижилер 100 муң чыл чурттап турар, ону бодунуң чүс чылы кылдыр хүлээп турар. База-ла узуну 1 километр 800 метр. Ынчалза-даа ол үеде өске хамык чүүлдер база-ла ол хире болур, даглар, хемнер, теректер дээш. Ол дээрге боттарын болза-даа улуг бис деп бодавайн турар олар. База-ла бистер ышкаш хамык чүүлдү көрүп хүлээп турар, долгандыг турар делегейни, ынчаан билип турар. Оон дараазында үе кээрге шупту чүвези он катап баскырап каар, назыны он катап кыскалай бээр, узуну база-ла ындыг. Шакла ынчалдыр үеден үеже бичиилеп баскырап каар. Ведада бижип кааны болза, Кали-юга төнүп турда кижилерниң узуну 20 хире-ле сантиметр болур дээр. Назыны бистиң чылдарывыс биле санаарга 10 – 12 чылге деңнежип келир. Ынчалза-даа база-ла олар ону бодунуң 100 чылы кылдыр билип турар.

   Ам Кали-юганың чаа-ла 5000 чылы эрткен-дир, а, бис бо үеде 120 чыл чурттаар ужурлуг улус-тур бис. А шынында ол хире чурттаптар кижи чок. Колдуунда улус 60-70 хире чыл чурттаар. Ол дээрге боттарывыстың чүве билбес, мугулай-караңгы байдалывыс-тыр.

   Бо шупту чугаалап берген чүвем Делегейниң кол хоойлузу-биле тудуш, анаа чагыртып турар. Ол дээрге карма болгаш реинкарнация. Реинкарнация дээрге катап төрүтүнүүшкүн-дүр.

   Карма деп сөс санскриттен очулдурарга «кылдыныг, кылып турар чуул» дээни ол. Деятельность, орустаарга.

Веда билиглери кижиниң кылып турар чүүлүнүң 3 хевирин тайылбырлап турар: карма, викарма болгаш акарма.

Карма - кажан дириг амытан, материалдыг бойдустуң хоойлуларының аайы-биле кылдынып турар. Бо болза карма-дыр, карма аайы-биле чуртталга.

Викарма – кажан дириг амытан бодунун күзели-биле хамык чүүлдү кылып турда викарма болур. Ол дээрге Делегейниң хоойлуларын билбейин, бодаарга мынчаан кылыр деп бодап бодунуң аайы-биле хамык чүүлдерни кылып эгелээр, билиглер чок. Бо болза викарма-дыр, азы бачыттыг, бак кылдыныг.

Ынчангаш, үш дугаар категория – болза акарма. Кажан кижи, бир-ле бедик деңнелдиң өөредиин практикалап тургаш бүдүнү-биле, чылдагаан болгаш салдар харылзаазының адаандан үнүп аап болур. Бодунуң кармазындан адырлып. Артазында чаңгыс чуртталгазының иштинде безин. Бүдүнү-биле, 100 хуу. Ол дээрге ынчан кижиден, ооң эрткен уезинде кылган чүүлдери, карма аайы-биле салдарын чедирип шыдавас апаар. Ол дээрге чул? Буктар, азалар, угаанның болгаш мага-боттуң чедирип турар бергедээшкиннери, өске дириг-амыттаннар болгаш бойдустан кээп турар бергедээшкиннер аңаа дегбестеп каар. Ол дээрге акарма-дыр. Дириг амытан ынчан бүдүнү-биле карманың хоойлузундан адырлып аап болур.

Ынчап келирге карманың хоойлузу чүнү чарлап турарыл? Силерге база катап чугаалап тур мен, веда билиглери шупту чүүлдерни бир-ле аңгы шажынның азы нацияның туружундан тайылбырлавайын турар, ол шупту дириг-амытаннарга Делегейниң тургузуун, ооң хоойлуларын шингээдип алыр шыдалды берип турар. Кандыг-даа шажын чүдүлгелиг кижи болза – коммунист, материалист, азы бир-ле өөредиглер сагып чоруур-даа бол.

Веда культуразы кандыг-даа бир аңгы чоннуң өнчүзү эвес. Чамдыка улус мону көңгүс шын эвес билип алыр. Оларның бодалы болза Веда дээрге Индия деп бодап турар. Ынчалза-даа Веданы Индия-биле чүү-даа холбаштырбайын турар. Ведалар кандыг-даа нацияга хамаарышпас. Веданың боду чугаалап турары болза: «Ведалар кайда шыгжаттынып турарыл, Веда ында эвес. Ведаларны кайда чугаалап турарыл, Веда ында эвес. Веданы кайда сагып турар-дыр, Веда ында», деп турар-дыр. Бо билиглер чугле бо оранның шупту кижилеринге эвес, бүдүн Өртемчей, Делегейниң дириг амытаннарының өнчүзү-дүр.

Веданы чүгле бистер Чер чурттакчылары билир бис, деп бодаар болзувусса, ол шын эвес. Бүдүн Веда литературазы шупту Делегейде бар ораннарны, планеталарны тайылбырлап чуруп турар. Ынчангаш ол ораннарда Веданың ол-бо салбырлары база бар. Ынчангаш шупту планеталарда веданың билиглерин, дириг амытаннар бодунуң сайзыраан деңнелиниң аайы-биле шиңгээдип сагып чоруур.

Ынчап келирге, колдуунда кижилер мынча деп бодаар. Кармага бүзүреп болур азы бүзүреп болбас. Ынчалза-даа ол арай утка чок чүве-дир. Карма дээрге – буурап дүшпес чүүл-дүр. Үргүлчү бар болгаш кезээде үзүк чок дириг амытанче салдарын чедирип турар хоойлу-дур. Чижелээрге, бо-ла ынча деп чугаалажыр улус: «А, силерде карма бар бе, бистиң шажынывыста карма чок». Ынчалза-даа ол дээрге арай чиктиг байдал-дыр: «Силерде улус кырып турар бе, бисте кырывайын турар» дээни-биле домей. Силерде чодуруп турар-бе, бисте улус чөдүрбейин турар, дээш баар. Делегейде мындыг процесстер чоруп турар, бистиң бузурээр бузуревезивистен хамаарышпас.

Ынчап келирге, карма чүү-деп турарыл? Карманың хоойлузу. Амгы үе – эрткен үениң салдары болгаш келир үениң чылдагааны. Кичээнгейлиг катап дыңнап көөрүңерни дилеп тур мен. Амгы үе – эрткен үениң салдары болгаш келир үениң чылдагааны. Настоящее – следствие прошлого и причина будущего. Чамдыкта кижилер, амгы үе – эрткен үениң амгы үеде чылдагааны, деп бодаар. Чок, амгы үе дээрге эрткен чуртталганың салдары-дыр. Ынчангаш бис, бо амгы үени, эрткен үевистин салдарын, канчаан ажыглаптар бис, ол келир уевисти туңнептер.

Ынчап келирге, кажан дириг амытаннар ыдыктыг билиглерден ойталап ырап эгелээрге… Сактып келинер, уениң дилиндектерин. Канчаан Делегейниң хоойлуларының аайы-биле чурттаарыл, бо Делегей чуге чаяатынган, мындыг мага-ботту чүү-дээш алганым ол, ону канчаан шын ажыглаарыл, чүү дээш мында төрүтүнүп келгенивис ол деп чүүлдерни биликсевестеп каарга, бодунуң кармазын кылып-кылып уези кээрге, эпоха төнчүзүнде, юга-пралая деп буураашкын-биле узуткаттырып кааптар болуп турар.

Пралая – узуткаашкын, буураашкын. Разрушение, уничтожение. Ынчан, шын оруктан дүшкен шупту дириг амытаннар, варна-санкара санынче кире бээр. Варна-санкара дээрге, база катап сагындырайын – Черниң таарымча чок чурттакчылары дээни ол. Ынчангаш пралая кээрге шупту таарымча чок чурттакчылар узуткаттынып кааптар. Кандыг-даа амнистия чокка. Ол дээрге кижи кажан мындыг билиглерден ойталай бээрге, автоматически ол чүүлдерни бодунче тыртып алыр.

Ынчап келирге, Алдын үеде (в Золотой Век) шупту кижилер акармаже чүткүп турар, карманың салдарындан адырлып аар дээш, кижи бурузу. Дараазында Мөңгүн уеде ындыг кижилер шала эвээжей бээр, ынчангаш кижилер карма сагып эгелээр. Ол дээрге бойдустуң, материалдыг делегейниң хоойлузун сагып, билиглерге чагыртып чурттап эгелээр. Дараазында үе кээрге, 3 дугаар эпоха, акарманы практикалап турар улус оон-даа артык эвээжей бээр, колдуунда улус карма сагып чурттап турар. Ол үеде, 3 дугаар категорияның улузу тыптып келир. Ол дээрге викарма, мугулай-караңгы байдалынга чагыртып бодунуң аайы-биле кылдынып чоруур амытаннар.

Ындыг болганында бис бо эпоха үевисте көрүп турар бис. Акарма сагып турар улус көңгүс эвээш, карма аайы-биле чурттап турар улус оон шала көвей, ынчалза-даа база эвээш. Колдуунда общество калбаа-биле викарма сагып турар. Делегейниң, бойдустуң болгаш космостуң хоойлуларының дугайында чүнү-даа билбейин.

Ындыг болганда, кижиниң чуртталгазының узуну, угааннының күш-шыдалы, интеллектизи, чувстволарының деңнели бо хамыктан хамааржыр болуп турар.

 

Кол сес илби-шиди. Сиддхалар.

Ам силерге, дириг амытан бүрүзүнүң үндезин бойдузунда бар, чаяп берген, кол хуулгаазын (мистический) илби-шиди шыдал-күжүнүң хевирлериниң дугайында кысказы-биле номчуп берейин. Ону санскрит дыл кырында «сиддхи» дээр. Сиддхи дээрге хуулгазын күш дээн ол-дур. Азы болза орустаарга, мистические силы, мистические совершенства. Ол дээрге, гипноз, телекинез, хамык бир чүвени көрүжү-биле шимчедир дээн чижектиг. Ынчалза-даа бо үеде ол хамыктың дыка бичии деңнелдиг хевирин көруп турар бис.

Ынчап келирге, сатья-юга үезиниң кижилери, барык-ла шупту кижилер бодунуң кол 8 илби-шиди шыдалын сайзырадып алган ажыглап билир бооп турар. Чогум шуптузун санап келир болза, 94 хевири бар. Ынчалза-даа эң кол 8 илби-шиди бар, артаканнары бо сес илбиден үнүп турар. Дыңнаан силер бе? Бир эт-септи көрүп туткаш ону ооң бертинде ажыглап турган шупту ээлерин билип каап болур. Ол ышкаш кайы-ыракта чүүлдерни көрүптер, шак-ла ынчалдыр дыңнап кааптар дээш, ырактан кижиниң бодалдарын номчуп кааптар дээш оон-даа өске.

Ол дээрге эфирден информацияны номчуур дээни ол, акаша-шастра. Бо шагда бис ону бо хамык экстрасенс хамнарда көрүп турар бис. Ынчалза-даа ол дээрге эрткен үеге деңнээрге кээргенчиг бичии артыышкыннар-дыр. База-ла ол күштерни бойдустан, космостан ап болур дириг амытан.

Ынчангаш, кол 8 илби-шиди дугайыда номчуп берейин. Ол хамыкты сайзырадыр тускай мантралар бар, мантра-йогага мергежээн дуржулгалыг дириг-амытан ол мантраларның дузазы-биле ол күштерни хүлээп сайзырадып алгаш, анаа бодунуң чуртталгазында, азы сеткилиниң сайзыралынга ажыглап болур.

Анима-сиддхи.

Бир дугаар шыдал. Анима-сиддхи. Анима – дээрге, атомдан артык бичии апаары дээн. Ол дээрге ол дириг амытан бодунуң күзели-биле бодунуң мага-бодун ол хире бичииледип шыдаар деп турар. Билир болзуңарза, атом – санскрит сөс-түр, «бичии» дээн.

Махима-сиддхи.

2 дугаарында, махима-сиддхи. Азы болза амгы дыл-биле «максима». Бо дээрге дедир байдал. Ол кушту алган дириг-амытан бодун болза-даа улуг кылдыр кылып болур. Бузуревес боор силер. Ынчалзажок, Ведаларда бижип кааны-болза, айга безин бажы дээп турар кылдыр улгадып шыдаар деп турар. Ынчан улус ол хирени шыдаар турган болуп турар. Чижелээрге Библияда мындыг домак таваржып турар: «Силер-биле чүнү чугаалажырыл, кажан кулаш хире безин өзүп шыдавас хиренерде». Ол-дур махима сиддхи. Оон кадында, мындыг байдал бар. Ындыг күштерлиг кижи, ол илби-шидини өске эт-сепче, дириг-амытаннарже база тарадып болур. Ол дээрге бодундан өскеде, өске чүүлдерни, амытаннарны, улгаттырып, бичииледип болур бооп турар.

Лахима-сиддхи.

Дараазында сиддха – лахима-сиддха. Ол дээрге агаардан артык чиик апаары. Левитация – эртем аайы-биле чугаалаар болза. Сактыр силер бе? Иисус суг кыры-биле кыштап турган деп төөгүнү. Ол-дур, ол сиддха. Ындыг күштүг амытан, болза-даа дүрген агаар-биле шимчеп болур деп турар. Чугле бодунуң бодалдарының кужу-биле. Ол принципти мана-джавана дээр. Движение при помощи концентрации мыслительного аппарата. Прананың күжү-биле. Ол дээрге кандыг-даа дириг-амытан мынчалдыр ат болган дүрген агаар-биле шимчеп болур деп турар. Кандыг-даа чалгын чокка. Боттарыңар безин сактыр боор силер, кижи чамдыкта анаа сагыжы-биле дораан бир-ле черге чеде берген болза деп күзел тыптып кээр. Ол кузел моон кээп турар, подсознаниеден. Эрткен чуртталгаларывыстың сактыышкыннарының изи-дир. Шак-ла ынчалдыр ол сиддха, чырык херели таварыштыр шимченир шыдал деп турар. Сылдырстардан кээп турар херелдер-биле, Ай-Хуннуң херелдери-биле. База-ла өске амытаннарны, эт-септи ол херел таварыштыр шимчедип чортуп болур бооп турар.

Ону ам фантастика киноларда көрүп болур силер. Чижелээрге НЛО, ужар тавактар. НЛО ужуп келгеш адаандан чырык үнүп кээрге аңаа бир дириг амытан тыптып келир. Ол-дур ол.

Прапти-сиддхи.

Дараазында. Прапти-сиддха. Ол дээрге чүнү-даа, кайыын-даа экелир. Достать что угодно откуда угодно. Чижелээрге тыва тоолчургу чугааларда, сактып кээр боор силер, кажан бир-ле хам кижиге улус чедип келгеш чидирип алган чүүлдерин эгидип бээрин дилеп турар. Ылангыя бир хаан кижиниң таңмазын бир хам кадай тып бергенин Тыва мифтерде бижип каан. Эрги ындыг чуга кызыл ном диин. Чамдык кижилер ону анаа чок турган чүүлдү тывылдырыпкан деп бодаар. Шынында ындыг эвес. Бисти долгандыр агаарда эфир коридорлары бар, эфир дээрге агаар долган тускай энергия-дыр. Оон ол кижи бо күштү ажыглап, ол септи чыткан черинден алгаш, ол коридорлар таварыштыр экээр болуп турар.

Ишитва-сиддхи.

Дараазында. Ишитва-сиддхи. Материалдыг бойдустуң чүүлдерин башкарар дээн. Способность управлять материальными элементами. Ындыг күштү ап болур шыдал дириг амытанда бар болуп турар. Бо дээрге тоол эвес-тир. Суг, хат, от башкарып дээн чижектиг. Мындыг улус бар, чижээ: та чуге ийик бо агаар-бойдуста суг, хат, азы отту башкарыксаар кузелим бар дээр. Чамдык ындыг улус, хамнап-хумнап, колдовство өөренип-даа турар, ону сайзырадыр дээш. Ынчалза-даа олар шын билиглер чок болгаш, арай угаан-медерелин оскунгаш, угааны багай улус эмчизинче кире бээр болуп турар.

Пракамья-сиддхи.

Улаштыр. Пракамья-сиддхи. Ол дээрге бодунуң азы өске амытанның материалдыг күзелин күүседир күш-түр. Чүгле материалдыг. База бодап келген боор силер, тоолдарда джиннер, азы болза тыва культурада дииреңнер дээн чижектиг. Чуну-даа эккел дээрге экеп бээр ийик чоп, сөөлүнде адырылбастап туруп бээрге ногаан аът экел дээрге келбейн барган. Колдуунда улус ону дыңнаан. «Кузээн чуулуң будуруп бээр мен» - деп турар амытаннар.

Камавасьята-сиддхи.

Ынчап келгеш, сөөлгү хуулгаазын күш – камавасьята-сиддхи. Бо дээрге ведаларда бижип кааны-болза өске дириг амытанның тура-соруун, сагыжын холга тудуп алыры дээни ол. Ам бо шагда ону гипноз деп билир кижилер. Азы киноларда улусту ындыг ийик, гипнозтааш бир чуве кылдырып турар. Зомбилер апаар ол улус. Ведада тайылбырлап турары-биле алырга, бо күштү долузу-биле шиңгээдип алган амытан бүдүн планеталарны безин бодунуң сагыжы-биле холга хаара тудуп аап болур деп турар. Ында бар шупту кижилерни. Олар чурттап, төрүтүнүп, өлүп амыдырап чоруп турар, бо хамыктың артында бир күштүг дириг амытан турар деп чүвени көңгүс эндевейин.

Бо эпохада ындыг шыдалдарывыс чидирген болуп турар бис. Өске ооң бертинде үелерде бо хамыкка, кижи хевири чуртталганы алган амытан бүрүзү өөренип, чедип аап болур турган. Ынчангаш кижи хевири чуртталганың үнези ол хире болуп турар.

Чоорту кижи акармадан хая-көрнүп, сансарадан адырлыр күзелин уттуп алырга, дириг-амытан ол илби-шыдалын чоорту ышкынып алыр бооп турар. Ол аңгыда Веданың карма дугайында салбырларында шак-ла ындыг ышкаш күштерни бижип каан, чугле кара күштерден келген. Бо ийини сиддхи-врата биле асиддхи-врата дээр. Сиддхи-врата – чистые силы, асиддхи-врата – нечистые силы. Ак магия, кара магия дээн-биле дөмей. Чырык күштер азы болза кара-күштер. Үстүнде чугааланым ышкаш шак-ла ындыг илби-шиди шыдалдары, ынчалза-даа кара-күштерден алган.

Ынчап келгенде, кандыг байдалда ындыг күжүн кижи чидириптерил? Мону кижи билип алыр ужурлуг. Чуге мындыг кээргенчиг апарганыл? Ол хамаан чок, ол хамык багын кижи хуннун-не көвүдедип аап турар болуп турар. Ол дээрге ажыы-биле, бистер шынында хүннүң-не, шын эвес, чугле өлүм-биле шиидер базымнар кылып чоруур бис. Карма хоойлузу-биле алырга.

Ынчангаштың бистер көрүп турарывыс болза кижилер дайыннарда, эпидемияларда, озал-ондактардан, дерзии кижилерниң холундан үргүлчү өлүп турар. Анаа кыштап бар чыткаш андарылгаш бажы-биле ускеш чок апаар суг. Ындыг таварылгалар бар, билир силер. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Амгы үе – эрткен үениң салдары болгаш келир үениң чылдагааны. Кижилер шупту чуве душ бооп болуп турар деп бодап турар. Душ бооп мени оорлап каапкан, бижектепкен, душ бооп мени буруудадып каапкан, душ бооп мен ГУЛАГче чортупкан, душ бооп бистиң чурттувуска революция болган, душ бооп биске Ленин келген, душ бооп Гитлер Россияже халдай берген – шупту чуве душ бооп болуп турар. Кижилер чугле ынча деп бодап турар. Ол ынчалдыр, бир дугаар чылдагаан көстүп келир, чуге дириг амытан хинчектенип чоруурул. А шупту чылдагааннарны Веданың Панча-клеша дээр салбырында тайылбырлап чырыдып турар.

Бо үеде кижилер чылдагаанның салдары-биле демисежип чоруур. Кажан чылдагаанны этпээн шаанда, салдары-биле демисежири көңгүс утка чок чүве-дир. Чижелээрге медицина-дыр, эмнелге. Ажыы-биле чугаалаар болза медицина чаңгыс-даа аарыгны эмневейин турар. Көңгүс. Ам эмчи кижилер кайгай бээр боор. «Чуу чугаалап турар кижи чувел?» деп. Ынчалза-даа ол ындыг. Кезек када оожургадып, эмнээшкин-биле базып болур. 40 хар ишти, 50 хар ишти көзулбейин баар. Ынчалза-даа шуут кижини эмнеп шыдавас болуп турар. Кижиде кезээде ол аарыгның коду (азы щифр дээр бе) хан-дамырында сиңе берген чоруур болуп турар. Ынчангаш ол аарыг кезээде кижи-биле чоруур. Ынчангаш кажан ол аарыгга таарымчалыг байдал туруп кээрге, кандыг? Катап унуп келир. База катап аарып-ла эгелээр. Эмчилер мону база билир боор. Кижи канчаан-даа эмненип келгеш, шынында чүү дээш аарый бергенин билбес болур. Ынчангаш веда билиглери кижиге, бо хамык бергедээшкиннериниң чылдагааннарын эдип соксадып алырын өөредип турар.

Ол дээш мындыг чижек берип турар. Дежик хеме. Чижелээрге хеме дежик-тир, ол дээш сугда үргүлчү дүжүп турар. Ынчангаш кижи үргүлчү кылыр чувези, суг үндүр эжип турар, ооң чылдагаанында кайнаар-даа эштип шимчевейин турар. Чүге дизе эжер үе чок. Эң кол чүве чүү? Сугга дүжүп-ле калбаза. Ынчангаш ындыг кижиниң бүгү назыны шак-ла бо демисел ышкаш болуп турар. Ону ам амыдырал дээш демисел деп турар бис.

Ажы-төл, кадай-хаван, ажыл-агый, ол бо, ашка-копеек, ынаар-мынаар дүрген- дүрген-дүрген-дүрген..., а эжер үе чок. Кайнаар? Кандыг бир бедик үзелче. Кымда-даа үе чок. Всех забил быт. Аарыглар, эмчиже баар херек, ынаар херек, мынаар херек, ол бо… Ынчангаштын кижи бо хамыкты тиилеп шыдавас болуп турар. Чүге дизе чылдагааны узуткаттынмаан.

Ол кадында бистер, политиктерге часкап турар бис, азы болза оларның чаа өөредиглеринге: «Мен мооң бертинде кижиден артык дурген ундур эжер мен», өскези: «А мээн хымыжым дыка улуг». Оон бистер мынча дээр бис: «Оо бо, кижиниң хымыжы улуг-дур, ындыг болза мен ам-на дурген үндүр эжиптер-дир мен», деп бодаар. Ынча дизе-даа, хеме дежик хевээр шээжил. Чеже-даа дүрген ол чыглып келген сугну үндүр эжиптерге, кезек болгаш дөмей хеме долуп келгеш дүжүп эгелээр. Оон база-ла катап хөй күш ынаар үне бээр, салдар-биле демиселче. Ынчангаш ол демисел төнчү чок болур, кажан чылдагаан эттинмээнде.

 

Панча-клеша.

Ынчангаш веда билиглери ол чылдагааннарны ажыдып тайылбырлап турар. Панча-клеша. Беш үндезин чылдагаан бар, дириг амытанның хинчээниң.

Авидья.

Бир дугаары – авидья, дээр. Видья (ведья) дээрге «билиг» дээн. Авидья – невежество, билиг чок, бо таварылгада сеткил өөредии билбес, караңгы-мугулай дээни ол. Невежество в духовной науке. Ол чүү дээн дээрге, сеткил бойдузу, шупту чүүлдерниң, материалдыг процесстерниң дөзү, таваа деп, эртем аайы-биле билбес байдал. Сеткил бойдузу бе, азы материя эгезинде турар бе, деп сайгарып эгелээр болзусвусса, Веда дораан бөдүүнү-биле харыылап турар: сеткил бойдузу шупту чүвениң дөзү. Дух является основой всего. Артканы сеткилден бодараан, болгаш, сеткилге чагырткан.

Силер билир болзуңарза, бистиң мага-бодувус ийи-кол мага-боттан тургустунган. Олар боттары база аңгы-аңгы кезектерден тургустунган. Ынчалза-даа ону сайгарар болза дыка хөй үе херек. Ынчангаш, бо ийи кол чүүлдү тайылбырлап берейн.

Бир дугаар – бузургей мага-бот (грубое тело). Бо бистиң көрүп турар хан дамырывыс, даван-даяавыс. Ийи дугаарын Веда сукма-шарира деп адап турар. Сукма-шарира дээрге – чуга мага-бот (тонкое тело), азы болза сүнезин. Ол болза угаан-сарыылдан, интеллектиден болгаш меге эгодан тургустунган. Меге эго дээрге ложное эго, меге минниишкин. Меге эго дээрге ындыг тускай күш-түр, энергия. Тайылбырлап бээр мен.

Ынчап келгенде. Караңгы-мугулай чорук, сеткил өөредии билбес байдал. Ол дээрге дириг-амытан шыныда чүү эң күштүгүл, чүге шупту чүүл башкартып турар деп чүвени билбези-биле, үелиг чүүлдү мөңге кылдыр бодаар, хоранны нектар кылдыр хүлээр, база-ла шак-ла ынчалдыр, мөңге чүүлдерни үелиг деп бодаар, а нектарны хоран кылдыр хүлээр.

Чижелээрге бо шагда кижилер, таакпылап, арагылап, хоруглуг чүүлдер кылып, ол хамыкты эки аянныг чүүл деп хүлээп аап чоруур. Ынчалза-даа чоорту ол хамык чуу апаар? Хоран. Дыка улуг бергедээшкин, хинчек апаар. Санскрит-биле адаарга асат дээр. Уелиг. Временное наслаждение. Ол дээрге, силер бичии када аян апкаштың, дыка үр хинчектенир бооп турар силер. Аяны бичии, а ол дээш бергедээшкиннер чүс катап хөй болуп турар.

Ынчангаштың дириг амытан, караңгы-мугулай байдалга тургаш, кезээде бодунуң күзелдеринге чагыртып чоруур. Идет на поводу своих чувств. Ол дээш үргүлчү хинчекче дүжүп-ле чоруур. ОЛ хамаан чок, ол-ла үеде катап-катап хөй частырыгларны кылып-ла турар. Билир силер бе, бо шагда кижилерниң 90 хуузу карак-биле бергедээшкиннерлиг деп? Ол дээрге от бойдузу-дур. Ынчангаш, кижи анаа спичканы кывыскаш отче үрүптерге-ле, ол-ла үеде караан карма аайы-биле баскырадып алган болур. Карманың аайы-биле ол харылзааны оттуруптар. Ол-ла дораан караа баскырай бербес, анаа ол үениң херээ-дир. Кажан бир ол дээш шиидиг, келир уеде кижини манап турар боор. Азы дукпурупкен, база-ла ындыг. От-биле шын харылзаажырын билбес болза, кажан-бир көңгүс согурарып каар ол кижи. Азы келир чуртталгазында согур болуп төрүтүнүп келир.

Оон база-ла эмчилеп, очки садып, кестирип эмненип эгелээр. Ам база-ла демги-ле байдал. Салдар-биле демисел. Борьба со следствиями. Чылдагаан узуткаттынмаанда, ол хинчектен адырылбас. Ынчап келирге, авидья – караңгы-мугулай.

Двара-клеша.

Дараазында. Ийи дугаар клеша – двара-клеша. Ону болза асмита-шакти деп турар. Шакти – дээрге энергия дээн, куш. Асмита-шакти – ложное эго, меге эго, меге минниишкин. Ону бир болза аханкара, аханкара-шакти дээр. Ол дээрге, «мен бо мага-бот мен» деп концепция. Бир-болза сүнезин мага-бот, азы болза бүзүргей мага-бот. Кажан дириг амытан мен сеткил мен (я душа), деп чувени билбейн турда, ол бодун бо көстүп турар мага-бот мен деп турар. Бир болза чуга мага-бот, сукма-шарира, азы бүзүргей мага-бот – деха. Ынчан, «мен болгаш мээң» деп, концепция тыптып келир. Мен орус мен, мен тыва мен, мен американ, мен индус, мен христиан, мен мусульман, шиваит, кришнаит дээш баар. Бо мээң кадайым, мээң бажыңым, мээң кулактарым, мээң ажы-төлүм, дээш баар.

Ынчангаштың, оон түңнелинде, бо меге эго дээш дириг-амытан бодун бо материалдыг мага-бот-биле, материалдыг өнчүзү-биле, долгандыр турар материалдыг чүүлдер-биле бодун деңнеп холуп эгелээр. Бо меге эго бистиң угаанывыстың куш-шыдалын тудуп чоруур энергия-дыр. Ынчангаш кижилер артазында: «А оске вселеннаяда, делегейде кандыг чувел?» дээр. Ында бисти манап турар чуве-даа ышкаш. Ол хире күштүг бооп турар, меге минниишкин. Бо болза меге эго-дур. Соседтер канчап тур? Оожургай бээдилер. Азы? Иван Иваныч канчап баады? Чаа носки садып алган хевирлиг.

Ынчап келирге чувстволарга чагыртып хамык чүүлдү хүлээривиске, бо меге эго, делегейни ийи хевирлиг кылдыр хүлээринче албадаптар. Ол дээрге орустаарга двойственность. Эки – бак. Аас-кежик – турег. Аян-чыргал – хинчек. Бо шупту бистиң караңгы-мугулай байдалывыстың болгаш меге минниишкинниң ачызы-дыр.

Рага-клеша.

Дараазында клеша – рага-клеша. Рага-клеша. Материалдыг аас-кежикче болгаш, ону чедип алыр чепсектерже чүткүл. Ол дээрге, бис аас-кежик, материалдыг бай-шыдалда деп бодап турар бис. Ынчангаш шак-ла ындыг материалдыг арга-биле чедип аарын кызып турар бис. Ол чүүлдер кайыын келгенин көңгүс билбес. Ынчангаш база-ла азып каан чоруур бис.

Двеша-клеша.

Дараазында. Двеша-клеша. Хинчектиң келген меге дөзүнче, меге кылык. Бо дээрге болза-даа кайгамчык шынар-дыр, дириг амытаннарның. Бистер ам бо хамык бистиң бергедээшкиннеривисте долгандыр улус буруулуг деп бодап турар бис. Шупту бодум-биле бооп турар чуулдерниң чылдагааны борбак-бодум, деп, билип чоруур кижилерге, ховар таварылгада таваржып болур бис. Көрүңер даан канчаан чугаалап турар-дыр бис: «Шупту бо, президентиниң буруузу дээш болган. Шупту чуве чазак дээш. Шупту чуве ол дарга дээш. Ол нация дээш. Кара-оол дээш. Ол кижи дээш. Мээң кадайым дээш. Мээң ажы-төлүм дээш, мээң машинам дээш, идиктерим ындыг эвес.» деп, оон ынаар төнчү чок.

Эскердинер бе, үргүлчү бистиң бергедээшкиннеривисте көңгүс биске хамаарышпас чүүлдер буруулуг. Олар бистиң хинчээвистиң чылдагааны деп бодап чоруур бис. Ам, бистиң хинчээвистиң чылдагааны болганда чуу тыптып келир бисте? Меге кылык. Ложная ненависть. Чуге меге деп турарыл? Чуге дизе ол хамык бистиң хинчээвистиң чылдагааны эвес-тир. Ындыг болганда оларны бис ийи караавыс-биле көрбейин баар бис. Көөр хөөн чок, антипания тыптып келир.

Ынчангаш, бистер ийи от аразында турар бис. Биске аянныг чуулдерге амырап турар бис, а, аян бербейин турар чүүлдерни дораан бак санынче киириптер. Оон оларны биске хинчек чедирип чоруур чүүлдер ол деп бодап чоруур бис. Ол кижи буруулуг, бо кижи буруулуг, ынчаан сайгарып-ла эгелээрге төнчү чок.

Ынчангаш, Веданың мындыг эң эки, эң Ыдыктыг билиглерин шүүреп каан Шримад Бхагаватам дээр ном бар, Маха-Бхагават-Пурана. Бо Ыдыктыг Билиг биске чугаалап турары болза: Кажан силер көөрүңерге, чуртталгаңарда шын эвес чүүлдер болуп турар болза, шупту чылдагааннарны бодуңардан дилеңер, деп бижип турар. Ынчангаш, кажан силерни бир кижи сөглептер болза, ол кижиниң багында эвес, силер боттарыңар ону чедип алган болур силер. Силер ботарыңар эрткен үеде үрезинни тарааш, бо үеде дүжүттү алган болуп турар силер.

Орус чоннуң мындыг үлегери бар, дыңнаан силер. Не судите, да не судимы будете. Ажыы-биле чугаалаарга, улус шиитпенер, боттарыңар ынчаан шииттирер силер деп турар.

Абхинивеша.

Ынчап келгеш, сөөлгү клеша. Абхинивеша. Эрткен чуртталгадан эккелген чаңчылдары болгаш күзелдери. Бо база, дириг амытаннарнын болза—даа кайгамчык байдалы. Бо үеде бисте бар чаңчылдарывыс болгаш күзелдеривис – кайыын экелген бис, деп бодаар силер? Эрткен чуртталгадан. Ынчангаш дириг амытан будалып чоруур, амгы кузелдери кайызыл, эрткен үезиниң күзелдери кайызы. Ол дээш чамдыкта бодунуң үүлезин шилип шыдавайын баар чувези ол.

Веда билиглери манаа хамаарыштыр, реинкарнация, деп чувени бүдүнү-биле допчузу-биле тайылбырлап турар. Ол болза, канчаан дириг амытан бир мага-боттан өске мага-ботче шилчип чоруурун. Мооң дугайын чогум бо шагда улус колдуунда дыңнаан. Ынчалза-даа арай кезек кижилерниң, үш-үдүрүм кылдыр бодунуң аайы-биле бо хамыкты орта билбейин улуска тайылбырлап, шак-ла ындыг хөй номнар үндүрүп келген байдалында, Реинкарнация деп чүүлдү көңгүс шын эвес кылдыр билип чоруур. Аңгы-аңгы эзотерика, оккультизм, колдовствога хамаарышкан номнар эңдерлип каан деп, боттарыңар билир силер. Ол дээрге шупту манамая-дыр. Ол дээрге авторитеттиг билиглерин көрүп шингээдип алгаш, бодунуң мурнундан шын эвес тайылбыр берип турар. Угааны-биле садып-саарган түңнелдер кылып.

Ынчангаш силер дыңнаан боор силер, дириг амытан кижи мага-боду чедип алган соонда, олчаан кижи кылдыр төрүтүнүп чоруп бээр. А Ведалар көңгүс өске кылдыр тайылбырлап турар: база бир хоойлу-дур ол. Кижи хевири чуртталганы чедип алган дириг амытан бүрүзү, ону канчаан чедип алганыл, шак-ла ынчалдыр ышкынып алыр.

Ол бодунуң чуртталгазын шын эвес ажыглап турар болза, дараазында чуртталгазында, бо үеде чүнү күзеп, чүүже чүткүп чорааныл, ол аңаа хамаарышкан чуртталга хевирин алыр.

Бо хамык чүнү чугаалап турарыл? Ведаларда бир эртем бар. Шинчилеп таныырының эртеми. Ол чүл? Ону улус билбес. Чөөн чүктүң чамдык шажын системаларында мону практикалап турар. Ол дээрге дириг амытанның чаңын, ооң күзелдерин шинчилеп тургаш, эрткен чуртталгазында кым чораанын сайгарып үндүрүп келир болуп турар, бо эртем.

Бир ындыг тестилер эртиргеш, кижиниң эрткен чуртталгазында кым чораанын, кандыг мага-боттуг, кандыг өңнүг карактарлыг, чаштыг дээш. Чүнү кылып ажылдап чораан, кандыг шажын сагып чораан дээш оон-даа ынаар. А кажан бо эртемде дыка бедик деңнелди чедип алган кижи болза, оон-даа артык допчу кылдыр тодарадыптар. Кандыг-даа гипноз, азы оске бир чуве чокка.

Чаңчылдар. Кажан мен бо чаңчылдар дугайында чугаалай бээримге, улус боттарында бо хамыкты тып алыр бооп турар. Бир кижи меңээ мынча деп турган. Ол бухгалтер турган. Чугаалап турар: «Кажан меңээ дыка багай апаарга, чүгле чаңгыс чүүл меңээ дузалаар. Сөөк тып алгаш, хоорайдан ырадыр чорупкаш, кижи чок черге. Ол сөөкту салгаш, ооң мурнунга олуруп алгаш, улуп олурар мен. Чартык шак ишти мынчаан кылыптарымга, шупту чүвем анаа апаар.»

Оон бир кижи мону дыңнааш чугаалап турар: «Лакшми Нараяна, мээң бир эжим Вася бар. Ол кезээде кыжын, кажан арай бергедээшкиннерге таваржы бергенде, ынчан ол шыва тон, тулуп алгаш, аргага барып оңгар каскаш, ынаар чыдып, хамык будуктар, бурулер-биле хөгдүнүп алгаш, 5 хонук иштинде удуптар. Мен шуут кайгаар турган мен, орта кижи бе бо деп. А боду: «Сен билип шыдавас сен. Меңээ бо херек», деп каар»

Бистер ам катырып турар бис. Ынчалза-даа бо шупту бар, болуп турар. Ындыг төөгүлер эңдере. Кижи бодун чемненип тургаш канчаан алдынарыл, эр-херээжен чорук үезинде, хорадаанда канчаан бодун алдынып турар. Таптыг эскерер болза мындыг чанчылдар бисте хөй.

Шак-ла ынчалдыр дедирлендириптер болза, бистиң-биле чурттап турар азырал амытаннарывыста, база-ла ындыг чанчылдарны эскерип болур бис. Чугле ам бо байдалда кижилерниң чаңчылдары. Диистер, ыттар дээш хамык «кижилер», кавычкада. База-ла ынчалдыр ол эртемниң өске салбыры бар, азырал, азы черлик амытаннарга хамаарышкан. Эрткен чуртталгазында кым чораанын шинчилеп үндүрүп кээп болур.

Ынчангаш чамдыкта, карманың хоойлузунуң аайы-биле, дириг амытан бодунуң, эрткен чуртталгазында чурттап турган өг-бүлезинге чедип кээп болур. Бодунуң ажыглап турган эт-севин танып кааптар, эрткен чуртталгазында хөңнү чок чораан улусту танып кааптар. Ынчалза-даа ону сонуургавас билбес болзунарза эскербес силер.

Ол дээш, чамдык азырал амытаннар чамдык улустардан артык эки чурттап чоруур. Эскердиңер бе?

Ынчалза-даа, мал-маган кижиден эки кылдыр чурттап шыдавас чуве диин. Болза-даа аянныг, чараш диванда чыдып чыдар, телевизор көрүп чыдар. Ынчаан чурттап чоруур азырал амытаннар дыка хөй.

   Ынчангаш, бо панча-клеша болду. Беш кол чылдагаан, бистиң амыдыралывыстың.

   

Карманың дөрт салдары.

База-ла Веда эртеминиң өөредип турар бир салбыры: карманың дөрт салдары. Демин чылдагааннар болду, ам бо салдар. Эрткен үеден келген салдар. Следствия из прошлого.

   Прарабдха-карма.

Бир дугаары. Прарабдха-карма. Тайылбырлаарга – бодунуң дугайында билдирип турар. Ол дээрге амгы үе-дир, бо бистиң ам көрүп турар чуртталгавыста чүүлдер. Бистиң карактарывыс, арны-бажывыс, мага-бодувус, кандыг өг-бүледе, кандыг чуртта чурттап турарывыс ол шупту прарабдха-карма-дыр. Бо үеде бодувустуң дугайында чүнү билир бис, аажы-чаңывыс, чаңчылдарывыс, бо шупту прарабдха-карма болур. Дающая о себе знать. Бис ам боттарывыс дугайында, эки байдалда, чугле 15-20 хууну билир бис, 40 хууну бистиң чоок кижилеривис чугаалап болур. Артканы чажыт, бистер боттарывыс безин билбес бис.

   Прарабдха деп состу санскриттен очулдурарга – дүжүт дээни ол. Алган дүжүдүвүс. Азы орустаарга – плод. Чуге бистиң бир-ле чүүлүвүс аарып турарыл, чүге салаавыс ыргак азы болза оон өске бир чүве. Бо шупту прарабдха-дыр – бистиң кылган чүүлүвүстүң дүжүдү.

   Апрарабдха-карма.

Дараазында – апрарабдха-карма. Апрарабдха дээрге – бистиң ам-даа билбес чүүлдеривис. Бисти чүү манап турары. Манаа хамаарыштыр мындыг чуүл бар, фатализм. Ол дээрге чамдыкта улус келир үеде боду биле чүү канчап баарын билир таварылга. Чижелээрге бодунуң өлүр үезин билир боор. Ол болза Пушкин, Лермонтов поэттер ындыг чораан. Олар бодунуң өлүр үезин билир турган. Артазында чамдыкта кижи өлүр шагын, кандыг байдалда өлүп каарын суг билир боор. Бо дээрге апрарабдха-дыр, азы болза, ам-даа бистиң билбес, бисти манап чоруур чүүлдер.

   Рудха-карма.

Дараазында. Рудха-карма. Рудха дээрге чаа өзүп үнүп көстүп келген дээн. Ол дээрге бир черге көөр болзувусса бир үнүш бажы өзүп көстүп келген. Бис ону көргеш, аңаа чоорту мындыг-бир үнүш үрүп келир деп билип каар бис, баш-буруңгаар. Чижелээрге мен таакпылаар болган-дыр мен, ону көрүп мен билип орар мен, сөөлүнде ол дээш бергедээр мен деп чүвени. Ол болур рудха. Бажы көстүп келген, бодунуң дугайында сагындырып турар.

   Биджа.

Ынчап келирге дараазында салдарны – биджа дээр. Биджа дээрге үрезин-дир. Бистиң кылган базымнарывыс, чуулдеривис-тир. Ам-даа үнмээн, бодунуң үезин манап турар. Тарып каан үрезиннеривис. Чижелээрге күзүн тарыыр тараа аймаа бар, күзүн тарып каарга кузедир, чазадыр чер иштинге үезин манап чыдар. Кажан час дужуп чылып келирге, ол-ла, үе келген - үнүп келир. Ам бо уеде кижилер, амгы байдалывыста билбес-даа бис, кайы-хире хөйнү тарып чоруурувусту. Хүннүң-не. Кайгап каар силер. Ынчангаш, кайы-хире хөй бисти манап чоруур. Бир болза ажыг дүжүт, бир болза чигирзиг.

   

Кылдыныгның 4 чадазы.

Ам бо дараазында карманың база бир тускай салбыры бар. Дириг амытанның кылып турар үүлезиниң 4 чадазы. Кысказы-биле чугаалап берейин.

   Бир дугаарында – күзел, биджа. Кылдыныгның үрезини. Чүү-даа кылырының бертинде күзел тыптып келир. Бо чадада кижи бодун тургузуп болур. Орталандырып.

   Ийи дугаарында – кутастха, азы болза план, шиитпирлээшкин. План тургузуп эгелээр дириг амытан, ону канчаан кылыптарын. Шиитпирлеп. Бо удаада база-ла бодун орталандырып тургузуп болур.

   Уш дугаар чада – пхалон-мукха. Шиитпир ёзугаар кууседилге, кылдыныг. Ол дээрге, күзел тыптып келир, дараазында шиитпир - ону канчаан кылыптарын, бо ийиниң соонда план ёзугаар оозун күүседип эгелээр дириг амытан. Шак-ла бо уеде дириг-амытан карманың маятнигин шимчедиптер. Ынчангаш үези кээрге прарабдханы алыр бис, дүжүттү. Ол-ла, үнүп келген дүжүттү чүгле чиир апаар, оон дезип шыдавас.

   Үениң фактору.

Бо кылдыныгның 4 чадазы, 5 дугаар факторга чагыртып турар. Ол дээрге кала, үе. Калачакра сактып тур силер бе? Уениң өршээл чок шимчээшкини. Ол болза, Ведада бижип кааны болза, уениң эң бичии кезээ бар. Бистиң бо шагда эң бичии уениң кезээ секунданың бир чүсчүк, азы муңчук кезээ бар деп турар бис. Ынчалза-даа Веда оон-даа артык бичии хемчээлди берип турар. Ону трути дээр. Бир трути секунданың 33 750ги кезээ, 1/33750. Ол хире кылдыр үени кызырып болур. Ынчангаш кижилер чамдыкта дыка дүрген бир чуве кылыптар, боду безин билбейин барган ышкаш болур. Чижелээрге хенертен изиглени бергеш. Ам ол моментиде кижи үени кижи сагыжы-биле кызырыпкан болур. Шөйүлдүрүпкеш көрүп болур. Бо-дур бо күзел тыптып келген, шиитпирлеп планнаан, оон соонда кылган болуп турар.

   Ам ынчап келирге бо хамык шупту канчаан болуп турарыл. Бир бичии чижек алгаш тайылбырлап көрээлиңер. Эгезинде үени кызырыптаалыңар. Чижелээрге мен бир кижиге хөңнүм чок, ол кижи менээ бир-ле чуве чугаалапкан, ынчангаш мен хөлзей берген мен. Ол ынчап келирге күзел тыптып келген менде, баргаш ол кижини эндептер дээн мен. Планнап эгелээн мен, кандыг холум-биле? Он, солагай? Шашпас мен, анаа баргаш он холум-биле дажыптайын, ооң солагай чаагын орта, дээн мен. Эскериңер үени кызырыпкан бис. Эгеледим, ол-ла! Күзепкеш, шиитпирлээш, ол кижиде-ле бардым. Чаагын орта чаа каккаш, күзелим хангаш хая көрүнгеш чорупкан мен. Оон баргаш бир эжикти ажыдыптарымга бир өске кижи турар, ол кижи мени хенертен чаа дажаан. Мен шуут ангадап калгаш: «Чуу дээш?» депкен мен. Чуу дээп бодаар силер, чуу дээш?

Ам мен чугааладым уени кызырыптым, бо чижекти көргүзер дээш. Анаа ынчаан алыр болза бис ол дээш каш хонгаш, азы каш чыл болгаш реакцияны алыр бис. Ынчангаш кижилер кезээде: «Чуу дээш? Мен чуну-даа канчанмаадым шээй», дээр. Чүге дизе хөй үе эртип кагган. Ынчалза-даа ол илчирбениң реакциязы-дыр, цепная реакция. Ол октаргайда карма аайы-биле бо информация бижиттине берген. Чыскаай тургузуп каан домино биле дөмейлеп болур. Ооң эгезин ойтур идипкен-дир силер. Оон кезек болгаш, фуф, чаа эрте берди ышкаш, ол-ла деп бодап олурар бис. Ынчалза-даа ол үеде бистиң чанывыста дыка улуг Домино туруп турар. Бис ол хамыкты уттупкан шай ижип каап даамчыргай апарган олур бис. Оон хенертен кырывыста-ла келген. База-ла: «Чуу дээш? Мен буруулуг эвес мен?», деп алгыра-ла бээр.

   Ынчап келирге, карма аайы-биле алырга делегейде дириг амытаннар ийи категория азы хевирге чардынып турар. Шиидикчилер биле шииттиргеннер. Приговоренные и исполнители. Өске талазында, ол-ла улустар дедир байдалда турар. Шиидикчи кижи шиитирген кижи апаар, а шииттирген кижи шиидикчи кижи апаар. Ынчангаш үргүлчү ол процессте долганып киржип турар, удур-дедир бот-боттарының кармазын күүседип. Ынчангаш кым-даа шын билиглер чок тургаш бо хамыктан адырлып шыдавас болуп турар.

   Оон чылдагаанында кижи чүнү көрүп турар бодунда? Двеша. Меге хинчек дөзүнче, меге кылык. Ложная ненависть, к ложным источникам страдания. Ол болза: «Ол кижи буруулуг, бо кижи буруулуг, доо чүве буруулуг, бо чүве буруулуг». Чүге дизе үе эрте берген, карма болгаш реинкарнацияның шимчээшкининиң дугайында чуу-даа билбес. Ам бо үеде дыка эки кижи бооп чурттап турар бис, ынчалза-даа эрткен чуртталгаларывыс бар болгай. Бир-ле чүүл дээш ам-даа шиидиг албаан.

   Веда культуразы бодунуң эртеминде кижи бо хамык салдарларындан канчаан адырлып, арыгланып ап болурун айтып, дириг-амытаннарга эртем-билигни берип турар. Мынчап келгенде кижи, канчаан арыгланып алырыл, база-ла чаа реакцияаларны кылбас дээш кандыг кылдыр бодун алдынарыл, чүнү кылырыл, дээш билиглерже бодун угландырар ужурлуг.

   Веда культуразы-биле алырга, чүгле ындыг кижи, ам-на кижи кылдыр санатынып турар. Шак бо хамыкты билип чоруур дириг амытанны кижи деп болур. Оон куду байдал кым болур? Сактып тур силер бе? Двипада-пашу, ийи буттуг мал. Кижи чуртталгазы хевирин алган мал.

   Ынчангаш колдуунда дириг амытаннар эрткен чуртталгазында черлик азы азырал мал-маган чораан болгаш, бо чуртталгазында мал-маган үнелээр чүүлдер үнелеп чоруур. Ол чүл? Бертинде лекция. Чем, секс, уйгу болгаш камгалал.

   Ынчангаш кижи, бо-ла чүүлдерни чедип алыр дээш, күзелин чараштап каастап эгелээр. Чижелээрге, хаванга хөй чуве херек чок, билир силер. Ам кажан дириг амытан кижи хевири чуртталга алганда, ол хамыктан оон-даа артык эки амдан алыр дээш чараштап каастап эгелээр. Чижелээрге, анаа-ла херим, азы терек адаанга удуур эвес, ыявыла каас-кояа, аар өртектиг мебель херек. Ол ышкаш – эр-херээжен чокук, -ой канчап баадын Зоя шырыш аразынга бе, баняга бе? Фу! Клуб бараал ооң орнунга. Азы чамдыктары ынча дээр: Че баар бис бе? –Ындыг дораан бе? Оода театрже чалазынза.

   Көрүңер даан, ол-ла чүүлдер диин, ынчалза-даа бедээн тудум канчаан каасталып келир-дир. Азы орус дыл-биле изысканность дээр. Оон артык сүүзүннүг аянныг кылдыр хамык чүүлдерни амданнаныксаар. Духилер тыптып келир. Будутунар чуулдер, парфюмерия, театрлар, кино, выставка, хөгжүм. Көрүңер даан, эгезинде: колбаса, водка, селедка – кедереп келзе, устрицалар, виски, джакузи. Оон артында, камгалал яамызы тыптып келир, министерство обороны. Ам чуну камгалап турар? – Уйгу. Чем. Секс. Ындыг эвес-тир бе?

   Ынчап келгенде бо эгезинде чугаалаан чүүлдеримни катыштыргаш, чаңгыс чурук кылдыр тайылбырлаптайын. Сактып келиңер: анумайа, пранамая, манамая, вигьянамая. Ам чергелештириптээлинер, кижилер кандыг культура сагып турарыл сайзырал аайы-биле. Адхарма, асурадхарма, чала-дхарма, упа-дхарма, болгаш санатана-дхарма. Уткан болзунарза сагындырыптайын: анумайа – чем сагыжы, пранамая – быжыг кадыкшыл сагыжы, манумая – угаан-биле садыг-саарылга, вигьяна – сеткил өөредиин сагып чурттаары, болгаш анандамая – будуну-биле артыышкын чокка сеткил бойдузунуң аайынче кире бээр. Бичии-даа бол материалдыг холумак чокка.

   Анумаяга алзып алгаш чурттай бээрге адхарма сайзырап келир. Ынчан улус чижелээрге мынча деп эгелээр: «Эх шагда эки чурттап чораан, колбаса ортээ чиик чораан, хлеб ортээ 15 копеек турган» Көрүңер даан чуну чугаалап турар-дыр бис? Ол дээрге кижилерниң сагыжын ол хире чедирипкен шээжил. «Шагда идик ортээ 9 ашка турган, ам 9000 ашка, садып шыдаар сен бе» дээш-ле баар. Кижиниң сагыжы-биле культуразы чергележи берген. Чүге? Чуге дизе Бурган дугайында өөредиг сайзыравайын турар.

   Улаштыр. Асура-дхарма. Шак-ла ынчалдыр чергелештириптээлиңер. Ынчан чул? Пранамая. Материализм. Шутпу күш-культураны сайзырадыңар! Дээш кыйгырып турган лозунгулар аан. Совет уезинде чурттап чораан улус сактып келир.

   Кайгамчык чуве, бо шупту культураларның чадаларында ургулчу шажын системазы бар. Ынчалза-даа ол шажындан бодунуң сагыжы аайы-биле үнелиг чүүлдерни дилеп турар Бургандан. Чижелээрге анумайа байдалында мындыг мантра бар: «Ом ахаренам ом ахаренам деху». «Воистину истина – лишь в пище. Дай еды! Дай еды!», «Шынап дизе, чуртталганың дөзү чемде. Чемден бер! Чемден бер!» Ынчангаш олар мынча дээр: «Ийе, бисте шажын бар, сеткил өөредии бар. Чемден бер! Билир бис, чүгле Бурган биске чем бээр» Азы: «Бисте шупту чүве бар. Все в порядке. Сеткилден чүүлдер бар, балет бар, театр бар, лебединое озеро. Шупту чуве ажырбас» Ынчап келирге кижилер анаа херек чок чүүлдер дилеп турар аан, шын ап кээрге көңгүс үнези чок.

   Дараазында. Чала-дхарма – мессия. Ыдыктыг кижи келир. Улустуң шупту ол шын эвес үнелеп чораан чүүлүн чуура-узуткап кааптар.

   йада йада хи дхармасйа

гланир бхавати бхарата

абхйуттханам адхармасйа

тадатманам сриджамй ахам.

«Кажан шажын күш чок калып, Бурганны кижилер уттуптарга, мен Бодум дүжүп келир мен, Бхаратаның салгалы, шажынның принциптерин катап тургузупкаар дээш». Бо Бхагават Гитадан үзүндү. Бхагават Гита дээрге очулдурарга Бурганның Ырызы, дээн. Песнь Бога.

Дараазында улаштыр. Упа-дхарма. Ынчан кижилер сагыжы шору сайзырап келгеш, белеткел чадаже үнүп келир. Ынчан чүнү биле бээрил дириг амытан? Ол болза. Төрүмел, аарыглар, кырыышкын болгаш өлүм дээрге бак-тыр. Рождение, болезни, старость и смерть это есть зло. Ынчангаш дываажаң оранының эң үстүнде турар Сатья-лока (райская планета) планетазындан эң кудуку эрлик оранында Тапа-локага чедир, бо шупту төрүмел, аарыглар, кырыышкын болгаш өлүм чери-дир. Шупту бо, хинчек үүлези-дир - ынчангаш каяа-даа чеде бээр болзувусса, чеже-даа чараш мага-бот алзывысса, чеже-даа үр чурттазывысса, дөмей-ле бистер төрүтүнгеш, аарыыр, кырыыр, түңнелинде өлүр бис.

Сөөлгү эң бедик чада. Санатана-дхарма. Кижи ынчан ону сагып эгелээр. Бо культураның ортуку черин монотеис философия эжелеп турар, азы болза чаңгыс Бурган дугайында философия. Ынчан бүдүн обществонуң, чоннуң хамык үзел-бодалы ынаар чүткүй бээр. Кандыг-даа нация, азы-бир чүүл дээш ылгал чокка. Бо болза санатана-дхарма. Үениң салдарынга алдырбас, мөңге культура. Веда культуразы. Санатана-дхарма.

Ынчангаш бис көрүп болур бис, ол карма системазы чонче үргүлчү салдарын чедирип турар, кезээде бир философияны өскезинче солуп, бир системаны унелеп, өскезинче шилчип. Анаа чаңгыс өг-бүле иштинде безин көрүп болур бис бо хамыкты, бир кижи анумая чадазында турар, өскези, пранамая, ушкузу – манумая, болгаш бир-ле ындыг кижи (улус ону угааны арай оске, псих кижи кылдыр санаар) вигьянамая чадазында турар. «Чиктии аттыг диин бо кижи». Дорт чугаалавас, анаа сагыжында: «Чайык хевирлиг» деп каар.

Чижелээрге мындыг байдалды чуруп берейин. Анумайа болгаш пранамая сагыштыг ийи кижи дужуп келген-дир. Чижелээрге мен анумая адаанда мен, ол дээрге ол кижини көңгүс херекке албас болуп турар мен: «Ча сээң кадыың канчаар чүвел. Арагың кут че. Кут. Кадыыңны канчаар кижи мен.». Оон ынчап олурда уш дугаары кыштап келир, манумая чадазында турар. Ол кижи көргеш: Хм! «Мен ындыг улус-биле эдеришпес кижи мен», дээр. Көңгүс өске сагыштыг.

Ам вигьянамая чадазында турар улус кандыг улузул? Ол улустар бо хамык чүүлдү дыка эки билир болгаш оон куду уровеньде турар амытаннарга кээргелин илередип турар. Ынчангаш ол кээргелдиң ачызында чүнү канчап турарыл? Тайылбырлап турар шээжил. Бо чадада сени бергедээшкин манап турар, хинчектенир сен, орталанып көр, деп. Кандыг-даа бодунуң талазындан чедиишкин күзевейин.

Чижелээрге, көрүңер даан, мону силерге тайылбырлап орар-дыр мен. Ол дээрге мен тускай кижи-дир мен дивейин турар. Анаа мен силерни мурнай мону билип каан бооп турар мен, ынчангаш дараазында силерге дамчыдып турар. Азы болза мындыг чижек: Машиналыг бир кижи халдып бар чорда посту таваржып келир, халдып эрткеш ол кижи уткуштур кел чыдар машина көрүп кааш чүнү канчаптар ийик? Машиназының караан базып каар. Чуге? Чуге дизе ол кижи ол таварылганы көрген болуп турар. Анаа мен кончуг кижи мен, ынчангаш сенээ айтып бердим, сен менээ ам өрелиг сен, дивейин турар болгай ол кижи. Чок. Анаа сагындырып турар. Ынчангаш кым мында бедик деннелде, азы куду деннелде турар хамаанныг бе? Чок. Азы болза бир кижи улусту мурнай бир кинону көрүп алгаш, тускай кончуг кижи апарбас болгай.

Обществонуң кол 5 туружу.

Ынчап келирге түңнелинде. Веда литературазы, обществонуң шын үндезин хевириниң тутунуп турар, эң кол 5 туружун айтып тайылбырлап турар.

Ол беш туруш дээрге:

-1 дугаары, брахманнарның камгалалы (билиглер сайзырадып чоруур улусту брахманнар дээр, те кто культивирует знание).

-2-де, инектер камгалалы (дыңнаан боор силер Индияда ону сагып турар), чуге дизе инек бүдүн Делегейде эң Ыдыктыг дириг-амытан болуп турар, бүдүн Вселенная Делегейде эң үнелиг 5 чүүлдү берип турар – сүт, йогурт, саржаг, инек өдээ болгаш инек сидии (Инек дугайында дараазында допчузу-биле тайылбырлап бээр мен),

-3-те буянныг арыг херээжен улустуң камгалалы (защита целомудренных женщин),

-4-те ажы-төл камгалалы болгаш,

-5 дугаарында кырганнар камгалалы.

Бо-дур шынап чон деп чүвениң туруштары. Самые главные ценности идеального общества. Ынчап келирге бо беш чүүл, дыка ханы эртем аайы-биле тайылбырлыг. Чүге бо беш үнелиг чүүлдер камгалал адаанда турарыл: брахманнар, буянныг арыг херээжен кижилер, инектер, ажы-төл болгаш кырганнар?

Бо хамыкты тайылбырлаарда чакралар дугайында билип алыр болза эки.

 

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Чакралар.

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/247

 

Силерге ам ажы-төл камгалалының дугайында чугаалап берейин, чакралар системазының аайы-биле. Чүге дизе ажы-төл бистин чүвүс? Келир уевис. Чуге дизе кажан бир бис кырып каар бис. Кырганнар апаар.

 

Бүзүргей мага-бот болгаш чуга мага-бот (сүнезин).

Ынчангаш чакралар дугайында тайылбырлаарда, бистиң мага-бодувус ийи хевирден тургустунган. 1) Бүзүргей мага-бот, эът-кеживис, даван-даявыс. 2) Чуга, сүнезин мага-бот: угаан (ум), сарыыл (разум), интеллекти болгаш меге эго, меге минниишкинден тургустунган. Грубое материальное тело и тонкое материальное тело. Бүзүргей мага-бот канчаан шимченип, сунезин-биле канчаан харылзажып турар дээр болза, чакралар дугайында билип алыр болза эки. Чакралар дээрге сүнезин (сукма-шарира) биле бүзүргей мага-боттуң (дэха) дегжип тудушкан, ийи мага-ботту харылзаштырып турар, тускай энергия центрлерин чакралар дээр.

Ону бөдүүнү-биле чедиштир канчаан тайылбырлап болур дизе. Чижелээрге машина бар-дыр. Машина бузургей мага-бот-тур, а кижи, чолаачызы сунезин-дир, чуга мага-бот. Ол кижиниң машиназы-биле харылзажып, ону башкарып, ооң-биле дегишкен черлерин чакралар-биле деңнеп болур. Чижелээрге олурар креслозу. Анаа чымчак чүвезин ап каапкаш шалдаң темир артырып каар болза ол берге байдал. Ийе харын мунуп болуп, ынчалза-даа чоорту кижи хинчектенип каар болгай. Азы болза рулюн ужулгаш анаа бир демир кызыдып калган-дыр, ооң орнунга. Кандыг боорул кижиге? Ийе мунуп болур, ынчалза-даа айыылдыг. База мунукчунуң шыдалы кызагдалып калыр. Шак-ла ынчалдыр скороть сугар рычагтың, тударга эптиг болзун дээш чымчактап каан борбак чугун ушта октапкан-дыр бис. База-ла ындыг байдал, чоорту ол кижиниң холу ойулгаш балыглап болур. Шак мынчалдыр бөдүүнү-биле тайылбырлап болур.

Ам ынчангаш, бо тайылбырга дайанып алгаш, мындыг чүүлдү бодап көөлүңер. Чуга материалдыг бойдус биле бузургей материалдыг бойдустуң кайызы күштүгүл? Кижи машинадан үне бээрге, машина боду чүнү шыдаарыл? Ынчангаш, мынчаан билип болур бис, кайызы кайызын чагырып чоруурун.

 

Чакраны иштики карак-биле көөр болза, аңгы-аңгы өңнерлиг, оң азы солагай талазынче тырыкыланып турар болур. Кижи чуртталгазында ол-бо байдалдарда кандыг базымнар кылып, канчаан алдынып турарыл, ооң кандыг чакразы баскырап, шын эвес ажылдай берген, оон көстүп келир.

Чакралар шупту 108 чакра бар. Ынчалза-даа эң кол 7 чакра бар.

Муладхара-чакра.

Ынчап келирге бирээде. Муладхара-чакра. Дөрт бүрүден тургустунган. (Буру дээрге лепесток деп сөстү ынчаан очулдуруп тур мен). Санскриттиң ва- деп слогтан эгелээш са- деп слогка чедир сөс кезектери-биле шимчээшкинче келип турар.

   Ынчангаш мен үргүлчү санскрит терминнер ажыглап турарым ол. Чүге дизе дааш кулаавыс таварыштыр дорду-биле бистиң интеллекти, сарыылывысче салдарын чедирип турар. Ол үеде будхи-агни немежип турар болур. Будхи дээрге сарыыл, азы разум, а агни дээрге от, огонь. Ынчап келирге чуу болуп турар? Угаан-сарыылывыс оду немежип, арыгланып турар шээжил. Интеллекти сайзырап турар.

   Ынчап келирге муладхара-чакра. Эр кижилерниң солагай талазынче эргилип турар, кыс улустуң оң талазынче. Сөөрүк биле кургулдай аразында турар. Адаанче ажыттынып турар. Ол дээрге хендирбениң төнчүзүнде адакы органнар аразында. Харыылап турар чүүлдери, бүүреккырында бестер (надпочечник), контроль реакции, выживание, гормоннар үндүрер байдал (выделение гормонов, стимулирующих симптоматическую нервную систему). Кижиниң бүзүргей күжүнүң немежирин, дургенин сайзыралы биле тудуш. Эр улуста дыка идепкейлиг (очень активный), кыс улуста турум (пассивный).

   Эр улуста чуу идепкейлиг-дир, кыс кижиде турум. Т.е. удур-дедир ангылажып турар. Ынчангаш: «Бир чуве кылыр дээн болзунза, кыс кижини дыңнааш дедир кылывыт», дээр чувези ол ыйнаан. Ол дээрге чөптүг чүве-дир. Шын. Чүге дизе кыс кижи көңгүс өске кылдыр боданып чоруур. Ынчангаш хамык чүүлдерже өске туруштан көрүп турар, эр кижиге бодаарга.

   Ындыызында, чуу болуп турарыл? Чамдык кижилерниң ол чакралары хааглыг болуп болур. Чеди харга чедир чаш кижиниң чакралар системазы ажык болур. Ынчалза-даа, кажан чаш кижи чеди харлыынга чедир өг-бүлезинге арай багай, шын эвес хайгаарал ап турар болза ол бир чакразы хагдына бээр, азы туруптар. Артазында дедир шимченип эгелей бээп болур, дыка багай байдалда.

   Кандыг байдалда чаш кижиниң ол чакразы хагдына бээп болурул? Кажан камгалал чок апаарга. Когда он чувствует себя беззащитным. Муладхара-чакра. Кажан ада-иезиниң талазындан камгалал чокта азы чедишпейин турар болза. Чижелээрге көңгүс чаш кижини ада-иези шиидип эгелээрге, азыгга-тургузуп, кончуп, азы хол суг дээй бээр. Чаш кижи хамык чүүлдерни угаап билбес, канчаан кылырын, чүү дээш ону ынчанмас. Үргүлчү көөр болза, мындыг байдалдар эндере. Авазы биле төлү кыштап бар чыдар, оозу ында хыйынайнып чаны баксырап турар. Оон хенертен авазы көрнүп келгеш оглун чаа часкааш, алгыра бээр. Көңгүс караңгы-мугулай-дыр ол. Ол хамык ол херээжен кижиге бодунга дедир чедип келир. Шак-ла ындыг байдал.

   Чуге дизе 5 харлыынга чедир чаш кижи хаан болур. До 5 лет ребенок царь. Каткы эвес-тир ол. Бо хамык анаа ындыг чүүл эвес, эртем аайы-биле тодарадып болур уткалыг чүүл-дүр. Хаан кижини ынчаан соп шыдаар бис бе? Бак сөс безин чугаалаптар болзувусса бажывыс кескеш октаптар-ла ыйнаан. Ынчап кээрге, чаш кижи 5 харлыынга чедир хаан, ол хамаан чок, беш харлыында чаа-ла шериг-албанынга өөредип эгелээр. 6-7 дугаар хары даразында чадаже шилчиир уе-дир, переходный период. «Дараазында ынчаар болзунза, телевизор көргүспес мен. Чуге дизе чурум үрээн сен...», дээн чижектиг. 5 хардан 15 харга чедир, өөредилге үези азы шериг үези. От 5 до 15 ребенок солдат. Ынчалза-даа кичээнгейлиг болур, анаа чылдагаан чок чүвеге шиидип болбас. Оон ынаар найырал сайзыраар ужурлуг, ада-ие биле төлүнүң аразында. Чуге дизе 15-16 харга чедир өөренир үези эртип калыр. Ынчага чедир төлүңерни кижизидип өөредип албас болзунарза, үезин эртирипкен болур силер. Ынчан билип алган билиглериниң ачызында боду боданып эгелээр. Сургаарга чеже-даа дыңнап орар болза, иштинде херекке албайын турар болур. Ынчангаш ол үеде найырал сайзырап эгелэвес болза, чоорту чүгле силерден адырлып ырап чоруурун бодап эгелээр. Чамдыкта улус чаш кижи 5 харлыынга чедир Бурган болур дээр. Ол шын эвес, Бурган биле хаан ийи ангы понятие-дир. Бурганга бистиң хамаарылгавыс бир тускай, хаанга – оон өске.

   Ынчап келирге бо чакра хагдынып каарга, улгадып кээрге чүзү кандыг болурул? Кажан муладхара-чакра хагдынып каарга, кижилер преступниктер апаар, хоойлу-дүрүм үрегдекчилери. Бо-дур бо тускай категорияга хамааржып турар улустуң, ол чакразы хагдынып каан болур. Олар кандыг байдалга чагыртып чоруурул? Дириг артыпкаарын-на бодап (концепция выживания), чиир чем бодап, угаан сээдеңнедир чүүлдер ижип-чиирин бодап, болгаш эр-херээжен чорук кылыксаар потенцияга куштуг алзып чоруур. Ынчангаш олар колдуунда бо дөртке-ле чагыртып алган чоруур боор. Шупту оларның кылып чоруур, чуу дээш амыдырап, бодунуң чуртталгазын айыыл адаанга тургузуп чоруур? Чугле бо дээш: секс, чем, азарт, арагы-дары дээш оон-даа ынаар.

   Кандыг шынар сайзырап чоруур ындыг улустуң? Чуртталгага хөңнү чок болгаш дерзии байдал, агрессивность до преступности. Ынчангаш ол агрессиязын тудуп шыдавас. Кылыктаныпкаш, оон кээп хараадаар. Ынчалза-даа чоорту бодун сайгарып чорааш олчаан ынчаан өөрени бээр. «Ам канчаар черле ындыг кижи диин мен.» База-ла меге минниишкин концепциязы. Таков я, горбатого могила исправит деп бодап алган чоруп турар.

   Ам карма аайы-биле канчап мындыг байдалга келген ол кижи? Чуге барып-ла ол кижи ынчап барганыл? Карма өөредии чугаалап турары болза. Ол улустар боттары камгалавайын, бодундан кужу чок кижиге дузалавайын турган. Чижелээрге, бо шагда кандыг бир багай чүве бооп турда кыштажып эрте бээр ийик бис чоп. Коргар, меңээ хамаарышпас, меңээ-ле дегбезе деп бодаар.

   Канчаан дедир шын байдалынче киирип болурул, бо муладхара-чакраны? Ведада сумелеп турары-болза. Ахимса хоойлузун теория кырында шиңгээдип, практика аайы-биле сагыыр. Азы ол чуу дээн? Ахимса дээрге дириг амытанга хинчек чедирбес дээни ол.

   Свадхистхана-чакра.

Дараазында чакра. Свадхистхана-чакра. Алды бүрүлүг, хүнге домей. Ону шимчедип турар үннер, -ва- деп үнден -ла- деп үнге чедир. Гениталиялар кыры, азы соорук кыры. Эр улустуң – солагай талазынче, кыс улустуң – оң талазынче. Гормоннар ундуруп турар, эр-кыс бестерни хаарылап турар. Половые железы и выработка гормонов. Чүү-биле тудуш? Чувственный опыт и удовольстия. Тывалап таа чуу дээр чуве. Таалал. Кыс улуста – идепкейлиг, эр улуста – турум. Ынчангаш эр кижиге бодаарга, кыс кижи колдуунда өг-бүле тудуксаар чүвениң чылдагааны ол. Ынчангаш эр-херээжен чоруктан, кыс кижи эр кижиге бодаарга хөй таалал алыр. Мону уен-даян чуве бодавайын хүлээп аар болзунарза эки. Это нормально. Кажан бо чакра хагдына бээрил? Кажан эът-хан, мага-бот таварыштыр ада-ие-биле харылзаа чокта. Ол дээрге ам, чассытпайын турар байдал. Веда чугаалап турар-биле болза, чаш кижини үргүлчү чассыдар болза эки деп турар. Таваржып келген санында-ла көдүрүп, эң эки сөстерни чугаалап, чыыра тудуп чыттаар. Оон бижипкааны болза, өөрү октагылаарга эки деп турар. Ылаңгыя ачазы. Ынчан ол чаш кижиниң шупту бо чакра системазы эки шимчейбээр, ылангыя бо свадхистхана-чакра, ынчангаш ол чедер кылдыр прананы ап эгелээр. Прана дээрге чуртталга кужу-дур. Энергия жизни. Бо хамык сентиментилер эвес-тир, бо дээрге эртем-дир. Ынчангаш ялымныг хулээп аар болза эки. Ялымныг дээрге серьезно дээн.

   Кажан ада-ие ол хирени бербейин баарга, кижилер соок, фригидный болгаш азы болза дедир байдал, маньяктар азы изварщенец улус болур. Эрзек улус категориязы-дыр.

   Чүү дээш ынчап барганыл? Эрткен үеде дыка хөй алгаш, боттары бербейин турган. Азы болза боттары азырадып, чассыттырып дээш… Чугле ап билир турган, ынчангаш боттары бербес эгоист улус.

   Чүнү канчаар болза экил? Улуска дуза чедирип, азы болза төлевир албайын сеткилинден чүүлдер кылыр (филантропия ол), мынчалдыр ол чакраны эвинче киирип аап болур. Благотворительность, или хотя бы филантропия.

   Манипура-чакра.

Дараазында чакра. Манипура-чакра. Он бүрүден тургустунган, өңү кызыл. Тырыкыландырар уннер: -да- деп үнден, -бха- дээр үнге чедир. Хиринден шала өөрү черде турар. Эр улуста – оң талазынче долганып турар, кыс улуста – солагай. Диафрагмадан куду турар, иштики органнарже прананы үлеп тарадырын харыылап турар. Сагындырайын, прана – чуртталга күжү, жизненная энергия. Чүге хамааржып турар? Хамык чүүлдү холга хаара тударын (контроль), эрге-дужаал (власть), харысаалгага хамаарышкан (ответственность). Эр улуста идепкейлиг, кыс улуста – турум. Ынчангаш эр кижи хамык чүүлдү холга туруксаар, контрольдаар күзелдиг, дужаал чедип алыксаар, материалдыг бойдуста-даа, өг-бүледе-даа. Ынчалза-даа кажан кыс кижи бодунуң күзели-биле ындыг байдал чедип алыр дээш кызып эгелээрге, ынчан бодунга дыка багай бергедээшкиннер ажылдап аап турары ол, аарыглар. Өг-бүлезин башкарыксаар кузел, эр кижини контрольдап. Кай баарың? Ынаар барба, бээр кышта, ол кижи-биле эдеришпе, бо кижи-биле эдериш дээш баар.

   Ынчап келирге, кажан бо чакра хагдына берген боорул? Чаш үезинде кижиге, бодунуң угаан-сарыылын ажыглап, боду чүве шиитпирлээрин хоруп турган. Ол дээрге чижелээрге: «Сени дыңнап деп кижи. Ынчал дидим» деп. Азы болза чаш кижи кажан бодунуң угааны-биле хамык чуулду сайгарарын оралдажырга, дораала дуй базып каапкаш бодунуң шиитпирин күш-биле сыгаары: «Мен сеңээ чугааладым, летчик боор сен. Азы эмчи боор сен. Мен сеңээ чугаалап тур мен. Аваң эмчи апарбаан, ынчангаш сен эмчи болур сен. Оон аваңны эмнээр сен. Психиатр эмчи болур сен».

   Ынчап келирге, кандыг улус апаарыл сөөлүнде? Ол дээрге кортук улустуң салымы-дыр. Ындыг улустар кортук апаар. Артазында, анаа кортук эвес, а, бак кортук апаар. Трусливы до подлости. Шак-ла ынчалдыр инфантильный улус маңаа хамааржыр. Авазының оолдары дээн чижектиг, оларының аайыдан эртпес.

   Азы, кажан ол чакра дедир долганып эгелээрге, ол улус эмин эртир дужаарынга ынак улус апаар. Властолюбцы. Улус дора көрүп, ынчаан бодунуң сагыжын хандырып алыр. Азырал амытанга, азы ажы-төлге безин хамаарыштыр деп бижип турар Веда билиглеринде. Чамдыкта азырал амытан азырап алгаш, ону-ла командылап шаг боор улус бар. Ынчаан оозун оожургадып, хандырып аап чоруур.

   Чылдагааны. Эрткен үезинде ол кижилер эрге-дужаалды күш-биле ап, шын-билиглер чокка шупту чүвени хуу бодунуң мурнундан шиитпирлеп турган. Узурпация власти. Узурпаторы. Бо-дур чылдагааны. Оларга сумелеп турары болза, бот-минниишкин эртемин өөренип көөр болза эки дээн. Наука самоосознания. Ол дээрге дириг-амытаннарның чиңгине бойдузу сеткил деп чүүлдү сайгарып шинчилээр болза эки.

   Анахата-чакра.

   Дөрт дугаарында. Анахата-чакра. 12 бүрүлүг, алдынналчак өңнүг. Үннер: -ка- деп үнден, -дха- деп үнге чедир, девинагари алфавидиниң. Хөрек иштинде турар. Чүрек болгаш өкпени харыылап турар. Холбашкан чүүлү: ада, ава, алышкы минниишкини, кээргел болгаш карактап-ажаар кузел (отцовство, материнство, братство, сострадание и забота). Кыс улуста дыка идепкейлиг, эр улуста турум.

   Чүү дээш хагдына бээр? Кажан ада-иези чарлы бэрген, азы бот-боттары көрүшпес, азы сеткил чокка меге арын тудуп чурттап чоруур болза. Ажы-төл карааның мурнунга, азы дыңнап турда алгыш-кырыш. Чаш ажы-төлден мындыг чүүлдерни чайладып чоруур болза эки. Көруңер даан, ада-ие дээш чеже чаш ажы-төл урегденип каапкан-дыр, таптыг бодап кээр болза. Бо чаа-ла дөрт дугаарында чеде бердивис.

   Ынчап келирге улгадып келирге чүзүнге багай болурул? Ол дээрге чүрээ соок, чоок улузунга сеткил чок улус ол болур. Чижелээрге ындыг улус ада-иезин херекке албас болур, азы акы-дунма аразында чоок харылзаа чок. Тогбас. Чамдыкта улус ол дээш мунгарап-даа чоруур боор. Билип чоруур, шын эвес чүве-дир мынчаары деп. Ынчалза-даа сеткилин илередип шыдавас болуп турар.

   Кымнар апаар ындыг улус? Ургулчу бот чоруур, азы болза уруглчу чарлып-ла турар. Холостяки, старые девы. Эр кижиге болза кыс кижи анаа мага-бот хандырып алыр объекти апаар. Өг-бүле тудуксавас чүвези - харысаалга алыксавас болуп турар.

   Ындыг улустар ийи арынныг апаар, лицемеры. Шынчы эвес, улус-биле тааржып шыдавас, үргүлчү бодунуң эжинге бүзүревес (постоянно подозревают), пөрүк болгаш мегелеп ыядыычал.

   Чылдагааны. Чуу дээш бо үезинде ындыг байдал алган? Багай авалар, ачалар, акы-дунма азы ажы-төл чораан. Сеткил илеретпейин чораан. Ажы-төлүн каапкан турган бир болза.

   Сүмелеп турары болза: ажык шынчы болур, эр-херээжен дивес, ава азы аданың ролюн канчаан шын ойнаарын өөренир. Ол дээрге ава кижи ада кижиниң ролюн канчаан ойнаар, а, ада кижи ава кижиниң ролюн канчаан ойнаарын өөренип көөр болза эки. Ведаларда ындыг эртем бар. Ол болза, өг-бүле иштинде бот-боттарының аразында харылзааны канчаан шын тударын айтып берип турар.

   Вишудха-чакра.

Беш дугаар чакра. Вишудха-чакра. 16 бүрүден тургустунган, ай өңү. Үжүктери – санскриттин девинагари алфавидиниң шупту ажык үннери. Моюннуң щитовидная железа дужу. Аас-дыл дээш харыылап турар, самовыражение, өөредилге болгаш улус мурнунга чугааланып шыдаар талантыны харыылап турар (ораторские способности).

   Эр улуста идепкейлиг, кыс улуста – турум. Кажан кыс кижи бо талазы-биле эр кижиниң черин эжелеп алырын оралдажып эгелээрге, шак-ла ынчалдыр ооң мага-бодунче салдары чедип эгелээр, физиологиязынче.

   Көрүңер даан херээжен чонда дыка хөй аарыглар бар, ынчалза-даа олар билбейн турар чуу дээш ынчап турар. Чүге дизе үргүлчү эр үүлеже чүткүп турар. Ынчангаш херээжен улус март 8 дээш демисешпейин чораан болза, дыка хөй аарыглар боттары-ла чиде бээр. Чүге дизе олар бойдуста шимчеп турар, тускай хоойлулар үреп чоруур.

   Улаштыр. чүү-биле холбажып турарыл?    Чугаа, харылзаа, болгаш хууда санал-онал (мнение, общение и речь). Чаш турда: боду санал-оналдыг болурун хорууру (запрещалось иметь свое мнение). Чижек: ынчаан бодава, мынчаан бода. Мен ынча дээн мен ол-ла, ону сайгарган ажыы чок. Чаш кижиниң санал-оналын узуткап кааптар, ынакшыл-биле садыг-саарылга (спекуляция любовью). Чижелээрге: «Көрдүң бе, ынчаар бодаар болзуңза сеңээ ынак эвес болур мен». Ол дээрге шын эвес, багай чүүл-дүр. Чүге дизе чаш кижи үргүлчү авазынга, ачазынга ынак. Кандыг-даа байдалда. Ынчаар болза, бо вишудха-чакра, арай берге байдалга келир.

   Келир уеде ындыг улус кулдар апаар, шупту талалары-биле. Ындыг улус бар ийик чок: «Чуге ындыг кижи сен, кандыг-даа кижи сени ажыглаптар. Аскын ажып алгаш оларнын аайы-биле-ле баар.» Бо дээрге, раболепие дээн-дир. Азы болза кажан бо чакра дедир долганып эгелээрге ол улус диктаторлар апаар.

   Канчаан улустан ылгалып турар? Бодунуң санал-оналын чажырып чоруур азы сыгап дагзып турар, кандыг-даа ойталаашкын хулээвейин. «Мен чугаалаан мен – ол-ла». Азы болза бодунуң санал шиитпирин чажырар: «Мээң бодалым канчаар деп, чоор силер, ажыы бар эвес» дээр.

   Эркен үезинде чүнү канчап турган ындыг улус. Өске кижиниң ынакшылын ажыглап турган, өске улустуң саналын үнелевейин турган.

   Сүмелеп турары болза: кандыг-даа болза шынчы болурун кызыдар. Правдивость вопреки практицизму.

   Агья-чакра.

Алды дугаар чакра – агья-чакра. Ол дээрге ам уш дугаар карак деп турар чуве ол-дур. Третий глаз. Хавакта ийи кирбик аразы. Ийи кызыл бүрүден тургустунган. Ужуктери: -ха- болгаш –кша-.

   Харыылап турары: баш, карактар болгаш көрүш, ниитизи-биле. Анаа ийи карак-биле көрүш болгаш, база иштики көрүш бар болгай. Внутреннее зрение.

   Холбажып турар чүүлдери: интуиция, чуга делегей чуулдери угаап билири, философия аайы-биле хамык чүүлдү угаап билири, фантазия болгаш караң көрнүрү. Мистическое видение. Бо хамык агья-чакрадан хамааржыр. Ынчангаш чон аразында ону үш дугаар карак дээр. Ол дээрге бо карактарывыс-биле көрүп шыдавас чүүлдеривис, бо чакраның ачызында билип болур бис.

   Бо шагда колдуунда улустуң ол чакразы ажылдавайын турар. Ынчалза-даа кыс улуста бо чакра идепкейлиг, эр улуста турум. Ынчангаш экстрасенсилер, хамнар колдуунда кыс улус болур. Кыс улус колдуунда магия-биле мергежип, хамык предсказаниялар кылып дээш оон-даа ынаар. Кыс улус бо хамык чуга материалдыг чүүлдерни эр кижиден эки билип чоруур.

   Кажан бо чакра ажылдавайын баарыл? Бо шагда бар эртем билиг хоойлуларының кызыгаарындан ажып эртерин хоруур байдал, база-ла чаш кижиниң фантазиязын базып кааптарга ынчап баар. Бөдүүн чижек: чаш кижи ыяш мунуп алгаш ачазынга азы авазынга халып келгеш, «Көр даан мээң аъдымны дээр». А ол ынчан адазы азы авазы хорадап, ооң хол-будун часкап: «Ол хирлиг ыяшты чоп тудуп алдын. Аът эвес ыяш шээйил. Окта!»

   Чуу деп бодаар силер, чаш кижи билбейин турар бе ону ыяш деп? Билбип турбайын канчаар. Ол кижиниң фантазиязы сайзырап, ол чакразы ажылдап турары ол шээй. Чижелээрге база бир парадокс. Чаш 3 азы 5 харлыг кижиге кубик Рубика тутсуп каар болза бергедешпейин ону чыыптар. Улуг кижи арай бергедей бээр. Чамдыкта улус безин ангадап калыр: «Бо канчаан кылып каан чувел? Кижи кылып шыдаар чуве бе мону», суг дээр. Ол-дур чаш кижиниң ол чакразы долганып турары ол.

   Азы болза чамдык улус мынча дээр: «Бурган чок. Кижи мынчап шыдавас, ол сес хуулгазын илби-шиди меге чуве-дир бо, тоолдай бердиң». Чок. Эйнштейн мынча дээн ол-ла, Ленин ынча дээн ол-ла. Маркс ынча дээн ол-ла.» Азы «Аваң мен ынча дидим – ол-ла».

   Кандыг улус апаарыл ынчап баарга? Материалистер, атеистер (Бурганга бузуревес улус) болгаш догматик эртемденнер. Догматик дээрге өөренип алган эртеминиң хоойлуларын ажыр бодап угаап шыдавас болгаш күзел чогу. «Ол-ла, ол номда ынча дээн, ол-ла. Не обсуждается. Оон өске чүүлдер шупту меге». Интуиция чок, үргүлчү чуртталгазында чазыглар кылып чоруур, сеткилге хамаарышкан өөредиглер билип шыдавас болгаш чуга чүүлдерге хамаарышкан билиглер шиңгээдип шыдавас. Ынчангаш бистиң бо шагда көрүп турарывыс, общество чон колдуунда ындыг улустан тургустунган.

   Чылдагааннар. Эрткен уеде фарисейлер, буквоедтер, книжниктер болгаш меге гурулар чораан. Фарисей дээрге иштинде орта-билиглер чок-даа болза боттарын даштындан кончуг эртем-билиглиг кижи бооп, үргүлчү ёзу сагып чоруур кижи. Буквоед, книжник дээрге - билиглерин чүгле номга даянып алгаш шиңгээдип, ооң шын мегезин кандыг-даа шинчи чокка хулээп алгаш ол дээш бодун угаанныг кижи кылдыр санаары. Мегегуру, лжегуру – билиглерни бодунуң күзели-биле өскертип, улусту бодунуң аайынче киирип алыр дээш, шын эвес өөредиг кылып, бодун улус аразынга улуг башкы, гуру кылдыр санап чоруур кижи.

   Сахасрара-чакра.

Ынчангаш сөөлгү чакра. Эң-не ыдыктыг чакра. Сахасрара-чакра. Муң бүрүлүг. Эң чырыткылыг. Сеткил бойдузунуң таалалының мөңге билиглерин сахасрара-чакра харыылап турар. Бо чакра баштың тейинде. Кырынче ажыттынган. Эр улуста дыка идепкейлиг, кыс улуста турум. Ынчангаш орус дыл кырында канчаан бижип каан. Олчаан чугаалайын. Связана с универсальным мышлением, сострадание, лишенное мирской сентиментальности, духовное самоосознание, сознание Абсолютной Истины, чистая любовь к Богу и его творению, лишенная любых примесей материальной сентиментальности. Ынчангаш тываларның, эр кижиниң бажынга дээп болбас дээр чувези ол ыйнаан. Анаа чогум кыс-даа кижиниң бажынга дээй бээрге кайыын боор.

   Чүге бо чакра хагдынып каарыл тайылбырлаан-даа ажыы чок. Чүге дизе кажан чон, общество Бурганны көңгүс уттупканда улустуң бо чакразы хагдынып калыр. Онза чүүл, Ыдыктыг билиглерде бижип кааны болза, сахасрара-чакраны шимчедиптерге-ле, артканнары шупту соондан шимчеп шын эвинче кирип тырыкыланып эгелээр деп турар.

   Эң кайгамчык чуул, бо чакра тускай, кулак таварыштыр хулээп турар дааш вибрацияларының ачызында шимчедип болур. Ол процесс дээрге веда билиглерин дыңнаары – безин санскрит кырынга эвес-даа болза, анаа утказын, шабдазын. Шабда – утказы. Бо процессти шраванам дээр, авторитеттиг үндезинден веда билиглерин дыңнаары. Шак-ла ынчалдыр бо чакраны чүгле чангыс чүүл практиказы-биле ажыдып болур, ол дээрге Бхакти-йога.

 

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/247

 

 

 

 

 

 

4.­­­­­­­Бхакти йоганың практиказы

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/243

 

 

Йога деп сөстү санскрит дылдан очулдурар болза утказы, харылзаа дээн, Бурган-биле харылзаа (связь с Богом). Бо терминниң утказы ол, Бурган-биле харылзаа. Чамдыкта бо үеде кижилер, ылаңгыя бо хүннерде, Кали-юга уезинде, оларга болза йога деп сөс бир-ле гимнастика, тыныш мергежили, кижиниң мага-бодунуң энергия каналдарын ажыдып арыглаар система деп чүүлдерни бодап келир, олар ону йога деп турар. Ынчалзажок, йога көңгүс аңаа хамаарышпас. Ол дээрге пранаяма-дыр. Йога деп сөс, Бурган-биле харылзаа дээни ол-дур.

Веда литературазы чүгле чааскаан, йоганың үш аспектизин ажыдып тайылбырлап турар. Адакы аспектизинин ады – брахмаджьоти. Ол дээрге Бурганның чырыткызы, бурганның мага-бодундан кээп турар чырыы. Чамдыкта дыңнаан болзунарза хөй-ле улус Бурганны бир аңгы хууда амытан эвес, бир-ле ындыг дүрзү чок чүүл, сеткил чырыы (духовное сияние) деп турар. Ведалар ону болза брахмаджьоти деп адап турар, ажыы-биле Бурганның мага-бодунуң чырыы. Сарыг шажында ону Нирвана дээр, ол болза бо шажынның эң үстүкү эң бедик чедиишкини ол болуп турар. Ынчалза-даа Веда өөредип турары болза эң үстүкү чедиишкин Бурганның Хууда Боду болуп турар. Верховная Личность Бога. Абсолютная Истина.

   Ийи дугаар аспектизи – аңгылаттынган параматма (локализованная параматма). Пара – утказы трансцендетилиг азы болза орустаарга «сверх» (ол дээрге анаа угаан-биле угаап билип шыдаттынмас дээн уткалыг), атма – сеткил (душа). Параматма – сверхдуша. Ол чүү дээнил? Ол дээрге Бурган, дириг амытан бүрүзүнүң чүрээнче бодун параматма кылдыр аңгылап киирген болуп турар. Чуректе бир тускай эфир (энергияның хевири) бар. Ол эфир иштинде бистиң сеткиливис эштип салдап турар. Сеткил чүрек иштинде дээр чүүлүвүс ол. Ооң чанында Параматма, Бурганның боду деп болур. Ынчангаш Бурган дириг амытан бүрүзүнүң иштинде деп чуве ол-дур. Дириг амытан Кришнадан чүнү-даа чажырып шыдавас деп чүве мооң чылдагааны-биле болуп турар. Ведаларның бижиглерин көрүп шинчилеп көөр болзувусса, ылаңгыя Аюрведа салбырларында, ында сайгарып кааны болза, бис шынында болза чүрек кезекте болуп турар бис.

   Сөөлгү аспектизи – Абсолюттуң эң ыдыктыг бедик, эң үстүкү аспектизи – Дээди Бурган Хууда Боду, шупту чылдагааннарның чылдагааны, кезээ-мөңге берти Вишну, мөңге таалал эгези – Кришна.

   Ынчап келирге, веда литературазы, ол хамык салбырларны тайылбырлавышаан, чоорту кижиниң билиин бо үш аспектини угаап хүлээп алыр байдалче үндүрүп экээр болуп турар.

Адакызы – хууда байдал чок чырыткы, брахмаджьоти, ортаакызы аңгылаттынган параматма (Сверхдуша) болгаш дээдизи – Дээди Бурганның Хуу Боду.

   Кезээде улус Кришна деп сөстү дыңнааш арай аңчыгзынган байдал көргүзерлер, чүге дизе шупту кижи бүрүзү бодунуң аайы-биле дуу ол Иисус, Аллах, Христос, азы Будда, Иегова дээш оон-даа ынаар өске аттар дыннаксаар. А Ведалар болза шак-ла ону бодунуң салбырларында бижип тайылбырлап калган болуп турар. Үези кээрге ындыг байдал туруп келир деп чүүлдү. Ыдыктыг Ведалар бижиглеринде ол хамык чүдүлгелерниң шуптузун айтып бижип калган болуп турар, ынчан ол үеде, ол чуртка азы черге мындыг чүдүлге тыптып келир деп. Ол чүдүлгелер долу эвес болур деп база айтып каан. Ооң кадында тайылбыр бар болуп турар, Кришнаны ол бо чүдүлгелерде канчаан адай бээрин. Бир системада ону болза Будда, өске системада Иегова, Аллах болгаш оон-даа өске кылдыр. Эң эгеки үнген вариантызында элээн каш чүс аттарны айтып каан. Чижелээрге бистер төөгүден көрүп, бурун шагның арамей бижиктерин, азы Египеттин папирустарын көөр болзувусса, кайда-даа шупту ол сөстер Кришнаны алгап кыйгырып, Кришнага хамаарышкан болуп турар.

А Ведалар болза ол хамаанчок, баш-бурунгаар сагындырып турар. Кали-юга эпохазында, кижилерниң шынары баскырап, Ыдыктыг өөредигден ырап бар-ла чыдар байдалдың чылдагаанында, Дээди Бурганны угаап билип алыр шыдалы шак-ла ынчалдыр чоорту транформациялап өскерлип келир дээр. Ынчангаштың олар шажын чүдүлгезинде Бурганны канчаан адап алганындан безин көргеш, ол чүдүлгениң сайзыраңгайын, билиглеринин бедиин туңнеп болур деп турар.

Чижелээрге сарыг шажында кол Ыдыктыг Башкы Богда Бурган болуп турар. Будда дээге «буддха» дээн санкскрит сөс-тур, утказы «сарыыл» дээн (разум).

Ынчап келирге, Кришна деп сөстү санскрит дыл кырындан очулдурар болза утказы, мөңге чыргалдың дөзү (источник вечного наслаждения). Оон аңгыда санскрит дыл тускай онза дыл болуп турар. Ол болза ноталар-биле дыка чоок харылзаалыг. Ноталар боттары ведалар билиинден үнген болуп турар. Ол чүнү чугаалап турарыл дээрге. Бис кандыг-даа информация салбырын көрүп, кандыг-даа чаа ажыдыышкыннар кылзывысса, ол шупту ведаларның көңгүс бичии кезээн катаптап турар болур. Анаа көңгүс кырындан сүүрүп алган-биле дөмей.

Ынчангаш бистер санскрит сөстүң аянын бичии-ле өскертиптер болзувусса, сөстүң утказы көңгүс өске болур. Чижелээрге санскрит дылда кара өң болза кришнаа дээр (ийи «а»). Кара өңнү ынчаар адаар.

А кажан силер Кришна, Бхагаван дээр болзунарза, ол бурганның ады болур. Бхагаван – Бог-аван, бо сөстен орус Бог деп сөс укталып келген болуп турар. Оон ынаар ап көөрге чижелээрге айн-кли-шан деп үш санскрит слогдан тургустунган аттыг дылда Бурганның адын Год (God – англи дылда Бурган) деп сөс-биле солуп кааптар деп Ведалар ону база баш-бурунгаар бижээн болуп турар. Ынчап келирге Бхагаван – Дээди Бурган.

Веда билии кайгамчык фактыны тайылбырлап турар – бо сарыг ортемчейде-даа, бурганның орарында-даа шупту бар дириг амытаннар чаңгыс үндезин бойдустуг болуп турар. Ол шупту дириг амытаннарның, кайда-даа турар бол, ам бо үеде кандыг-даа мага-боттуг болуп турар-даа бол, чүгле чаңгыс эң күштүг шупту күзелдериниң бажында турар чангыс күзел бар болуп турар. Ол дээрге таалал күзели, аян-чыргал. Орустаарга «наслаждение». Оон өске арткан күзелдер, шупту оон укталып үнүп келген күзелдер болур. Желание наслаждаться.

Кандыг-даа дириг амытанны ап алыңар – таракан, микроб, ымыраа-сээк, кижи, чаан, кымны-даа. Оларның бойдузун таптыг шинчилеп көөр болзунарза билип каар силер. Олар шупту аян-чыргал дээш шимченип чоруур. Шупту аян-чыргалче чүткүп чоруур. Ынчалза-даа амытан бүрүзү бодунуң аайында чыргап чоруур. Бодунуң аайында.

Ынчап келирге ведалар литературазы тайылбырлап турары-биле алырга шупту дириг амытаннар чаңгыс ниити бойдус-биле холбашкан болуп турар – аян-чыргал кузели-биле. Ол дириг амытан бүрүзү бодунуң чыргалынга хамаарыштыр чүнү кылыксап чоруурул? Эң бедик деңнелге чедир сайзырадыксап чоруур, ол таалал чыргалды. Кандыг-даа амыттан анаа-ла биче кылдыр чыргаксавайын турар. Шупту-ла амдан ап таалаанда эң хөйнү алыксаар. Ынчалзажок ол бичии чыргалды алгаш, бис, кижиниң бойдузунуң болгаш долгандыр турар оран-делегейниң кайгамчык фактызынга таваржып келир бис. Ол дээрге ур үе иштинде таалап шыдатынмас болуп турар. Бо материядан тургустунган оранда чыргалдың бүгү бойдузунуң бир кол шынары асат болуп турар. Асад дээрге санскрите уелиг дээн болуп турар. Временность. Оон ынчап келирге ведаларның чугаалап турары-биле кижиге аян-чыргалдың эң үстүкү, эң дээди хевири секс болуп турар. Ынчангаш секс дээш кижи чуну-даа канчап чоруур, ол аянны алыр дигеш.

Сактыр болзуңарза, мен ооң бертинде-ле тайылбырлап турган мен, сексуалдыг таалалдың кандыг хевирлерин алырынче кижи амыттан чүткүп чоруурун. Бир дугаары – анаа эр-кыс амытанның удур-дедир мага-бодунче угланган күзели, бузургей эът-ханның бузургей кузели (грубое влечение к грубому телу). Ол күзел шупту бар-чок дириг-амытаннарны хөме шып турар. Ийе харын чамдыкта арай-шын эвес хевирлери турар болгай. Чижелээрге эр кижи эр кижини күзеп чоруур. Ол дээрге чүге ындыгыл? Ында чаңгыс чылдагаан бар болуп турар. Дириг амытан бо чуртталгазында эр хиндиктиг бүзүргей мага-ботту алган, а сүнезини (тонкое материальное тело) кыс болуп турар. Азы болза бир дедир, кыс бүзүр мага-боттуг, а сүнезини – эр. Ол дээрге дыка багай карма-дыр.

Веда билиглеринде ону бижип калган. Дыка аар кылган багы дээш кижилер трансексуалдар, гейлер, лезбиянкалар апаар. Ынчап келирге ол дээрге дыка багай, аар карма реакциязы болуп турар. Ону мен өжегерээн кызыдыр айтып тур мен. Чүге дизе ведаларда ооң дугайында дыка хөй чүүлдерни бижээн болуп турар. Ынчангаш дириг амытан мындыг чүүлдер кылыр болза, кармазы дыка коргунчуг реакцияны алыр болуп турар. Анаа кижи тайылбырлап безин шыдаттынмас багай түңнелдиг. Моон дугайын оон ынаар чугаалавас мен. Боттарыңар кажан бир сонуургаар болзуңарза веда билиглерин шинчилеп сонуургап көөр силер.

Ындыг болганда, шупту дириг амытаннар аян-чыргалче чүткүп чоруур. Ынчангаш эң ортузунда бо материалдыг оранда кандыг чыргал турарыл? Материалдыг чыргал (материальное наслаждение). Шупту бо оранда бар амытаннар материалдыг байдал дузазы-биле аян ап таалаарын күзеп турар, материя таварыштыр, бодунуң материалдыг чувстволары-биле. Ынчап чорааш-ла ол амытан, кайы-хире хөй материя таварыштыр чыргап чоруур, сеткил таварыштыр таалаар шыдалын ол хире хөйнү чидирип чоруур. Ооң чылдагаанында деградация байдалы эгелээр, кайы-хире хөй бүзүргей материя таварыштыр аян-чыргалды, таалалды ап турар-дыр, ол хире сеткили дуглалып турар. А кажан ол чувстволар таварыштыр чыргаарын кайы-хире кыскаладып кааптарыл, шак-ла ол хире кылдыр сеткил таварыштыр чыргаар потенциязы көвүдеп келир-дир. Ынчангаштын бистиң көрүп турарывыс шажын-чүдүлгеде хөй-ле сагылгалар, хоруглуг чүүлдерниң утказы ол болуп турар. Чижелээрге эът чивес, дириг амытаннарга хинчек чедирбес дээш оон-даа ынаар.

Ооң утказы, херээ, кижиниң чиңгине бойдузун, сеткилин чоорту оттуруптарының аргазы болуп турар. Дораан ону кым-даа кылып шыдавас. Кижилер дыка хөй санап четпес чуртталгалар иштинде бак шын эвес, хоруглуг чүүлдер кылып келгеш, анаа дораан чангыс хүн иштинде эң дээди амданны аптар деп чүүл барык-ла болдунмас чуве-дир. Ынчалза-даа тускай практика дузазы-биле ол реально бүрүдүттүнгүр. Ам силерге чугаалап тайылбырлап бээр деп турар практика ол-дур.

Ынчап келирге мээң үстүнде чугаалааным-биле, сексуалдыг күзелдиң аңгы-аңгы трансфорациялары (өскерилген хевирлери) бар. Ол дээрге бүзүргей мага-боттуң 1) эр-херээжен чорук күзели, 2) өг-бүле тудуксаар күзел, 3) салгалдар күзээри (желание потомства), 4) өг-бүле ажы-төлге ынаныш, 5) дериг-херекселге ынаныш, 6) байыыр күзел, 7) өскелерден тускай болуксаар кузел, 8) ат-алдар күзели, 9) эрге-дужаал күзели (власть), 10) хуулгаазын шыдалдар күзээри, 11) үстүкү оранның бир планетазынче барыксаар күзел (желание достичь райских планет), 12) бодун Бурган кылдыр азы аватара кылдыр чарлаксаар күзел. Бо шупту сексуалдыг бергедээшкиннер-дир. Признаки сексуальных проблем.

Ынчап келирге веда литературазы чоорту ол шуптуну ажыдып тайылбырлап турар, чүге болгаш канчаан ол хамык болуп турарыл. Ооң чылдагаанында, шупту ведалар литературазы дораа-ла шупту инкарнацияларны, шупту мессияларны болгаш аватараларны баш-бурунгаар тайылбырлап бижип айтып турар (предсказывают). Безин чадаар, план ёзугаар кирбээн-даа болза. Дыка ховар келир олар. Ынчалза-даа ведалар оларны шуптузун бодунуң салбырларында кииртип каан болуп турар, доктаамал. Чамдыкта улус айтыра бээр, «Чижелээрге Шанкарачарьяны айыткан бе?» - Ийе, Шанкарачарьяны ында бижээн, чедип кээр деп. Ол дээрге Шива бурганның аватаразы-дыр (Дээди Бурганның азы кандыг-бир чартык бурганның Черге анаа дириг амытан кылдыр чедип келген байдалын – аватара дээр). Шанкарачарья дээрге Бхагават Гитаның тайылбырын утказын берип чораан кижи-дир. Сөөлгү одуруунда ол болза бижип турар: Паро Нарайан Авйактам. Чуу дээнил дээрге: «Нарайана Бурган – Дээди Бурганның Хуу Боду болуп турар, ынчангаш ол трансцендентилиг, ол болза материалдыг билиг кызыгаарының артында турар» (Верховной Личностью Бога является Господь Нарайана, и он трансцендентальный, он за границами материального восприятия.)

Ынчалзажок Шанкарачарьяның өөредиин бо шагда тудуп уламчылап чоруур улус, Шанкаравада агымының төлээлери, Бурган хууда байдал чок деп турарлар. Ынчалза-даа ол өөредигниң бижиктерин көөр болзуңарза, Шанкарачарьяның туңнелдерин көрүп каар силер. Бурган дээрге хуу байдалдыг Дээди амытан болуп турар (Бог – это личность), ооң ыкадында ол болза «паро авйактам» - трансцендентилиг, анаа бо бистиң материалдыг угаан-сарыылывыс биле ону билип шыдавас болуп турар бис, бо оранда дириг-амытаннар.

Ынчап келирге, бхакти-йога, ооң дугайында ведалар бижиктери дыка хөйнү бижээн, чоорту кижи бүрүзүн ол билигге экеп турар, кижиниң дээди билиглерин.

Чамдыкта мону улус хүлээвес болуп турар, ол-бо өөредиг шын, моозу меге дээш баар. Ол дээрге чугле чаңгыс байдалды көргүзүп турар, ол кижиниң буянныг кармазы четпейин турар. Кижи бүрүзү бир-ле бак чүве кылыпкан санында-ла ол буянының кезээн чидирип чоруур. Чижелээрге мен ам буянныг чуул кылып турар-дыр мен, моон соонда баргаш дораан эът чип алган-дыр мен. Ол-ла дораан чуну канчапкан болур мен? Ортедипкен болуп турар мен буяным. Кижилер карманың ындыг хоойлуларын билбес. Ынчангаштың олар буянныг чүве кылгаш ол-ла дораан чанчыккан аайы-биле, ол-ла багай чоруктар кыла бээр, ынчангаштың буянныг чоруктарының салдарын ынчалдыр өртедиптер болуп турар.

Ведалар оларны эштип турар чааннар-биле деңнеп турар. Чугаалап турары болза Кали-юга эпохазында кижилер эштип турар угаан-сарыылдыг чааннар ышкаш болур деп каан. Бир-ле буянныг чүүлдерни кылырын оралдажып турар аан, угаан-сарыылдыг болганында. Арыгланып бир-ле сагылгаларны күүседирин кызып. Чуге чааннар-биле деңнеп турарыл? Чаан хемче киргеш чунуп-чунуп, эрикче үнүп келгеш довуракты алгаш кырынче чажып алыр бооп турар. Ынчангаш чаан кажан-даа арыг чорбас. Чаанның бойдузу ындыг. Ынчангаштың чеже-даа угаан-сарыылдыг улус болза олар Кали эпохазында чааннар ышкаш болуп турар. Ол дээрге, олар бир чүүлдү сагып күүседип кызып турар, ынчалза-даа чижелээрге хүрээден үнгеш, ол буянныг чоруун күүсеткеш, үнүп чорупкаш дораан бак чүүлдерин кылып чоруп каар, катап. Ону безин билбейин-даа.

Ынчангаштын мындыг шүлүк бар. Кижилер бо хамыкты арай хүлээксевес. Чамдыкта арай сеткилинге таарышпас, оларның бир шажын системазын чүге алдаржытпайын турарыл, деп… Ынчалза-даа мен чугаалаар мен: мен кандыг-даа шажын системазын алдаржыдып болур мен, ол шажын силерниң сеткилиңер сайзырадып турар болза. Ол хамаан чок, Веда билии боду, кижини шын билиглерже чедирип турар өөредиглерни алдаржыдып турар.

Ам чуге ындыгыл? Бис бир-ле чүүлдү, бир-ле билиглерни хүлээп алыр бис, а өске чүүлдерни хүлээвес бис. Ону тайылбырлаары белен. Сактыр болзуңарза, анумайа, пранамайа, вигьянамайа, маномайа, ананда. Ол дээрге кармадан хамааржыр, дириг амытанның кармазындан. Ооң аян-чыргалының болгаш хинчээниң хемчээлинден. Бир-ле чүүлдү ол хулээп шыдаар, бир-ле чүүлдү шыдавас. Бужартаанының байдалындан хамааржыр.

Ынчангаш Шримад-Бхагаватамның бир шүлүү бар, мындыг бир болуушкунну чуруп турар.

«Кришна Бурган, Кауравтар аймаанга тайбың чарлап, оларның хуралынга четкен. Сөстү алгаш, кижи хевири чуртталганың Эң Ыдыктыг утказы болгаш Эң Кол угланыышкыны чүл, деп, шын, Эң Дээди чиңгине эртинелерни айыткан.»

Ынчалдыр Ол сөзү биле хуралга үнүп келген-дир. А ону дыңнап турган кижилер канчалганыл көрээлиңер.

«Оларның аразындан, бодунуң эрткен чуртталгаларында чыып алган буянын шуптузун төндүр куругладып өртедип алган улус, Бурганның сөстерин хоозун чугаа, куруг үе чарыгдаашыкыны кылдыр хүлээп алган. Ынчалза-даа, бодунуң эрткен үеде чыып алган буянын хумагалап алганнары, ооң кадында харын-даа көвүдедип алган улус, Бурганның сөстерин Абсолют Шын кылдыр, нектар кылдыр хүлээп алганнар»

Ынчап келирге бо шулукте, кижиниң эрткен үезинде болгаш бо үезинде чыып алган буянының ажыының утказын допчузу-биле тайылбырлап каан болуп турар. Ол дээрге чедиишкин-дир, ажыл-агыйда ышкаш опыт-дуржулга дээн чүве-биле дөмей чүүл диин. Дуржулгаңар бар болза ону ап шыдаар силер, чок болза чок. Бистерде чижелээрге, (мону номчуп турар улуста) ол чок турган болза, бо хамык анаа мелегей чүүлдер болур. Ынчангаш бис опыт-дуржуглавыс чергелештир черни эжелеп алыр бис.

Ынчангаштың бис көрүп турарывыс биле, кижилер аңгы-аңгы хемчээлдиг черлерни, аңгы-аңгы чадаларны эжелеп аап турар. Бодунуң дуржулагызының аайы-биле. Ынчалзажок, чада бурузун кижи чүгле дараазында чадаже көдүрлүп аарынга ажыглаар ужурлуг.

Ындыг болганында, бхакти-йога санскрит дылдан очулдурарга – «шын сеткилинден бердинип хулээнир» дээн болуп турар, орустаарга – преданное служение. Ол дээрге бир тускай процесс, бир тускай практика-дыр, эртем. Оон өскээр ону адаары: бодун миннир эртем (наука самоосознания). Ынчангаштың эртем деп сөстү Ведада кезээде көзүлдүр шыйып каан. Эртем дээрге чул? Ол дээрге ынаар анаа-ла бодундан чүнү-даа киирбес болгаш чүнү-даа бодунуң күзели-биле казывас. Ынчап баар болза, база ыдыктыг бижиглерде бир шүлүк бар:

«Хөйлер меңээ чүдүп чоруур, ынчалза-даа олар ону шын эвес кылып турар. Ынчангаштың ындыг чудуушкуннуң түңнели өске

Чамдыкта бо бир-ле кижи арыгланыышкын оруунче туруп алыр. Ол бир-ле чувелерни бодундан кадып, чогаадып эгелээр, түңнелинде ол арыгланыр хамаанчок, харын-даа бергедээшкиннерни чедип алыр. Чижелээрге бо шагда бистиң көрүп турарывыс йоганың гимнастиказы бар-дыр – пранаяма. Ол пранаямада, силер тыныжынар бичии-ле шын эвес тудуптар болзуңарза, бир-ле ыжыкты (опухоль) ажылдап аап болур силер. Ынчангаштың бир-ле кижи пранаяма кылып мергежиксээр болза, ыявыла, шын, ол системага хамааржыр башкы кижиниң башкарылгазының адаанга ону өөренир ужурлуг, адак дизе ол-хире атты тускай өөредиг школа системазынга алган болза. Анаа-ла бир утка-дөзү билдинмес кижилер эвес, дуу ол бир номдан өөренип азы бир кырган-авай, кырган-ачайдан эвес. Ынчангаш бо эпохада, Кали үезинде ол йога деп чүүлге мергежири дыка айыылдыг болуп турар. Угааны сээдеңнеп, нервилери үрелип болур болгаш оон-даа ынаар.

Дыка көвей, сүнезинге бергедээшкиннер бар болуп турар: уннер тыптып кээп болур, дааштар, чуу-даа бооп болур. Бурганны көрүп эгелей бээп болур силер. Ынчалзажок, ол Бурган эвес болур. Ол дээрге галюцинациялар болур. Дүш, аарыг сагыш. Кижилер ооң соонда көңгүс сээдең улус апаар. Ол дээрге дыка айыылдыг система-дыр. Ынчангаш ведалар ажыы-биле пранаяманы, хатха-йоганы, асаннарны кандыг-даа кижилерни ону практикалаарын хоруп турар, ол системаның тускай башкылардан билиглерни тускайы-биле албаан болза. Т.е. сүнезин чүүлдерни ол өреп кааптар, а бузургей мага-бодун экижидип алыр. Ынчангаш кажан кижи чуга чуул (тонкие вещи), болгаш бузургей чуул (грубые вещи) деп чувелерни билбес болганында, ол мынча деп бодаар: мага-бодум дыка эки апарды, шимченгирим дам экижип тур, хөй удувас-даа-дыр мен, - деп бодаар. Ынчалзажок, херек кырында силер чоорту мелегей апар чыдар боор силер (тупее). А ол кижи ону-даа херекке албас, чуге-дизе оон бодап турары-болза: мен гимнастика кылып турар кижи шээй мен, нерви системам экижип турар деп бодаар. А шынында кижи бодунуң интеллектизиниң потенциалын кызырып каапкан болур, ол шын эвес мергежил таварыштыр. Чогум анаа эът-хан мага-боду дыка экижип келген болур.

 

 

Бхакти-йоганың 4 кол дүрүмү.

Бхакти-йога системазы бир дугаарында эң кол 4 дүрүмге чагыртып турар, азы болза 4 кол хоруг.

1 дугаарында. Кали-юганың салдарындан адырлып алыр деп бодаар болза, эът чиирин чоорту эвеежедип келгеш сөөлүнде шуут чивейн баарынга чедирер ужурлуг. Эът, чуурга, балык аймаа.

2 дугаарында. Ол ышкаш арага-таакпы, наркотиктер, хамык угаан сээдеңнедир чүүлдерни ижип-чип ажыглаарын соксадыр.

3 дугаарында. Азарт деп чүүлдүң аңгы-аңгы хевирлеринден адырлыр болза эки.

А 4 дугаарында. Эр-херээжен чорукту кызырар болза эки. Оода чүгле хоойлу аайы-биле бодунуң кады чурттаан эжи-биле (законный брак), чоорту айда чугле 1 катап кылырынга чедирер.

Ынчангаштың мен силерге маха-мантра дугайында бичии чугаалап берейин. Чуге дизе ол мантра, бо практиканың эң ортуку черин эжелеп турар. Тайылбырлап берейин. Шупту веда билиглериниң тайылбырлап турары болза, шупту чаяапкаан делегейниң үнүп тыптып келген эң башкы дөзү, чаяалганың-даа буураашкынның-даа, сеткил-даа, материя дөзү-даа, ол шуптунуң дөзү дааш вирбациязы болуп турар (звуковая вибрация). А дааш вибрациязы ийи хевирге чардынган: трансцендентилиг дааш вибрациялары, ол болза арыг сеткил бойдустуг дааштар, болгаш материялыг бо оранга хамаарышкан, чуга болгаш бүзүргей бойдус уктуг дааш вибрациязы. Бо-дур ийи категория.

А веда литературазы ол дааш вибрацияларын (звуковые вибрации) дугайын тайылбырлап турар. Бузургей материальный дааштар бар, бузургей чедиишкиннерни чедип алыр дээнде. Оон, чуга сүнезин материяга хамаарышкан дааштар бар, чуга чуулдер чедип алырда. Шак-ла ол ышкаш, арыг сеткилге хамаарышкан чедиишкиннерни чедип алырынга херек дааш вибрациялары база бар.

Сеткил энергиязы шупту чүүлдүң дөзү болур, оон куду деңнелде сүнезин материяның энергиязы (угаан-сарыыл, интеллект, чувства), оон куду эң кээргенчиг бөдүүн деңнелдиң энергиязы бүзүргей материяның энергиязы (бүзүргей мага-бот). Ынчангаштың кижи бодунуң сеткилинде үнелеп чоруур чүүлдерин өскертипкеш, бүдүнү-биле шупту бүзүргей-даа, чуга-даа бергедээшкин проблемаларын өскертип болур. Ол чүү дээн ол дээрге, ол сунезин чуулдер, бузургей чуулдер, сеткилдиң энергиязында тутунуп чоруур. Чижелээрге, ыяш бар-дыр. Ыяш-биле бо хамыкты чижеглеп деңнээр болза сеткил – дазылдары болур, чуга сүнезин бойдус – ыяштың дөзү, будуктары, а, бүзүргей бойдус - бүрүлери болур. Дазылды одура шаапкааптар болза, сывы-даа, бүрүлери-даа буурап дүжүп каар.

Ынчангаштың бо маха-мантра дугайында тайылбырлаарда, шала өске ынчалза-даа бо тема биле дорт харылзаалыг чугула чүүлдү чугаалап берейин.

 

Дөрт варна.

Чон иштинде кезээде дөрт сословия бар, варна дээр санскрит кырында: интеллектуалдар, лама-башкылар, эртемденнер, башкылар, оларны брахманнар дээр (брахманы); кшатрийлер (кшатрии) – ол дээрге башкарыкчылар, политиктер, дайынчылар, хааннар; вайшьялар (вайшьи) – садыгжылар, коммерсантылар, банкирлер дээш оон-даа ынаар. А эң сөөлүнде шудралар (шудры) туруп турар, ол дээрге ажылчыннар, дарганнар, карачал улус.

Бойдустуң үш гуназы, үш шынары.

Ам чуге ынчалдыр чардыгып турарыл? Кандыг ужур-дүрүмге даянгаш кижилерни ынчалдыр аңгы-аңгы сословияларга, варналарга чарып турарыл? Ол сословияларны аңгылап турар чүүл, материалдыг бойдустуң уш гуназы болуп турар, гуна – санскриттен очулдурарга, «шынар». Бойдуста үш хевирниң гуназы бар, т.е. үш шынар. Эң бедик деңнелдиң шынары буянның гуназы (гуна благости), оон кудузу – күзел-соруктуң гуназы (гуна страсти), эң куду деңнелдиң – караңгы-мугулай чоруктуң гуназы (гуна невежества).

Гуна благости, азы тывалаарга буянныг гуна. (санскрит-биле – саттва-гуна) Ол дээрге суг дег арыг сеткил, кандыг-даа дириг-амыттанга хинчек чедирбес, шупту амытаннар Бурганның ажы-төлү деп чүүлдерни угаап билири. Шупту бергедээшкиннерим мээң бодумнуң чедип алган багым деп угаап билири.

Кузел-соруктуң гуназы, гуна страсти. (санскр. - раджас-гуна) Бир кол шынары, идепкейлиг чуткул. Материалдыг делегейниң аян-чыргалын чедип алыр дээн кузел анаа хамааржыр, колдуунда соперничество, ат-алдар, лидерство деп чүүлдерге хамаарышкан. Чижелээрге, «хүрешке шууп алгаш тиилээйн, ынчангаш эки белеткенип алыйн», азы болза «выборларга киржийн, башкарыкчы атты чедип алыйн», дээш, мындыг хевирлиг чүүлдер күзел-сорук гуназынга хамааржыыр. Ат-алдарже чүткүл дээш оон-даа оске чүткүлдеривис ол болур.

Үш дугаарында. Эң куду деңнелде – карангы-мугулай гуназы, орустаарга гуна невежества (санкр. - тамас-гуна). Тыва «тамы» деп сөс оон укталып келген. Бо гунага чуу хамааржырыл? Буураашкын, караңгы чуртталга. Ол дээрге алгыш-кырыш, чогуш-содаа, бодун хораннаары, арага-таакпы. Көңгүс чаш төлче хол көдүрүп хорадаары, кадайынче хол көдүрери. Долгандыр улусту шуптузун бодунуң хинчээ дээш буруудадыры. Эртем-билигден ойталап, эртем-билигден дезери, сонуургал чогу.

Ынчап келирге бо дөрт хевирниң ылгалы, варна бурузу бир-ле гунага чагыртып чоруур.

Брахманнар – буянның гуназы (саттва).

Кшатрийлер – күзел-соруктуң гуназы биле буян гуназы холушкан болур (раджас и саттва).

Вайшьилер – база-ла ийи гуна холужа бээр, күзел-сорук болгаш караңгы-мугулай гуна (раджас и тамас)

Эң куду чада, шудралар – колдуунда караңгы-мугулайнын гуназы болгаш бичии-ле күзел-соруктуң гуназы биле көңгүс бичии буян гуназы холужуп турар (тамас)

Ынчап келирге общество, чон дөрт категорияга чардынган. Ол дээрге кижи бүрүзүн тускай кылдыр аңгылаар дээн эвес. Бо залда орар улусту бисти шуптувусту алгаш бир ортулукка апарып каар болза, бистер боттарывыс чайгаар-ла ынчалдыр аңгыланы бээр бис. Бир-ле улус хол-биле ажылдаксаар, оон башка сеткили безин оожургавас. Өскелери удуртуксаар, оон өскелери садыг саарылга, орулга үрдүрүп алырын бодаан боор. А чамдык хөй эвес улус бир-ле чуве угаап биликсээр, шинчилексээр. Делегейде кандыг-даа күрүне системазы тургустунуп кээр болза, кижилер дөмей-ле бо шынар аайы-биле, бо-ла дөрт черлерни эжелей бээр. Кандыг гуна кижиде күштүгүл, шак ооң аайы-биле чон аразынга бир-ле черни эжелей бээр.

Ындыг болганында, канчаан аңгылап болурул бо улусту? Чуртталгада туруп келген кандыг бир байдалда олар канчаан бодун алдынарыл, оон көстү бээр. Чижелээрге шудралар колдуунда чувстволарга башкартып чоруур, ынчангаштың мага-бодунга дыка ызырынган. Чижелээрге шудра кижи мынча дээр: «Шуптузун ап алынар, чугле меңээ дегбеңер.» Мага-бот эң үнелиг болгаш олар үргүлчү мага-боду дээш сагыш-човап чоруур. Ынчангаштың ведаларда чугаалап турары болза шудраларны аажылап шиидер деп каан, т.е. наказывать физически. Чуге дизе кажан ол шудра кижи багай чуве кыла берген болза, оон өске арга-биле орталандырарга хей болуп турар. Ынчангаш Ману-самхита, делегейниң хоойлу-дүрүм билиглери, чугаалап турар. Шудраларны мага-бодун аажылап шиидер, бир-ле багай чүве кылган болза, чүге дизе оон өске арга-биле чүве билбес.

Дараазында Вайшьялар. Вайшьялар – коммерсантылар, банкирлер, садыгжылар дээш баар. Олар болза чүү дээрил? «Өлүрүп кааптар-даа болзуңарза, чүү-даа бербес мен.» Көрүңер даан, олар мага-бодун-даа эвес, а ол мага-боттуң чедип алган, материалдыг чедиишкиннеринге дыка ызыртынган болуп турар. Ынчангаштың, оларны эттеп-аажылаан ажыы чок. Ооң орнунга оларның ол хамык чүүлүн хавырып апаар болза эки. Ынчан чүгле олар чүвени биле бээр.

Кшатрийлер. Ол болза күрүне башкарыкчылары, хааннар, дайынчылар т.е. лидер улус, камгалакчы улус. Ведаларда чугаалап кааны болза: бо улустуң чүзүн-даа хавырган ажыы чок, ядаралдан олар кортпас, аажылаашкындан кортпас. Они люди чести. Чугаалап турары болза: кшатрий кижиге бужартаашкын өлүмден артык бак, позор хуже смерти. Ындыг улусту чүгле адын баскырадып, бужартадыптарга-ла ол-ла. Чижелээрге: «Сээң адын баскырадып каар бис, бужартаар сен», - дептерге-ле, ол орталаны бээр. Ол дээрге уже бедик деңнелдин интеллектизи-дир.

Ынчап келирге дөрт дугаарында брахманнар. Оларны канчаан орталандырып болурул. Анаа, «Сен чуу-даа билбес мелегей кижи-дир сен, шын эвес билиглер тарадып чоруур сен», - дептерге-ле ол-ла. Бужардан безин кортпас, херекке албас. Ынчангаш, анаа баргаш ооң кулаанга: «Мегечи кижи-дир сен. Сени шынчы кижи деп бодадым», - деп каарга чедер. Ол-ла, брахман кижиге ол дег багай чүве чок, ындыг шиидиг.

Силер чүү деп бодаар силер? Бистиң бо шагда чон аразында брахманнар хөй бе? Кшатрийлер? Шудралар? Вайшьялар?

Ынчалзажок, ведалар литературазы бижип турары-биле, Кали-юга эпохазында барык-ла шупту кижилер шудра шынарлыг деп бижип каан болуп турар. Барык-ла шупту. Сатья-юга (1-ги эпоха) уезинде шупту брахманнар. Трета-югада (2-ги эпоха) – брахманнар болгаш кшатрийлер кол население. Двапара-югада (3-ку эпоха) кол чурттакчылар кшатрийлер болгаш вайшьялар. А Кали-юга үезинде брахманнар көңгүс эвээш, санныг кижилер болуп турар. Кшатрийлер бичии-ле хөй. Вайшьялар оон шала бичии хөй болгаш колдуунда чон шудралардан тургустунган болур, шудра шынарлыг улустан. Ол дээрге адааргак, мегечи, эрге-дужаалга ынак, эрзек (похотливые, бо сөс чугле секске хамааржып турар эвес). Принциптери чок, шажынчы эвес, сеткилинде оожургал чок, авыяас, дээштин, оон-даа хөй. Мону даштыкы хевири, чурттап чоруур байдалындан көөр эвес. Иштики делегейиниң, сеткил-сагыжының шынарындан көөр.

Маха-мантра.

Ынчап келирге веда-литературазы бо маха-мантраны бижип турар. Ол мындыг: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Бо-дур ол мантра. Ол мантра болза сеткил бойдузунга хамаарышкан дааш вибрациязы болуп турар, трансцедентилиг.

Ынчап келирге бо мантра бистиң чувстволарывыс болгаш угаанывыс кыйып эрткеш, бичии-ле интеллектиге деггеш дорт чүрээвисче дээп эгелээр болуп турар. Ам чүректе чүү бар ийик? Тускай эфир энергия иштинде сеткиливис эштип чыдар. Бо процессти, Харе Кришна маха-мантраны катаптаарын «клешагни» деп адап турар. Сактыр болзунарза Панча-клеша дугайында чугаалап турган мен. Дириг амытанның карма аайы-биле хинчектенип чоруур, 5 кол чылдагааны. Авидья – сеткил өөредии билбес караңгы-мугулай байдал; асмита-шакти азы аханкара, меге минниишкин, ложное эго; меге минниишкинге чагырткан материалдыг аас-кежикче чүткүл болгаш, меге хинчек дөзүнче меге кылык.

Клешагни деп сөстү чарып тайылбырлаарга, клеша – чылдагаан, а, агни – дээрге, от дээни ол. Ынчап келирге бис ол эрткен үевисте кылган багывыс өртедип турарывыс ол, маха-мантраны номчуп тургаш.

Ынчангаш бир дугаарында Харе Кришна маха-мантра, бо беш чылдагаанны узуткап эгелээр. Сактып келиңер. Чылдагаан эттинип узуткаттынмаанда, арыгланган ажыы бар бе. Дежик хемени чугаалап турдум.

Кажан маха-мантраны кижи номчуй бээрге кижиниң меге минниишкин энергиязы куш чок калып чоорту эсти бээр. Бо хамык бистиң шын эвес кылып чоруур чүүлдеривистиң: бир-ле кижини буруудаткан, мелегей базымнар кылып, бир-ле кижини куду көрген дээш оон-даа ынаар, бо хамыктың чылдагааннары бистен адырлып чидип эгелээр. Шак-ла ол өйде «шубхада» дээр процесс эгелээр. Шубхада дээрге, кижиниң эң эки шынарлары хосталып, ажытынып эгелээр дээни ол.

Кажан кижиниң меге минниишкини күш чок калып эгелээрге, чоорту кижиниң шудра шынарлары адырлып, чоорту вайшья, кшатрийни эрткеш брахман шынарынче көдүрлүп келир. Чугаалап турары болза, кижи брахман чадазынга тургаш, Веданың шупту билиглериниң утказын билип шыдаар апаар деп турар. Ындыг байдал четпээн шаанда ону утказын билип алыры дыка берге деп турар.

Ынчангаштың бхакти-йога, кандыг-даа чадада турар кижилерге, чеже-даа бак кижилерге, бедик шынарже көдүрлүп алыр шыдалды, күштү берип турар. Чүге дизе бис, бо бүдүн Делегейде бар-чок дириг амытаннар шупту Бурганның ажы-төлү-дүр бис. Шуптувусту дең эргелиг карактап чоруур.

Чааскаан оруп алгаш маха-мантраны номчуурун – джапа-медитация дээр, азы, джапа-номчуур. Джапа дээрге Харе Кришна маха-мантраны номчуп Бурганның Ыдыктыг аттарын алдаржыдып ырлаары дээни ол.

Медитация дээрге – угаанның, кулактың, чугаа уннүң кичээнгейин чангыс чүүлге хаара тудары дээн ол.

Маха-мантраны номчуурда уш кол чүүл бар. Ол дээрге: 1) үн, 2) кулак, кичээнгейлиг дыннаар ужурлуг маха-мантраны номчуп турарын, 3) кеживис эндээшкини (осязание) база бертинде ийи-биле катай үжелээ хаара тутуна берген турар ужурлуг.

Кичээнгейин хаара тудуп алгаш: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, деп таптыг бодун дыңнап тургаш номчуур. Чуге дизе чугаалап турары болза: Чүнү дыңнап турар-дыр бис, бистиң угаанывыс ында, деп турар.

Кичээнгейлиг дыңнавас болзувусса угаанывыс дораан халып чоруй баар. Аксывыс дыка эки чугаалап номчуп турза-даа, кулак угаан чокта дыңнавайын баар. Ынчангаш маха-мантраны номчуп тургаш кинчээнгейлиг боорун кызыдар болза эки.

Үш дугаар аспекти, кэживис эндээшкинин (осязание) киириштирерде эреге ажыглаар. 108 чинчилиг эреге. Аргалыг болза ыяштан кылып каан. Маха-мантраны номчуурда, оң талакы хол-биле номчуур чугле, солагай эвес. Ийи салаа ажыглаар. Ол болза улуг салаа, улуг-эргээвис болгаш ортаакы-салаа. Айтыр салааны ажыглавас. Өскээр бурунгаар көрүндүрүп алыр болза эки. Чүге? Чүге дизе бистиң холувуста беш салаа бар. Салаа бүрүзү бойдустуң бир-ле стихияга, энергия күшке хамааржып турар. Бистиң ортаакы салаавыс мага-бодувуста эргилип турар буян күжүнге хамаарышкан. А айтыр салаа арай багай салаа болуп турар. Кажан медитация кылып, духовная практика күүседип турувуста бо айтыр салаадан эргилип каапкан энергия үнүп эгелээр. Отработанная энергия. Машинанын ыш унер трубазы ышкаш. Медитация үезинде бо салааны чүге-даа дээспес болза эки. Ынчангаш бистерниң салаа-биле айытпас, чудек, хугбай дээр чүвевис ол. Пистолетти база барып-барып ындыг хевирлиг кылдыр чогаадып каан чувези, база мооң-биле холбаалыг. Чуге дизе шаанда брахманнар, азы бо шагда Индияда-даа болза, бир бак кижиже каргал чакта чоргузар дээнде, улуг эргээн тускай удазыны-биле ораагаш, айтыр салаазын ол кижиже айыткаш тускай мантраны номчуптар дээр. Ынчан ол кижи каргаткан апаар, аарып-аржып, азы бергедээшкиннерге таваржып хинчектенир, херек болза бир хүн өлү бээр.

Көрүңер даан, ынчаан бистерде үе-дүптен келген билиглер артып каан, а утказын билбес болуп турар бис. Дыка хөй чаңчылдарывыс веда культуразындан келген чанчылдар-дыр.

Улуг эргек кандыг утканы көргүзүп турар? Материалдыг кылдыныг кылып, амыдырап чоруур дириг амытанның демдээ болур. Символ живого существа занятого материальной деятельностью.

Эрегениң 109 дугаар улуг чинчизи бар. Ол дээрге Сүмбер Уула даг, азы Кришна Хайыраатыны Бодун демдеглеп турар чинчи-дир. Сүмбер Ууланы Веда культуразында Меру деп адап турар. Аңаа маха-мантраны номчувас. Бир дугаар чинчиге тудуп алгаш маха-мантраны номчааш, дараазында чинчиже шилчий бергеш база номчааш, ынчалдыр 108 чинчини шуптузунга номчааш, улуг чинчини ажып болбас. Солагай хол биле эрегени туткаш, хүн таварыштыр долгааш, катап номчуп эгелээр. Утпанар айтыр салаа ынаар киришпес, чүгле улуг эргек биле ортаакы салаа. 108 ыдыктыг сан, билир силер. Шак-ла ынчалдыр бо сан бистиң 108 чакравыс-биле холбаалыг. 108 катап номчааш, ол 108 чакравыс арыглап турар боор бис. Ынчан ол клешагни процесс эгелээр.

Бир долгандырыгны номчуп эгелээрде, тускай мантра номчуур болза эки. Билбес болзуңарза ажырбас, чүгле маха-мантраны номчуп болур силер. Ынчалза-даа чоорту сактып билип алыр болза эки. Бо мантраны панча-таттва дээр. Ол мындыг:

(джайа) шри-кршна-чаитанйа прабху нитйананда

шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда

Ыдыктыг башкыларга йөрээп, оларны алдаржыдып турарывыс ол. Джая дээрге шупту алдар дээни ол, вся слава.

Бо Харе Кришна маха-мантра анаа бо бистиң дыңнап турар дааштарынга хамаарышпас, а трансцендентилиг дааштарга хамааржып турар. Азы болза Бурган ораны, сеткил бойдузунга хамаарышкан дааш болуп турар. Ынчангаш тускай күштүг. Ол бистиң чүрээвисче киргеш меге минниишкинниң кужун эзилдирип ынчалдыр сеткиливис ажыдып кармавыстын бачыт багындан арыглап эгелээр. Чоорту кижи мооң ачызында боду безин билип эгелээр, сеткил өөредии шинчилексээр кузел тыптып келир. Ооң меге минниишкини эстип эгелээр. Меге минниишкин дээрге чул? Мага-бот концепциязы оожургап эгелээр – ооң ачызында, бак чаңнарывыс чоорту эстип эгелээр. Кандыг бак чаңнар? Кылык, хоптак, адааргал, хорадаачал чанывыс дээш оон-даа ынаар.

Дараазында меге хинчек чылдагааннарынче меге кылык. Бо дээрге ол кижиниң, хамык улуска хамаарылгазы дең апаар, эш-өөрү, дөргүл-төрели, дайзыннары. Чүге дизе ол биле бээр, ооң-биле болуп турар чүүлдерниң чылдагааны олар эвес деп чувени. Ынчангаш сөөлгү чүүл, эрткен чуртталгазындан экелген чанчылдары болгаш күзелдери өскерлип эгелээр.

Ажыы-биле чугаалаарга кижи дыка күштүг өскерлип калыр бооп турар. Үргүлчү, үзүк чокка хүннүң-не джапа медитация кылып маха-мантраны номчуп турар болза.

Бо маха-мантра-биле холбашкан дыка хөй таварылгалар бар. Кижилер дыка хөй бодунуң чуртталгазында бергедээшкиннерин эдип алган. Анаа амыдырал чуртталгазында безин. Ынчалза-даа маха-мантраның эчис сорулгазы, материалдыг чедиишкиннер эвес.

Чаа, улаштыр. Бо практиканың түңнелинде, бертинде чугаалааным – шубхада процесс эгелээр. Эң эки шынарларывыс сайзырап күштелип эгелээр: арыг сеткил, кээргел, шынчы, биче-сеткил. Бо-дур шажын чүдүлгениң дөрт буду.

Үргүлчү улус билип шыдавас, чижелээрге Иисус Христос: «Кажан сени бир кижи солагай чаагын орта кагарга, он талакы чаагың дөгеп бер» деп турар. А кижилер кайгаар: «Ол кандаай ындыг шажын чувел. Кижини кижи соптарга, удур эгидип согар боор эвес чуве бе», деп. Ынчалза-даа ол дээрге, чылдагаан болгаш салдар харылзаазының хоойлузун дыка эки билириниң ачызында чүүл-дүр. Карманың хоойлузу. Шримад Бхагаватамда мындыг шулук бар, кажан Парикшит хаан Дхарма бугага ужуражып келирге. Көөрге ол буга буттары сынык чыдар. Парикшит хаан оон айтырып турар: «Кым сени ынчаан аажылап каапты?» деп. Оон Дхарма мынча деп харыылап турар: «Ботка хинчек чедирген улузунче айтып турар амытан, боду ол хинчек кылып турар улустан ылгалбас. Чуге дизе шынап деп угаан-сарыылдыг, шынны көрүп чоруур улус билип турар, шупту ооң-биле болуп турар чүүлдерниң чылдагааны боду болур деп».

Ынча дээре Парикшит чугаалаан: «Мону ап кээрге, сен тускай амытан хевирлиг сен. Шынны мынчалдыр чугле дээди сарыылдыг амытан көрүп шыдаар.»

Ол дээрге ам шупту бис-биле болуп турар чүүлдерни боттарывыс бодарап алган бооп турар бис. Ынчангаш ол болуп эрте берген дээре. Ынчалза-даа ону эзилдирип чидириптер болза оон-даа эки. Ону кылырда биске тапасья бердинген, азы болза ягья дээр, жертвоприношение, өргүл дээн. Бхагават Гитада Кришна мынча деп турар: «Мен силерге өргүлдү берген мен – ооң-биле аас-кежиктиг болуңар». Шак-ла ынчалдыр Бхагават Гитада база бир шулук бар: «Шупту бар өргүл хевирлеринден – Мен Джапа-дыр Мен, Ыдыктыг аттарны алдаржыдары», «Из всех видов жертвоприношений Я – джапа, воспевание святых имен».

Хөй улус чыглып алгаш бо мантраны номчуп ырлажырын, Харинама-санкиртана-ягья дээр. Совместное воспевание святых имен. Ынчангаш кажан кижи хөй улус-биле чыглып алгаш бо маха-мантраны номчуп эгелээрге, брахман кижи биле инек өлүрген бачыттан безин адырлы бээр деп турар. Будун Делгейде эң аар бак бачыт, брахман кижиниң болгаш инектиң тынынга чедери деп турар. Ооң-биле оске чүүлдерни деннээр болза көңгүс херек чок чувелер деп болур. Ынчангаш Бурганның бир мындыг тускай аспектизи бар, Говинда дээр. Брахманнар болгаш инектер камгалакчызы дээни ол. Го дээрге инек дээн. Говяда, говядина деп сөстер оон үнүп келген. Говинда – тот, кто защищает брахманов и коров.

Ынчап келирге шупту улустар бодунуң чанчылдарынга дыка ызыртынган болуп турар. «Таакпыны октап шыдавас мен, арагыны каап шыдавас мен, эр-херээжен чорук кылыр кузелим тудуп шыдавас мен, эът чивейин барып шыдавас мен», дээрлер. Шын ийе, кижи чаңчыгып каан чүүлүнден адырлып алыры дыка берге. Артазында мындыг сөстер бар: «Привычка вторая натура». Өөренгей аайы-биле чамдыкта багай чүүлдер кылып чоруур бис, ону кузевейин-даа турар болза, анаа чаңчыл аайы-биле кыла бээр.

Ынчангаштың, веда билиглери тайылбырлап турар, чүге бо мантраны Маха-мантра дээн. Ыдыктыг Мантра, Великая Мантра. Чуге дизе бо мантра ол хамык бергедээшкиннерни узуткап турар.

Шупту Веда билиглеринде бар мантралар саны 20 000. Оларның аразында чүгле бо мантраны маха-мантра дээр.

Ынчап келирге чигзинген-даа ажыы чок. Ам бо үеде эгелеп анаа сагыжынар иштинге безин бо мантраны катаптап эгелээр болзунарза, чоорту таапкылаарын, арагы-дары ижерин, азарт-биле холбашкан сонуургалыңар, эът чиирин кааптар силер. Шак-ла ынчалдыр эр-херээжен чорукту чогуур хемчээлче киирип алыр силер. Чогуур хемчээл чул? Чугле хоойлу аайы-биле алган кадайы-биле болгаш айда чугле чангыс катап. Ынчан эр кижи кужун чидирбес.

Силер, безин ам билбес силер, кижи кайы-хире кайгамчык кылдыр өскерли бээрин, Харе Кришна маха-мантраны катаптай бээрге. Ынчангаштын Дээди дываажан ораннарында амытаннар безин Черге төрүтүнүп келиксеп турар. Чүге дизе бо үеде бисте ам Алдын уе эгелэп турар. Кали юга иштинде Сатья юга.

Ынчангаш Ведада мындыг, баш буруңгаар айтып турар шулук бар:

Кали уезиниң угаан-сарыылдыгларының эң сарыылдыглары Шри Чаитанья Махапрабху Хайыраатының Харинама Санкиртана миссиязын хулээп алырлар. Олар хоорай бүрүзүн болгаш суур бүрүзүн арыглаптар. Бажын бүрүзүнде кижилер Бурганның Ыдыктыг аттарын алдаржыдып, Бурганга сөңнээн чемниң артыын чип, Бхагават Гитаны болгаш Шримад Бхагаватамны номчуп турар апаар. Ынчан бүдүн планета чечектелип сайзыралче шымны бээр. 10 000 чыл общество иштинге Алдын Үе дүжүп келир. Ынчан кижилер Бурганче эглип чанып чоруп эгелээр.

База-ла Библиядан мындыг болуушкунну сактып кээлинер. Кажан Христосту ыяшка кадап каарга, кижилер мынча деп турганнар-дыр: «Бодуңну камгала че. Бисти камгалап алыр дээш келдиң чоп, чүге бодуңну камгалап шыдавайын тур сен? Спаси себя, спаси!» Чугаалап турары болза, ол өйде хөй улустуң чүрээ сирлеш дээн деп турар. Чуге дизе ол карактарын өөрү дээрже көргеш: «Аллаи! Аллаи!», деп кыйгырып эгелээн. Ол дээрге: «О всевышний! О всевышний! Отдаю тебе душу свою», «Сеткилимни сеңээ берип тур мен Хайыраатым» дээни ол.

Ынчангаштың Бхагават Гитада бир мындыг шулук бар: Кандыг амыдыралдың дугайында дириг амыттан чуртталгазында бодап чоруурул, өлүм соонда шак-ла ындыг амыдырал алыр. База-ла бир шүлүк, Кришна Хайыраатының сөстери-дир бо: «Чартык бурганнарга чүдүп чоруурлары, чартык бурганнар аразынга төрүттүнүп келир;

ада-өгбелеринге чүдүп чоруурлары, ада-өгбелеринче чоруй баар;

аза-буктарга, чер ээлеринге бараалгап чоруурлары ындыг хевирниң чуртталгазын алыр;

Меңээ чүдүп чоруур улус Мээң-биле чурттаар».

 

Бо хамык кижиниң угаап-билиринден хамааржыр. Чуге дизе кижилер Ыдыктыг Башкылар көргеш дилээр чувези-ле, ол болуп турар: «Бай чурттаар кылдыр хайырлап көрүңерем… Кадайым чаңгыс меңээ бердинген боор кылдыр хайырлап көрүңерем. Сес дугаар черле ашактанып азы кадайланып алыр кылдыр хайырлап көрүңерем…», деп-ле. Көңгүс шын эвес чүүлдер күзеп чоруур.

Ыдыктыг башкылар чүгле сеткилге хамаарышкан хайырлаашкын бээр чүгле. Олар кижилерге чугаалаар чувези ол-ла: «Харе Кришна Маха-мантраны катаптап тургаш аас-кежиктиг бол. Бурганче дедир чанып кел. Чуге мында хинчектенип чоруур сен? Мында ам-даа чуну канчап турарын ол? Чуге мал-маган ышкаш чурттап чоруур сен? Бо хамыктын херээ чул? Билиглер болгаш бо хамыктан ойталаашкын селемези-биле чүрээңде бо делгейде сени ызыртып чоруур удазыннарны одура шаавыт. Оон башка майяның күжүнге алзып алган кезээ мөңгеде хинчектенип чоруур сен.»

Ынчангаш Кришна чугаалап турар: «Мээң мөңге чуртумче чанып кээр сен, Голока Вриндаванче. Ыявыла. Кижи бурузунге чугаала, Мээң бердинген кижим кажан-даа өлбес деп.»

Сарва-дхарман паритйаджйа

Мам экам шаранам враджа

Ахам твам сарва-папебхйо

Мокшайишйами ма шучах

 

Шупту бар шажын хевирлерин каапкаш, анаа Меңээ бердинивит. Мен сени бак бачыттыг кармаңдан адырып алыр Мен. Чуну-даа кортпа.

 

Четаса сарва-кармани

Майи саннйасйа мат-парах

Буддхи-йогам упашритйа

Мач-читтах сататам бхава

 

Чуну-даа канчап тургаш, Меңээ идегеп ооргаланып чор. Чүгле Мээң адым тудуп үүлең кылып чор. Ынчалдыр Меңээ бердинип чорааш, Мени бүдүнү-биле көре бээр сен.»

 

Ынчап келгеш, кижи хевири чуртталгазының утка-соруу Абсолют Дээди Шынны чедип аар кылдыр бердинген деп турар. Веданта-сутра мындыг шулуктен эгелэп турар: атато-брахма джигьяса. «Ам-на кижи мага-бодун алдым, ооң ачызында Абсолют Шын деп чүүлдү билип аап шыдаар мен».

Харинама Санкиртана ягья дээрге, бо Кали юга уезинде эң күштүг өргүл болуп турар. Самое могущественное жертвоприношение. Мындыг чижек берип турар: Чангыс пар 8 метр шураар, ийи пар 16 метр, 3 пар 16 ковудедир 2, дөрт пар – ол хамык түң база-ла ийи катап ковудедиптерге. Ол дээрге 1 чаа кижи-ле ол шуптузунуң санын 2 катап көвүдедип турар. Мындыг күштүг болуп турар.

Ынчангаштың, будун Делегейге чангыс-ла борбак арыг Бурганга бердинген амытан турар болза, бүдүн Делегейниң төөгүзү өскерли бээп болур деп турар. Ынчангаш чугаалап турары болза, бистиң планетада амгы үеде ам-даа дөмей-ле эки чүүлдер болуп турары дээрге, чүге дизе арыг-сеткилинден Бурганга чүдүп чоруур улус ам-даа бар болгаш ындыг болуп турар. Чүгле ол дээш.

Чижелээрге бир шажын чүдүлгени ап аалынар. Сеткилинден чүдүп сагып чоруур оода чаңгыс кижи бар боор болза. Ол шажын системазы өжүп-читпес. Кажан ол бердинген улус чиде бээрге, ынчан ол шажын дораан буурап дүжүп калыр.

Ынчап келирге Харинама дээрге Бурганның Ыдыктыг аттары дээни ол. Нама – ат, Хари – дээрге, Кришна Хайырааты, Дээди Бурганның Хуу Боду. Кришна дээрге – Верховный азы Всепривлекающий орустаарга, бугудегени бодунче чыыра тыртып чоруур дээн. Чуге ындыг? Чуге дизе Ол Мөңге таалал чыргалдын дөзү. Шупту амытаннар таалал, аян-чыргал күзеп чоруур. Ынчалза-даа ооң дөзү кайда, кым-даа билбес. Таалал-чыргалдың үндезини Бурган-дыр. Рама дээрге «бүгүдегениң Өөрушкузу» дээн. Бо-дур санскрит дылдан очулдурарга мынча дээн сөстер-дир.

Ынчап келирге, бүдүнү-биле маха-мантраны очулдурарга утказы: «О Всерадующий и Всепривлекающий Господь, О Внутренняя энергия наслаждения, займи меня преданным служением Себе.»

Ынчап келгеш, кажан кижилер чыглып алгаш, Харе Кришна маха-мантраны номчуп ырлажырга, клешагни процези болза-даа күштелип келир дээр. Ынчангаш Кали-юга үезинде чурттап чоруур дириг амытан бүрүзүнге Харинама Санкиртана сумелеттинип турар. Ведада бижип кааны болза: оон өске орук чок, оон өске орук чок, оон өске орук чок.

Бурганга арыг сеткилинден бердинер дээрге, Бургандан чуну-даа дилевейин, чүгле үргүлчү Аңаа бердинип, ооң үүлезин кылып чоруурун күзээри ол. Ол чуу дээни ол? Ол дээрге, кижи Бурганга чүдүп тургаш, кандыг-даа ашка-копеек, ат-алдар, эрге-дужаал-даа оон-даа оске ындыг хевирлиг чүүлдер күзевейин турар дээн. Ынчангаш Харинама Санкиртана ягья дээрге эң арыг үүле болур, чүге дизе материалдыг чүүлдерже угланмаан.

Ынчангаш Бхагават Гитада Кришна Арджунага чугаалап турар: «Делегейде эң бак кижилерден эң багы-даа болзуңза, трансцендентилиг билиглер корабльынче үнүп келгеш, материалдыг амыдырал далайын чедиишкинниг кеже бээр сен»

Улаштыр Кришна тайылбырлап турар. Кандыг шажын сагып чоруурул кижи, хамаан чок, Харинама Санкиртанага киржир ужурлуг деп каан, бо үеде. Чүге дизе чүгле ынчалдыр, бодунуң эрткен үезинде чыып алган шупту бачыдындан адырлып аап болур, кандыг-даа кармалыг хамаан чок. Ынчалдыр чуртталгазының төнчүзүнде, дедир трансцендентилиг оранче чанып келир. Ооң соонда, кажан-даа бо материалдыг делегейже кажан-даа келбес, деп Кришна чугаалап турар. Бо Делегейни Дурга-Дхама деп турар.

«Дурга» дээрге домзак, тюрьма дээн, унуп алыры дыка берге домзак. Ол дээрге буураашкын бурганы Шиваның өөнүң ишти, Парвати дээр кыс бурганның база бир ады-дыр. Дурга. Кришнаның Ыдыктыг бердинген амытаны. Великая преданная Господа Кришны, Маха-майа. Майа дээрге иллюзия дээни ол. Бистиң бо шупту долгандыр көрүп, күзелдеривис отуруп турар чүүлдер дээрге ол-дур, ол кыс бурганның күжү-дүр. Ол бисти үргүлчү шенеп чоруур, Кришна Хайыраатының үүлезин күүседип. Маха-майа дээрге, анаа эртем аайы-биле орус дылче очулдурарга – Великая Иллюзия дээн. Ам бистер тывалар ону, мегечи сарыг ортемчей дээр бис. Ынчангаш Кришна, Бхагават Гитада чугаалап турар: Мээң бо кайгамчыктыг кужумну, Маха-майаны ажып-эртип алыры дыка берге, - деп турар. Ынчалза-даа кажан кижи бхакти-йога-биле мергежип, бхакти оруунче туруп алыр болза, ол бергедээшкин чокка ону ажып эрте бээр. Чүге дизе чугаалап турары болза, Маха-Майа, Бурганга бердинген улуска харын-даа дузалажый бээр суг деп каан, бо Делегейден адырлып аарынга.

Ам анаа боданып келир болза, маха-мантраның ажыы чул? Бистерге ол, материалдыг чедиишкиннер, ашка-копеек, ат-алдар, эрге-дужаал-даа бербейин турар шээй. Ам боданып көрээлиңер, бистер кижи бүрүзү кармалыг бис, эрткен үевисте кылып чыып алган кармавыс бажын ажыр, ону маргышкан-даа ажыы чок. Ам ашка-копеек, ат-алдарже, эрге-дужаалче чуткуп турувуста, бисти кармавыс аайы-биле эртен-даарта, азы каш хонгаш, азы каш чыл болгаш улуг бергедээшкин, аарыг-аржык, азы эрте өлүм манап турар болза, бо хамыктың ажыы бар бе? Чок. Азы болза карма аайы-биле чооку 10 чыл ишти ядамык чуртталга көрдүнүп каан-дыр бисте. Ынчангаш угаанныг кижи бир дугаарында кармазын арыгланып алырын бодап эгелээр.

Веданың астрология салбыры бар. Бо Барыын чурттарының астрологиязынга деңнеп болбас. Чижелээрге мону өөренип билип алган брахман кижиге чеде бээр болзуңарза, ол бергедээшкин чокка бистиң келир үевис чуруп бериптер, сылдыстар айыы-биле. Шуптузун дургаар тода айтып бээр, кайы-хире чурттаар, каш ажы-төлдүг боор, чуртталгазында оон өске чүү манап турар, канчаан, каяа, каш шакта чү дээш өлүрүн безин үндүрүп экелир. Өттүр көрүп-даа эвес, анаа эртем аайы-биле. Сонуургаар болзуңарза интернетте анаа хамаарышкан информация эңдере.

Шугум дег шыйып каан чуртталга, кайдал аан деп ырлажыр ийик бис бе. Ынчалза-даа кайгап каар силер. Бистер бо караңгы-мугулай амгы байдалывыста, шынап-ла ол кармавыстын шугум-биле шыйып каан чуртталганы чурттап чоруур улус-тур бис ийин. Ынчангаш, анаа бо караң-көрнүр хам уктуг улус безин бистиң чуртталгавыс көрүп кааптар. Олар бисти долгандыр долган эфирден информацияны хүлээп номчуп чоруур улус-тур. Ам веда астрологиязын шингээдип алган кижи, анаа эртем аайы-биле шупту чуртталганарны дургаар бижиптер.

Ынчангаш, Шрила Прабхупада дээр Ыдыктыг башкы үезинде мындыг опыт кылган кижи-дир. Бир кижиниң адыжын тыттыргаш шыгжап каан. Билир болзуңарза бо бистиң адыштарывыста салымывыс бижитине берген чоруур үргүлчү. Хиромантия дугайында дыңнаан боор силер. Ол кижи каш чыл ишти Харинама Санкиртана ягьяга киржип келген кижи-дир. Оон сөөлүнде адыжын база катап тытыргаш, улгаттыргаш эрги чурук-биле деңнепкен-дирлер. Кайгап шаг болган улус. Адыжының чуруу көңгүс өскерлип калган. Ам ол чүү болганы ол? Ол кижинин салымы өскерлип калганы ол шээйил. Чүге дизе клешагни, сактып келиңер. Ол процесстин ачызында ооң эрткен үезинде чыып алган кармазы арыглангаш, келир үези өскерлип калган болуп турар.

Чамдыкта ындыг ийик чоп кижилер, бир чуве кылыксааш чадапкаан боор: «Харын ам байдал ындыг болду. Хей болду», дээр. Көрүңер даан бистер хамык байдалдарның адаанда, оларга кызагдадып алган чоруур шээй бис. Ам ол байдалдар дээрге чүл? Бистиң боттарывыстың-на кармавыс, боттарывыстың эрткен чуртталгаларывыста чедип алган чүүлдеривис.

Ынчангаштың, кижи чоорту бхакти-йоганың ачызында, бодунуң кармазының салдарындан адырлы бээр болуп турар. Ынчап баарга, кижи салымын боду шилип, боду башкарып эгелээр. Хамык чүүлдү шуптузун боду өйлеп эгелээр. Бачыттыг чүүлдер кылбайын, база-ла шак-ла ынчалдыр ол ышкаш, эки буянныг чүүлдер кылбайн баап болур, эки чүүлдер-биле бодун бо амыдыралга шарывас кылдыр. Чүге дизе эки чүүлдер дээш-даа кижи шаңналды алыр апаар. Ону салбайын баар: «Кай баарың? Бис сени шаңнаваадыывыс» - «Аа ажырбас чоор силер, мен чорууйн». – «Чок, кай-даа барбас сен. Кылган сен, ма шаңналын тут. Хоойлу ындыг».

Ынчангаштың мындыг болуушкун бар. Бир ыдыктыг башкы бодунуң оореникчизинге чугаалаан-дыр: «Үш сава бар, Ананд: бирээзи бачыттыг үүлеге, өскези буянныг үүлеге, а ушкузу – мөңге үүлеге. Кайызын шилип алыр сен, мээн өөредиим билген болзунза?». Өөреникчизи тургаш: «Буянныг үүлеге херек сава болбайын». Башкызы олче көргеш мынча дээн: «Мелегей-дир сен, Ананд. Мээн өөредиим черле билип чадап кагдын»

Ынчангаштын үргүлчү, Мөңге амыдыралга хамаарышкан, мөңге ууле оруу-биле чоруур болза эки. Сат-чит-ананда. Сат – мөңге, чит – трансцендентилиг билиг болгаш ананда – Дээди сеткил таалалы. Ынчангаш бистер, дириг амытан бүрүзү бодувустуң үндезин бойдузувус аайы-биле сач-чит-ананда болуп турар бис.

Ынчап келирге бо Кали-юга үезинде улус дыка бачыттыг болур деп каан Ведаларда. Ынчангаш чамдык улус бо маха-мантраның бичии-даа бол даажын дыңнааш бергедеп эгелээр деп турар. Чугаалай безин албас болур деп турар. Чамдыкта улус, анаа бо лекцияларны дыңнап эрткеш, сөөлүнде бо маха-мантраны ырлажып эгелээривиске көңгүс өскерлип, алгырып-кускуннап эгелээр суг улус турар. Ынчангаш бо мантра бир талада тести деп болур. Кижини мынчаан хынап тестилеп болур. Бачыды бажын ашкан кижилер арай бергедей бээр.

Азаларга алзып алган чоруур улус чоруур. Ынчаан ону билбейин бүгү-назынында суг чурттап эртип каар. Бодаарга бодунуң күзели-биле хамык чүүлдерни кылып чоруур деп бодаар. Ындыг улус Бурганның кээргелиниң ачызында, бо Веда культуразынга таваржып бо хамыкты хүлээп, маха-мантраны номчуп, бхакти-йоганың 4 принцивин сагып эгелээрге ооң чуртталгазы 100 хуу өскерлип калыр. Оон сөөлүнде, эрткен чуртталгазын эргий көөрге, анаа бир караңгы дүш ышкаш, эрткен чуртталгазында бодун безин көөрге танывазы кижи ышкаш болур. Ындыг таварылгалар эңдере.

Чугаалап турары болза бо билиглер кижи бүрүзүнүң чүрээнде бар. Чүрээниң дүвүнде кижи бүрүзү билип чоруур шын эвес кылып тур мен деп. Ол дээрге бистиң үндезин бойдузувус-тур, суг дег арыг, Бурган ышкаш. Ам билип турза-даа ону ол чанчыл кылып алган. Ол дээрге эң бак байдал-дыр, кажан бачыт норма апаарга.

Оон база бир багывыс, ыядыычал эгениичеливис. Ол база багай карма-дыр, бодувустуң чедип алган. Ынчангаш кижи чамдыка сеткилинден дыка-ла мунгарап, бодунуң багын билип эгелээр. Ам черле барып хүрээге баргаш тейлеп, Бурганның бертинге буруум миннийн деп бодап келир. Дыка күштүг күзел тыптып келир. Ынчангаш ол өргүл кылдыр ашка ап алгаш халып-ла каар. Ынчалза-даа хүрээниң бараанын көрүп кааш, ооң ол күзели кезек өжүп эгелээр, чоокшулап херим иштинче кирип келгеш көргүлээр, таныыр улус бар ирги бе, деп, база-ла күзел ам-даа бада берген. Оон ынчап келирге оозу сөөлүнде көңгүс өжүп калыр. Ынчангаш ол орта сөгүрүп тейлевейин-даа анаа кыштап кайгангаш чоруй баар.

Ынчангаштың, веда билиглери чугаалап турары болза. Кижи өргүл кылып, мөргүп турар өйде кижи бодун бодавас ужурлуг, кыдыындан канчаан көстүп турарын. Чуге дизе ол сеткил-дир. Бистер шупту сеткилдер-дир бис. Ведада чугаалап турары болза бистер шынында дыка чараш бис. Сеткил дыка чараш. Бо угаан-биле чуруп шыдавас бис. Бижип кааны болза бо материалдыг делегейде болгаш, сеткил дыка бичии деп турар. Баштың дүгүнүң бажын чүс катап чаргаш, дараазында ол чүстүң бир кезээн база катап чүс катап чарыптарга, ол болур сеткилдиң хемчээли. Одна десятитысячная часть кончика волоса, 1/ 10000. Веданың бижип турары болза сеткил боду хевирлиг, шак-ла мындыг холдарлыг, буттарлыг деп турар. Магаданчыг чурутунмас чараш дээр. Ынчангаш бис боттарывысты көрүнчүкке көргеш чүдексинер чүвевис ол-дур. Чүге дизе сеткиливистин дувунде, бир-ле ырак азыгда билип орар бис, бо мага-бот эвес-тир бис деп чүвени.

Дараазында. Ынчап келирге база бир кол чувеге келдивис. Ол дээрге хуннуң чуруму. Бхагават Гитада бижип турары болза, кижи хүнде кайы-хире удуп турарыл оон безин көрүп болур, ол кижи кандыг гуна чагыргазынын адаанда турарыл. Буян гуназында турар улус 6 шак иштинде удааш дыштанып четтигиптер деп турар. Ол дээрге анаа бир албан-биле 6 шак ишти удуп турар эвес. Херектигде бис 2-даа шак ишти удуур апаар ийик бис чоп. Ол дээрге, анаа хостуг үеде, каш-даа шак ишти удуп болур сен дээр болза, ол кижи алды шак удааш оттуп туруп келир бооп турар, чедер кылдыр дыштанып алган.

6 шактан 10 шак чедир удуп турар кижи болза, ол дээрге күзел-сорук гуназы-дыр, гуна страсти, раджас-гуна. 10 шактан көвүдей бээрге-ле караңгы-мугулай гуназы, тамас-гуна, гуна невежества.

Ынчангаш кажан кижи маха-мантраны катаптап эгелээрге, ооң уйгузу база кызырлып турар деп чүвени билип алыр ужурлуг. Ынчангаш чоорту өйлээр болза эки, удуур шагын. Уйгу уезиниң эң эки уези, дунекиниң 10 шактан, 12 шакка чедир үе болуп турар. Чүге дизе ынчан бистиң угаанывыс дыштанып турар. Бо шагда дыка хөй улустуң угааны шылап каан байдалда. Улустар ону билбес-даа. Угаан хой чылдар иштинде мындыг шылап каан байдалга туруп болур. Дыка хөй бергедээшкиннеривис чылдагаанывыс бирээзи ол-дур. Сөөлүнде угаан баскырап болур. Психбольница ырак эвес. Кыс кижиге болза бо уе, сон для красоты дээр. Чаражынар камнаар деп бодаар болзуңарза бо үени эртирбес болза эки.

Удуурда чөөн чүкче баштанып алгаш удуур болза эки. Чуге дизе бистиң планетада энергия ынчаан агып турар. Чөөн чүктен барыын чүкче. Ынчангаш чуртталгаңарда черле эки чүүлдер чедип алыр деп бодаар болзуңарза, кезээде чөөн чүкче көрнүп алгаш удуур болза эки. Барыын чүкче чоруурга-ла Кали-юганың күжү дам баар деп турар. Ынчангаш көрүп турарывыс барыын чүк чурттары эмге-сан чок ашка-копеек көрүп алган амыдыралының кол утказын ашка, ат-алдар кылып алган, ынчангаш Бурганче көңгүс көрүнместеп каан. Ынчангаш барыын чүкче баштанырга Бургандан ыраар, мурнуу чүкче баштанырга аарыглар көвүдээр, а, соңгу чүкче баштанырга назын кыскалаар деп, веда билиглери сагындырып турар.

Бо шагда улус шалдаң удуур чанчыл тып алган. Ол дээрге багай мелегей чорук-тур. Чүге дизе кижиниң мага-бодун веда билиглери, 9 эжиктиг хоорай деп адап турар. Билир силер бистиң мага-бодувуста 9 ут бар. Аңаа хамарыштыр, бистиң бо делегейде каракка көзүлбес, аза-буктар эндере, билир силер. Анаа долдур деп болур. Оларның эң ынак чери бистиң адакы органнарывыс деп турар. Оон кирип кээп болур, бистиң хоорайывысче. Ынчангаш кижи удуурда оода ырыктааштыг боор болза эки. Үргүлчү ол чер хааглыг турар ужурлуг.

Дыка хөй улус бо шагда ол аңгы-аңгы ораннардан келген амытаннарның аайында кире берген чурттап чоруур. Ылангы наркотик бүдүмелдер хүлээп турар улус. Олар маргыш чок, 100 хуузу-биле деп болур. Чуртталгазында колдуу кезек базымнарын ол амытаннарга башкартып кылып чоруур. Ынчангаш кижи арага азы бир өске чүүл хүлээп алгаш көңгүс өске кижи апаар чүвези ол. Ынчангаш аар-берге херектерниң барык-ла 99 хуузу элээр эвес байдал адаанга кылдынган болур. Шагдаа улус билир ону. Ол хамаан чок, угаан-биле эзире бээп болур кижи, уш-удурум дааштар, музыка дыңнап алгаш. Хөй улус билбес, бо хамык рок ыраажыларының колдуу-ла Эрлик-хаанынга (Дьявол диин) бараалгап чоруурлар. Үш-үдүрүм демдектер эът-кежинде хап алган, база-ла ындыг чуруктар хеп-хавында базып алган. Аңгы-аңгы хамнаашкын дериг-херексели астып алган. Улустар ону анаа ындыг чуве деп бодаар. Шынында олар, диңмиттиг ат-алдар чедип алыр дээш, ол Дьяволдан хайырлал ап алырын кызып, албан биле аңгы-аңгы эзотерика, оккультизм номнары шинчилеп номчуп чоруурлар. Бо шагда ол дугайында интернетте информация эңдере. Үезинде бир-ле алдарлыг рок ыраажы эгелээн хевирлиг мону.

База-ла ол хамаан чок кижиниң угаанын өскертиптер номнар база бар болуп турар. Алдарлыг немец Гёте дээр чогаалчының: «Аныяк Вертернин хинчээ» деп ном бар. «Страдания молодого Вертера». Шинчилеп көөрге, ону номчаан аныяк улустуң, 80 хуузу бодунуң тынынга чедиксээр хөөннүг апаар деп турар.

Ынчангаш, бо биске үргүлчү көргүзүп турар үш үдүрүм кинофильмнер, сериалдарнын, видеооюннарнын дөзүн казып экээр болза, ооң артында Эрлик оранының амытаннары турар.

Бистиң оранга кайы-бир черге дайын болуп турар болур болза, шупту ону дайынны сайзырадып, чорудуп турар улустуң артында ыявыла ол амытаннар турар. Ол улус боттары билбейин чоруур. Чугле санныг улус, ховар душ бооп билип чоруур, анаа эвес чуве-дир, бир-ле чуве бар хевирлиг мында, деп.

Ынчап келгенде, чанагаш удуп болбас. Даң бажында туруп келгеш бүдүнү-биле чунар. Кажан бис удуп чыдырывыста, бис онза байдалда турар бис. Ынчан ол сүнезиннер, бистиң бо энергия каналдарывыска ызыртынып, бугу-бодувусту долгандыр чыпшынып алгаш, күжүвүс ижип турар боор. Пиявкалар көрген силер бе? Ындыг хевирлиг кылдыр. Ынчангаш, даң бажында туруп келгеш суларгай, албаарай берген турар байдалывыс ол. Ол амытаннар сугдан дыка коргар. Суг оларга от дег. Ынчангаш даң бажында ыявыла бүдүнү-биле чунар болза эки. Буттарны, колдуктарны болгаш адакы органнарывыс саваңнап чугаш, ооң соонда мага-ботту суг-биле өттүрүп чунар болза эки. Чылыг суг-биле чунарга кижиниң бузургей мага-боду арыгланыр, а кажан соок сериин суг-биле чунарга сүнезин арыгланыр. Кыс улус узун чаштыг болза чажын будуну-биле өттүрбес болза ажырбас. Анаа холду өттүргеш, ол хол биле чажын суйбап, азы дамдыладып чажып алыр. Кали-юга үезинде эр улус узун чаш эдилевес болза эки деп турар веда билиглери. Чүге дизе база-ла ол амытаннар бистиң чажывыска үргүлчү ызыртынып чоруур. Кыс улус кажан-даа чажын сула салып алгаш кыштавас, эгинден куду узун чаштыг болза. Чүге дизе кыс кижи ынчаан кужун чидирип чоруур деп турар. Чугле кады чурттаан эжиниң мурнунга салып болур, өг-бүлелиг болза. Кыс кижи кажан бодунуң чаражын көргузерде чажын салыр дээр. Ам кажан чаражын көргүзүксей бээр ийик? Эр кижиниң кичээнгейин хаара тудуптар дээш. Эр кижи кыс кижиниң чажын көрүпкенде ишти-хөңну безин өскерлип чоруур. Ынчангаш өг-бүлелиг, узун чаш эдилеп чоруур болзуңарза мону билип алыр болза эки. Ол дээрге кады чурттап орар эжинге хүндүткел-дир. Чажыңар салып алгаш кыштап чорааш, боттарыңар безин билбейин эжиңерге өскерлип чорууруңар ол боор. Шак-ла ол ышкаш аас иштин диштерни чуур, дылды база арыдыр аштаар. Бо шагда тускай дыл аштаар чувелер садып-даа турар апарган. Анаа марля бинти кескиндизи-биле-даа болза аштааш октаптар.

Дараазында чуул. Кажан удааш оттуп келиривиске, ол удаан черге бистиң изивис артып калыр бооп турар. Фантом. Ол фантом 2-3 шак ишти ынчапарган турар. Ынчангаш кажан бис туруп келгеш чоруптарывыска, ол сүнезин амытаннар, ол ис таварыштыр бистерже салдарын чедирип турар болур. Ол үеде каяа-даа турувуста, хамаан чок. Орун-дөжекти канчаан-даа кактаарыңарга ол фантом читпес. Чугле суг-биле ону узуткап болур. Анаа туруп келгеш сугну салаа бажы-биле чажып каар. Ынчан ол ис чиде бээр. Дүште-даа удаанда, каяа-даа бир шак ажыг удаан санында-ла.

Ол хамаан чок, кижи туалетке арыгланган соонда-ла ыявыла адакы органнарын чуур ужурлуг. Билир силер, бо шагда ону чугле мусульманнар сагып чоруур. Ынчалза-даа олардан өске Веда культуразының аайы-биле чурттап чоруур улус база сагып чоруур.

Дыргактар үргүлчү арыг-силиг турар ужурлуг. Эр улустар кыргып алыр, узай бээрге-ле, кыс улустуң узун-даа бол, оон адаанга хир турбас ужурлуг. Лактанып алыр болгаштын ону эскербес боор улус.

Кыс улус чүге үргүлчү чажын бооп өөрүп алган чоруур ужурлуг дээрге, база бир чылдагаан, душкен чаш дүгү болуп турар. Билир болзунарза кижинин чажын ажыглап янзы-бүрү колдовство үргүлчү кылыр. Киноларда-даа көрген боор силер. Кижиниң дүшкен чажын алгаш, кижиже чакта салып болур. Кайгап каар силер, бо шагда ындыг чүүлдер-биле мергежип чоруур улус эндере.

Дараазында. Чем. Шынап деп идеально алыр болза, кижиниң чиңгине чиир чеми вегетариан болур ужурлуг. Ол дээрге кандыг-даа эът аймаа, чуурга, балык аймаа холуваан боор ужурлуг. Эң кол Бурганның хоруп каан чемнери бо-дур: эът, чуурга, балык, согуна, чеснок, моогу. Эң багай чемнер ол-дур. Билир силер тывалар чооку үелерге чедир согуна, чеснок чивейин чораан. Ол хамаан чок, тыва кулча база аңаа хамааржыр. Чүге дизе согуна биле чеснок канчаан тыптып келгенин Веда аайы-биле төөгүп берейин. Үезинде Раху деп дыка күштүг Демон чораан, ол дээрге Трета-юга-дыр, 1,2 миллион чыл бурунгаар. Ол ынчан Дээди Бурган Боду Рама кылдыр кээп чораан. Ынчан ол демоннуң бажын одура кезип өлүрген болуп турар. Кажан Ол демоннуң бажын одура кезиптерге, ооң ханы төгүлген черге согуна унуп келген болуп турар, а дымаа-чараазындан чеснок унуп келген. Ынчангаш, чеснок, согуна чип тургаш, Бурганны хундулевейин турарывыс ол. Чүге дизе үезинде Ол бисти кончуг бак амытандан камгалап алган.

Ынчап келирге, бо хамык продуктылар бистиң бо бүзүргей мага-бодувуска багы чок чогум, ынчалза-даа багай чүвези бистиң чуга мага-бодувуска багай бооп турар. Сарыыл баскырадыр. Разум теряет силу. Бо Веда культуразын хүлээп, мону сагыыр деп бодап алган болзуңарза бо хамык чем аймаан чоорту каар болза эки.

Улаштыр чем дугайында. Ынчангаш, ёзу аайы-биле, хоруглуг чүүлдер чок чемни кылып тургаш ону амзап болбас. Бодаарга берге ышкаш, ынчалза-даа өөрени бээр силер. Чем кылыр орээл арыг-кылаң турар ужурлуг. Оон кылган соонда ону бир дугаарында Кришнага сөңнээр ужурлуг, тускай мантралар номчуп тургаш. Бир дугаарында Бурганга бээр ужурлуг. Ынчан бис Бурганның сартыын чип чоруур боор бис. Ону прасада дээр. Пиша предложенная Богу. Кажан кижи Бурганга сөңневээн чем чип чорда, ынчан кижи чугле чангыс бачыт чип чорууру ол деп турар Веда билиглери. Ол дээрге бистиң Бурганга бердинип чоруур уулевистиң бир ажыктыг кезээ-дир. Ол дээрге Бурганны хүлээп, анаа бердинип чоруурувустуң демдээ-дир. Кажан бистер шын кылган чемни Кришна Бурганга сөңнээривиске ол ыявыла хулээп алыр, чигзинген-даа ажыы чок. Ынчан ол чем анаа эвес, а ыдыктыг чем апаар, Кришнаның дээп айызап каан. Бурган чуге-даа дээп каарга ол чуул ыдыктыг апаар. Ынчангаш анаа артыжанырда безин, артыжыңар Бурганга сөңнеп болур силер. Ол база-ла прасада апаар. Очулдурарга: «Бурганның хайырлалы, Бурганның оршээли»

Прасад чем чиирге база карма дыка арыгланыр, кижиниң буяны немежир, кежик-чол келир, аас-кежик доктаар. Анаа вегетариан, эът, чуурга, балык холуваан чем чиир санында-даа болза, ол чем кырынга үш катап маха-мантраны номчуп аар болза эки.

Ам бичии эът дугайында чугаалап берейин. Чүге дизе тывалар колдуунда эът чокка чуртталгазын бодап шыдавас. Кижи хевирлиг мага-ботту шынында болза эът чизин дээш Бурган чаяап кагбаан. Демин үе дугайында лекцияда 4 эпоха дугайында чугаалаан мен: Сатья-юга 1 млн 728 муң чыл, Трета-юга 1 млн 296 муң чыл, Двапара-юга 864 муң чыл, ам бо Кали-юганың чугле 5000 чылын чурттап эрткен бис. Ынчап келирде санап көөлүңер. 3 029 000 чыл чурттап чоруур улус-тур бис, амга чедир. Ол хөй үеден эътти кижилер чугле 5 муң чыл ишти чип чоруур. Ынчан Кали-юга эгелээн кижилер эът чип эгелээрге. Ынчап келирге кижилер ургулчу эът чип чораан деп болур бис бе? Чок. Ооң кадында бо шагның эртемденнери безин шинчилеп үндүрүп келген. Билир силер биология өөренип турган бис шупту. Дириг амытанның бир-ле чүүлү, бир-ле уткалыг чаятынган болур. Чижелээрге диштер-дир. Оът чиир мал-маганның диштери бир тускай билир силер, хой-өшкүнүң көрген силер, ыт, бору, адыг дээн чижектиг амытаннарның диштери оон оске хевирлиг, эът-сөөк чара соп чизин дээш чаяап каан. Ынчангаш шаараш болгаш дыка улуг азыг диштерлиг. Чуге шаараш дээрге, анаа эът кезектери ылдыртынып артпазын дээш. Чуге дизе эът үрелиичел, билир силер. Үрелип чыдып эгелээрге, анаа микробтар тыптып келгеш ол амыттанның диштери бергедээр. Диштер чок каяа чурттап шыдаарыл ол. Ынчалдыр, бо хамыкты эртемденнер шинчилеп кээрге, кижиниң диштери эът-даа эвес, оът-сиген-даа эвес, а тараа аймаа, фрукты-овощилер дайнаарынга тааржыр болуп турар. Ынчангаш бистиң бир дугаарында кылыр ужурлуг чүүлүвус, кижи эът чип чораан үргүлчү, эът чокка чурттап шыдавас деп бодалдардан адырлып алыр болза эки. Ынчан чоорту эъттен адырлып алыры силерге чиик болур. Чамдык улус хорадап ор боор, билип ор мен. Ынчалза-даа бо шагда хинчектенип чоруур чүүлүвүс үезинде кижи эът чий бээрге эгелээн, сактып чоруңар. Дыка хөй аарыглар эъттин ачызында сайзырап турар. Кажан бир хенертен кижилер эът чивейин баар болза, хамык хинчээнин хөй кезии анаа-ла боду чиде бээр, дыка хөй аарыглар чиде бээр. Чижелээрге амгы үеде янзы-бүрү артроз, артриттер нептергей. Мону шинчилеп чоруур улус шагда-ла ооң чылдагаанын тургузуп каан. Ол аарыгларнын чылдагааны эътте, деп.

Ынчангаштың бхакти-йоганың кол чүүлдерин сактып кээлиңер. Эң ортуку, эң кол черде маха-мантра турар. Кол дөрт принципти амдыызында сагып шыдавас-даа болза, маха-мантраны үргүлчү катаптап чоруур. Дараазында 4 кол принцип:

- хоруглуг чемнер чип болбас, эң колу эът, чуурга, балык

- азарттың аңгы-аңгы хевирлеринден адырлыр.

- угаан-медерел сээдеңнедир чүүлдерден адырлыр.

- эр-херээжен чорукту намдадып чогуур хемчээлче киирер.

 

Ам ынчап келирге, дыка ажыктыг сагындырыгдан берейин. Бо хамыкты хулээп билип алган, сагып шингээдиксеп чоруур болзунарза, канчаан чедип аап болурул? Бир дугаарында силерге маха-мантра дузалаар. Бо хамыкты холга тудуп шыдаптар күштү силерге берип эгелээр. Ынчангаш үзүк чок хуннуң номчуп туруңар. Анаа эреге чок болза, сагыжынар ишитинде-даа болза, сымыранып-даа болза. Кали-юга үезинде сумелеп кааны болза 16 долгандырыг номчуур болза эки деп каан. Ынчалза-даа эгезинде чаңгыс чедер. Дораан хамык чүүлдү шуптузун сагып шымны бербес кижи. Ынчангаш кичээнгейлиг дыңнанар бо состерни. Кижи хары-угда хамык чуулду ойталап кааптарга, үези кээрге шак-ла ынчалдыр хары-угда дедир эглип келир. Резинни тыртарга кандыг ийик? Кезек үе иштинде шөйлүп бар чыдар, чоорту келзе чорбайын баар. Оон кедерезе үзүлгеш холга кээп часкаар, аарышкылдыр. Ынчангаш шупту чүвени чоорту сагып эгелээр ужурлуг. Далашкан ажыы чок, ынчалдыр байдалыңар чүгле баксырадып алыр силер.

Оон чугаалаксаар чүвем. Бо хамыкты шиңгээдип алгаш эмин эртир ёзуургааш кады чурттап орар чоок улузувуска хинчек чедирип болур бис. Ынчангаш дилеп турар чүвем болза. Таптыг серемчилелдиг, чоок кижилериңерге кичээнгейлиг боорунарны. Чамдык улус бо хамыкты дыңнап алгаш, «хейде-ле бо ажылче кирип алдым, хейде-ле бо кадайым-биле чурттай бердим» дээш оон-даа оске бодалдарга алзып эгелээр. Ынчалза-даа карманы утпанар. Шупту бистиң-биле болуп турар багай чуулдер дээрге бистиң боттарывыстың чедип алган үүлевис-тир. Ынчангаш кажан бис боттарывыс оскерилбээн шаавыста, чуу-даа оскерилбес. Чеже-даа дезер болзувусса. Бо Бхакти-йоганың ачызында чуртталгаңар чоорту эвинче кире бээр. Ынчангаш, чоок улузуңарга мону сыгап, ол чүве мындыг чүве-дир, ону ынчанма, мону мынчал деп, улуска хинчек чедирбезиңерни дилээр кижи-дир мен.

Мындыг болуушкун бар: Бир катап Шрила Прабхупада башкыга бир херээжен кижи чедип келген. «Менээ сес дугаар ашактанып аар кылдыр хайырлалдан берип көрүңерем.», деп чугаалаан. Прабхупада тургаш: «Каш дугаар?» дээрге. «Сес» «Ам ол ашактарың канчап барганы ол?» «Канчап баар деп олар, дириг чурттап чорлар-ла мелегейлер». «Адыр ам, матаджи, ам чүге сес катап ашак алганың ол?» «Харын, оларны канчаан-даа өскертиримге өскерилбес аан, шуут». Ынча дээрге Прабхупада хулумзурээш чугаалан-дыр: «Бодуң өскерли бер, ынчан кымны-даа өскерткен ажыы чок апаар.»

Ынчап келирге база бир чүүл. Аргалыг болза хүннүң-не сүттен ижип туруңар. Сүт дугайында «Инек – ыдыктыг амытан» деп лекциядан дынап болур силер. Аргалыг болза, даң бажында оттуп келгеш, чеди шак четпээнде болгаш кежээ удуурунуң бертинде ижер болза эки. Чүге дизе сүт Хүн үезинде эвес, а Ай үезинде хайлыр болуп турар, хун чок үеде шингээттингир.

База-ла эң кол чүүл, бо хамыктың безин бертинде, маха-мантранын соонда турар чүүл. Ол дээрге хүннүң-не Ыдыктыг номнар номчууру, Бхагават Гита болгаш Шримад Бхагаватамны оода 2-3 арындан-даа номчуп аап турар болза эки, утказын билбейин турар-даа болза. Чуге дизе ол анаа эвес тускай номнар-дыр. Анаа бажынга чыдарга безин буяны кээп турар.

Колдуунда бо-ла-дыр. Четтирдим! Харе Кришна!

 

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Делегейниң тургузуу. Ведаларның тайылбыры. (Ведическая астрономия и уфология)

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/241

 

Бо хүнгү тема: Делегейниң тургузуу, ведалар билиглериниң аайы-биле. Оон кадында, уфологияны бичии көрүптер бис. Билбес улус болза, уфология дээрге колдуунда НЛО, аза-буктар, ук-дөзү билдинмес амытаннар, ужар тавактарга хамаарышкан чүүлдерни шинчилеп турар эртем.

 

Ынчап келирге, веда билииниң аайы-биле алырга, бистиң Делегейивисти анаа бо карактар эвес, дээди байдалдың сайзыралын чедип алган көргүш-биле көөр болза, бистиң Делегейивис хевири чуурга ышкаш болур. Ону ведалар, чаялганың алдын чуургазы деп турар.

   Веда литературазының чугаалап турары болза, Делегейлер Вселеннаялар дыка көвей, эмге-сан чок. Түңнел санын безин бербейин турар. Ынчалза-даа ында-мында бо мындыг сан ажыглап турар, 622 триллион дээш баар. Болза-даа улуг саннар ажыглап турар. Анаа угаан-биле бодаарга дыка берге. Ынчангаш бо хамык эртем-билиг «дивья-гьяна» категориязынга хамааржыр, азы болза трансцендентилиг билиглер дээр. Трансцедентальные знания. Ол дээрге бистиң бо амгы материялдыг угаанывыс-биле ону угаап шыдавас, материалдыг угаанның кызыгаарының даштында турар билиглер дээни ол.

   Бистиң Делегейивис ол шупту Делегейлерден эң бичиизи болуп турар. Бодап көрүңер даан. Кайы-хире кайгамчык-тыр. Чүгле бистиң Делегейивис безин иштинде санап-четпес ораннар биле долган, азы болза планеталар.

   Бистиң Делегейивисте 14 планета системазы бар. Олар 3 оранга чардынган. Ол болза сваргалар (сварги), паумнар (паумы), билдер (билы). Сварга дээрге дываажаң ораны ол болур, үстүкү оран. Паумнар – ортаакы оран, ол дээрге бистиң Черивис болгаш ол хевирлиг планеталар хамааржыр. Билдер – билы, алдыы оран, азы болза Тываларның Эрлик ораны дээр чувези ол.

   Ол аңгыда ол шупту планета системалары сеткил бойдузунуң аайы-биле ийи хевирге чардынган. Дээди деңнелдиң планеталары болгаш Куду деңнелдиң планеталары (азы болза Азалар ораны). Бистиң Черивис Дээди планеталарның эң адакы планета болуп турар. Бистиң адаавыста Аза ораны эгелээр, азы болза Демоннар планеталары.

Эгезинде бо Эрлик ораннарын ниитизи-биле тайылбырлаптайын, оон бээр кээп турбас кылдыр. Демоннар азы азалар дээрге-ле ыявыла болза-даа коргунчуг ужас киноларда ышкаш амытаннар эвес. Ындыг амытаннар бар. Чуге дизе Ведаларның чугаалап турарын алыр болза, кижиниң угаанынга ооң көрүп көрбээн чүүлү кажан-даа кирбес деп турар. Ынчап келирге бистиң көрүп турар, бо ужас коргунчуг киноларда амытаннар черле бар болуп турар. Ону чогааткан кижи бодунуң эрткен үеде бир-ле чуртталгазында көрген болуп турар, ол амытанны. Ийе эмин эртир чогаады бээп болур кижилер, тудушпас-таарышпас чүүлдерни кожуп дээн чижектиг… Ынчалза-даа кол хевирлерин черле часпаан болур кижилер. Дириг-амытаннар хевирлери аңгы-аңгы. Алдыы ораннарда база-ла бистер ышкаш кижи хевирлиг мага-боттуг амытаннар чурттап турар. Ынчалза-даа олар «асурларга» хамааржыр, азаларга. Чүге дизе ол ораннарда шажын чүдүлге чок, Бурган дугайында көңгүс билбес. Амыдыралында чедип аап турар чүүлдерин, технологиялар, материалдыг эртем-билиг ачызында чедип аап турар. Ынчангаш ында ол ораннарның устуку планета системалары база-ла дываажан ораннарынга хамааржыр, райские планеты. Ында чуртталга дыка эки дээр, ынчалза-даа шупту эки чуулдер эът-хан, сүнезин материалдыг мага-ботка хамаарышкан чүүлдер болуп турар шупту. Сеткилге хамаарышкан чуу-даа чок. Шажын чок, Бурганны билбес азы хулээвес. Ол дээрге көңгүс карангы-мугулай байдал-дыр, чуге дизе оларны-даа, бистерни-даа, дываажаң оранында чартык бурганнарны-даа Бурган чаяапкаан. Ол дээрге чижелээрге бир кижи мени кым-даа божуп-төрүвээн, анаа ынчаан бодум тыптып келген мен дээн-биле дөмей чуве-дир.

Бо шагда көрүп турарывыс ужар-тавактар, НЛО дээр чүүлдер ол-дур ол Алдыы орандан кээп турар амытаннар. Веданың билии-биле алыр болза НЛО деп чүве чок. Азы болза Танытынмаан ужар объектилер. Шупту ол ужар объектилер, аппаратар танытынып турар. Шуптузун Веданың Виманика-шастра дээр салбырында бижип тайылбырлап калган. Кандыг космос ужар аппарат, канчаан кылып калган, даштыкы хевири кандыг, кандыг энергия ажыглап ужуп турар, кандыг топливо, ол апаратты башкарычкы канчаан мунар дээштиң баар. Чаңгызын-даа артырбайын шуптузун чуруп тайылбырлап каан. Ынчалза-даа амгы эртемденнер ону кажан-даа ажык кылдыр чарлап хүлээвес. Чуге дизе ынчаптар болза шупту амгы-шагның эртем-билии буурап дужуп каар. Чүге дизе бөдүүн кижилер ону билген ажыы чок. Ынчалза-даа олар боттары дыка-ла шинчилеп чоруур Веда билиглерин. Ону таптыг тайылбырлаан-даа ажыы чок. Чуге дизе, Кали-юга. Уениң эң бак, куду деңнелдиг, деградация уези. Меге меге кырында олуруп алган меге-биле кымчылап чоруур дээни-биле дөмей. Ынчангаш 7 Алдыы оранның планета системалары. Эң үстүнден эгелеп адап берейн:

-Атала – демоннар ораны,

-Витала – Шива бурганның ораны, буураашкын бурганы,

-Сутала,

-Расатала – дайтьялар болгаш данавтар ораны,

-Махатала – дыка улуг чыланнар чурттап турар оран,

-Талатала – чуртталгазында магия, колдовство биле мергежип турган кижилер ынаар чоруйбаар болуп турар,

- болгаш эн кудукузу Патала.

Бо хамыктың эң адаанда орустаарга «ад» деп турар чер бар. Ол оран эвес, бир тускай чер-дир. Чистилище. Дыка бак чуулдер дээш дириг-амытаннар өлгениниң соондав ынаар кире бээр. Ол черге баргаш хамык багы дээш хинчектенип хинчектенип, ынчаан арыглангаш дедир оранынче чедип келир. Ол черде үе база бир тускай деңнелде эртип турар. Чижелээрге кижи бо орандан ынаар кире бээр болза, анаа 100 000 чыл ишти хинчектенип келгеш дедир Черже чедип келирге чугле 2-3 чыл эртип каан болур. Чамдык крутой мен дээр улус мынча дээр, чаа чуну-даа көрүп каапкан мен чуртталгада, чүнү-даа кортпас мен, хоть в ад пойду дээр. Көңгүс мелегей байдал-дыр ол. Чижелээрге силер салаанар бичии кезип алган-дыр силер. Бичии-даа бол анчыы аттыг ийик чоп, саргый бээр. Шак-ла ол аарышкыны 50 миллион катап көвүдедивитинер. Ол хире хинчектиг чер бооп турар. Ам кижи 5-6 катап-даа болза, өлүп каай-ла кижи дээр. Чок, өлбес. Бойдузу ындыг ол чернин.

Ынчап келгенде, база-ла 7, чугле Дээди ораннарга хамаарышкан планета системаларын чугаалап берейин. Бертинде чугааладым, бистин оранывыс Дээди ораннарнын эң кудуку ораны болур. Бо чеди оран системаларындан бежи дываажаң ораннарынга хамааржыр, райские планеты, а арткан ийизи чер хевирлиг ораннар болур, азы болза ортаакы оран.

Ол 5 дываажаң оранының эң бажында планета системазы Сатья-лока, азы болза Брахмалока. Ында болза бо Делегейниң эң бир дугаар төрүтүнүп келген дириг амытаны Брахма чурттап турар, бодунуң төлээлери-биле кады. Олар база дириг амытаннарга хамааржыр. Ынчалза-даа бистен артык санап четпес ыдыктыг күштүг. Ол планетада дириг амытаннар 15 триллион 480 миллиард чыл чурттап турар. Болза-даа кайгамчык, мөңге назынныг деп болур. База-ла оларга ол хөй чылдар оларның 100 чылы болур.

База-ла ындыг ышкаш бистиң көрүп турарывыс болза, курт-кымыскаяк-тыр. Олар колдуунда каш хонук иштинде чурттаар. Ынчалза-даа база-ла оларның боттарының билип турары болза, олар база-ла чүс чыл чурттап турар. Каш секунда суг чурттаар дириг амытаннар бар. База-ла ындыг.

Оон адаанда Джана-лока. Обитель святых и могущественных сиддхов. Ыдыктыг буянныг улустар болгаш хуулгаазын күштер харыылап турар бурганчаан амытаннар.

Ооң адаанда Тапа-лока. Бо планетаже колдуунда целибат сагып турган дириг амытаннар чоруйбаар болуп турар. Целибат дээрге кезек-каш чуртталга иштинде бодунуң үрезин дүжүрбээн дээн ол-дур. Ол хөй чуртталгалар иштинде ол күжүн чыып алгаш дириг амытан бо планетаже ужуп үне берип болур.

Ооң адаанда Махар-лока. Бо дээрге Ыдыктыг Бхригу ришиниң планетазы. Планета великих мудрецов. Риши – великий мудрец.

Ооң адаанда Сварга-лока. Чартык бурганнар ораны. Делегейде шупту 33 миллион чартык бурганнар бар. Оларның бирээзи-ле Делегейде бар чок дириг-амыттаннарның амыдырал-чуртталгазы уулези-биле холбашкан чүүлдерни харыылап турар Ыдык күштүг дириг амытаннар-дыр. Чижелээрге, суг бурганы Варун, Варуна-дэв. Азы от бурганы Агни-дэв дээш оон-даа ынаар. Оларны башкарып турар, чартык бурганнар хааны Индра болур. Индра – царь полубогов. Чаашкын бурганы. Ол шупту амытаннар Сварга-локада чурттап турар. Чижелээрге ашка аймаан кыс Лакшми дээр бурган харыылап, хайгаарап турар. Шаанда өске эпохаларда, кажан чаңгыс күрүне турар шагда, ашканы лакшми дээр турган. Бо шагда мани-мани дээр-дир бис, ынчан улус лакшми-лакшми дээр турду ыйнаан. J Ынчангаш ашка-копеек үен-даян черге, шалага чытпас ужурлуг, бир-даа копеек. Чогуур чыдар черге чыдар ужурлуг: кошелек, азы бир тускай ангылапкаан хапка азы хааржакчыгашка чыып алыр. Оон башка ол Лакшми бурган хомудай бээр. Ядарал кээр. Лакшми – кежик-чол, бай-чуртталга болгаш аас-кежик бурганы. Богиня счастья, богатства, удачи и изобилия.

Бо дур, 5 дываажаң оранынга хамааржыр планета системалары.

Ооң адаанда ортаакы ораннарга хамааржыр ийи планета системазы бар. Бхувар лока болгаш Пхур-лока. Бхувар-лока дээрге анаа каракка козулбес, сүнезин оран-дыр Черниң атмосферазында. Пхур-лока дээрге бистиң Черивис болгаш Чер ышкаш ораннар хамааржыр планеталар системазы. Бүзүргей бойдуска хамарышкан ораннар.

Бистиң планета системавысты Пхумандала деп адап турар. Чартык бурганнар болгаш Ыдыктыг ришилернин караа-биле көөр болза бистиң черивис бистин билип турарывыс ышкаш эвес болуп турар. Пхумандаланы дыннааш мандала дугайында сактып кээр болур силер. Сарыг шажында база мону тайылбырлап каан. Бо-дур бистиң планета системавыс. Пхумандаланы шын дээди деңнелдиг көрүш-биле көөр болза, ол улуг төгерик болуп турар. Ону ам, ча адар кара-биле деңнеп болур. Мишень. Чеди төгерик ортулуктардан тургустунган, ортулук бүрүзүнде эмге-сан чок делегейлер бар. Ол чеди төгериктер аразында, база-ла шак-ла ындыг төгерик, Улуг Далайлар агып чыдар. Океаннар. Катай шуптузун мону Сапта-двипа деп турар, Чеди-ортулук, Семь островов.

Ынчап келирге Веданың айтып турары болза, бистиң Чер деп адап турар чүүлүвүс бо Пхумандала болуп турар. Бо Чеди-ортулукту, ведаларда кайда-даа бижип кааны Чер деп айтып бижип турары болза, Пхумандаланы айтып турар. Пхумандаланың мурнуу чүктен сонгу чүкке чедир калбаа 4 млрд. км деп турар.

Чуге чижелээрге орус тоолдарда, за тридевять земель деп турарыл? Чуге дизе оске эпохаларда бо ораннар аразынга аян-чорук кылып шыдаар турган кижилер. Ылангыя Сатья-югада.

Бо мишень, азы караның эң ортузунда төгерик ортулукту Джамбудвипа дээр. Бистер ону Чамбы-дип деп турар бис.

Чамбы-дипти коор болза алантос чечээниң бүрүзү ышкаш деп турар. Бо джамбудвипа ортулуу – бот-боттары даглар биле ангыланган 9 дең кезектерге чардынып турар. Оларны варшалар дээр. Ол дээрге цивилизацияларның амыдырап чурттап турар черлери-дир.

9 варшаны адап номчуптайын:

- Илаврита-варша,

- Рамъяка-варша,

- Хиранмайа-варша

- Куру-варша,

- Хари-варша,

- Кимпуруша-варша,

- Бхарата-варша (бо бистин варшавыс),

- Кетумала-варша, болгаш

- Бхадрашва-варша.

Бхарата-варша дээрге бо бистиң глобус, бөмбүрзек кылдыр бодап турар черивис ол-дур. Ол хамаанчок бодувустуң варшавыс безин будуну-биле корбейин турар улус-тур бис. Чүге дизе бөмбурзек, Чер деп билип турар оранывыс, бо варшаның безин хөй эвес кезээн эжелеп турар.

Ынчап келирге бо 9 варшалардан, эң куду деңнелде турар варша, Бхарата-Варша болуп турар. Чүге дизе деградация, Кали уезинде чурттап чоруур. Арткан сес варша дыка бедик деңнелдин сайзыралында турар. Чижелээрге бистиң чанывыста варшада Трета-юга үези эртип турар. Ында кижилернин узуну 180 метр болгаш кижи бурузу бистин чылдар-биле санаар болза 10 000 чыл чурттап чоруур ол улус. Шупту талазы-биле бистен 10 миллион катап хой сайзыралдыг. Веда билиглери артазында мындыг саннар ажыглап деннеп турар. Анаа чогаадыпкаан саннар эвес-тир. Кыс улус дыка чараш дээр ында, дыка арыг-сеткилдиг, буянныг. Чуртталгазында чаңгыс катап иштелир, өлүрүнүң бертинде бир чыл артып калырга. Ведаларның чугаалап турары болза, дириг амытан хөй божуурга-ла ол деградация демдээ-дир деп турар. Эр кижи бүрүзү 1000 чаан ышкаш күштүг. Ол оранда кижилер кажан-даа кырывас, ол-ла олчаан аныяк хевээр өлүп калыр. Арны-бажы дырыжып өскерилбес.

Ам бо мындыг база бистиң чанывыста, бир варша бар. Кимпуруша-варша дээр. Онза чүвези чүл дээрге, бо шагда бистиң билиривис Хар кижи феномени-биле холбашкан болуп турар. Снежный человек. Ол амытаннар ол варшадан кээп турар бээр. База дыка бедик деңнелде турар амытаннар-дыр ол. Ынчангаш ам-даа оларны тудуп, безин чадаарда фотоапаратка безин тытырып чадап каан. Чуге дизе олар күзээр болза бис көрүп кааш кандыг-даа аппарат тудуп алгаш тытырар болзувусса, чурукка азы видеога кандыг-даа изи артпас. Анаа куруг чер тытырып алган болур. Ындыг таварылгалар эңдере. Бо кижи билип шыдавас, хуулгаазын, тайылбыр чок чүүлдер эвес-тир. Олар угааны-биле бистерден дыка бедик байдалда турар амытаннар болгаш илби-шиди күштер ажыглап билир болуп турар. Бо-ла көрген боор улус, чижелээрге, тайга-таскыл черге дыка улуг кижи истери көрген боор. Ам истеп көөрге каш базым кыштааш истери чиде берген болур. Кижилер кайгап шаг бооп турар, шинчилеп аайын тыпайын. Ынчалза-даа ол анаа агаар-биле кыштап чорупкан деп болур. Сактып келинер, карма дугайында лекцияда 8 кол сиддхалар дугайында чугаалаан мен. Лахима-сиддха – агаардан артык чиик апаар илби-шиди. Олар бистиң оранывысче кирип келгеш, чүнү канчап турарывысты көргеш дедир чоруй баар болуп турар. Чижелээрге, бистиң оранда алдарлыг Коперфильд дээр иллюзионист бар-дыр. Ол бодунуң шоу дамчыдылгаларында чер кыры-биле ужуп, азы бүдүн вагонну суг чидириптер. Ынчалза-даа угаанныг улус билир, анаа шоу, чырык болгаш физика хоойлуларын ажыглап кижиниң сагыжын ынчаан мегелеп болур деп чувени. Ынчап кээрге Коперфилд безин дыка хөй чонну аамайсыдыр мегелеп алган турда, ам ол амытаннар дугайында чугаалаан-даа ажыы чок. Анаа арга-арыгга-даа болза силерни канчаан-даа астырыптар. Бодаарыңарга үргүлчү дорт кыштап бар чыдар ышкаш силер, а шынында тырыкыланып чаңгыс черде кыштап турар болур силер. Сагышты ынчаан будалдырыптар, оларга ол чүү-даа эвес чүве-дир. База-ла катаптап тур мен бо шупту Веданың ачызында анаа бир утка чок эвес, а эртем-билиг аайы-биле тайылбырлаттынгыр чүүлдер-дир. Веда ол хамыкты үстүнден дөзүнге чедир, шуптузун чуну-даа артырбайын тайылбырлап турар. Чүгле сагыш-сеткили арыг, буянныг байдалда турар болгаш санскрит дылды эки билир кижи ону билип болур. Санскритти өөренип билири дыка берге деп, шинчилеп чораан улус билир. Чүге дизе ноталар, аяндан дыка хамаарышкан деп чугаалап турган мен. Сөстүн аянын оскертиптерге-ле утказы көңгүс өске апаар. Ол хамаан чок, домакта турар черинде безин утказы хамааржыр.

Ам чамдык улус айтырып кээр ам чуге өске ораннардан амытаннар бээр келбезил деп. Чижек кылдыр мындыг чүүлдү чуруптайын. Силер улуг-хунде каас-кояа хептенип чараштанып алгаш, чаа бо хоорайның свалказынче аалдап бомжтар-биле ужуражыылыңар дээн-дир силер. Ындыг чуве болдунар бе? Чок. Ону кым ынчап турар чувел. Бодаарга безин чиктиг чуве шээй. Ынчалза-даа ында дөмей кижилер чурттап чоруур. Бистерниң сайзыралывыс ол хире болуп турар улус-тур бис ийин. Ургулчу дайылдажып, бот-боттарывысты-ла узуткап, ашка-көпеек дээш үш-үдүрүм үне чок чүүлдер дээш чурттап чоруур боорувуска олар анаа бистер-биле харылзаажыксавайын турар. Ынчангаш бистен хагдынып алган, ол боттарының хуулгаазын шыдалдары-биле.

Ам арай мону дыннап алгаш улус муңгарап кагды ыйнаан. Ынчалза-даа кайгамчыктыг байдал, парадокс. Дывааажаң оранында чартык бурганнар, хамык Ыдыктыг амытаннар Джамбу-двипа чурттакчыларынга адааргап чоруур болуп турар. Ол хамаан чок, эң адааргап турар улузу, кымнар деп бодаар силер? Бистер. Бхарата варшанын чурттакчылары. Чеже-даа мындыг бак, бачыттыг болзувусса. Ыдыктыг Будда Бурган башкы безин чугаалаан: «Бурганнар безин кижилерге адааргап чоруур», деп. «Даже полубоги людям завидуют». Кайгамчык.

Ам ол чуге ындыг болуп турарыл? Бистиң планетавыстың туружун коор болза эки. Бистин планетавыс Дээди планеталарнын эң кудукузу болуп турар. Ынчангаш бо черни Дываажаң оранынче хаалга деп турар, шак-ла ынчалдыр Эрлик оранынче хаалга болуп турар. Ынчангаш бисте мында таалал, чыргал-даа болгаш хинчек-даа, ден хемчээлдиг болуп турар. Бистер мында аян-чыргал, таалал-даа, хинчекти-даа чедер кылдыр ап болур бооп турар бис. Ам чуге адааргап турарыл? Олар дываажаң оранында чурттап турар болгаш, ында хинчек чок болуп турар, мында ышкаш. Ажыл-агый кылып, ашка-копеек бодап турбас. Чем дээрге анаа төктүп чыдар. Шупту улустар дыка чараш, дыка буянныг, эки дээш оон-даа ынаар. Ам кажан хинчек чокта, канчап баарыл? Сайзыраар чылдагаан чок калыр. Сеткил өөредии шингээдип бо материалдыг делгейден адырлып алыр күзел оттурар байдал чок болуп турар. Ынчангаш Веда билиглери чугаалап турары болза, ол ораннарда чамдык дириг амытаннар, бистиң оранывыска, барып-ла бо Кали-юга уезинде төрүтүнүп келир дээш, тускай практикалар, сагылгалар кылып чоруур деп каан. Кайгамчык мындыг байдалда турар улус-тур бис. Чүге дизе мында бисти хинчек дыка соп турар, ынчангаш дываажаң ораны хамаан чок, шуут бо материалдыг делегейден канчап адырлып аарын бодап чоруур бис.

База-ла Богда Бурган башкының чугаалап турары болза, ол хамык чартык бурганнар, чеже-даа ыдыктыг күш шыдалдыг болза, сарыыл талазы-биле бистен ыраваан деп турар. «Они не мудрее людей». Богда Бурган башкының состери.

База-ла бир чылдагаан чүге өске чанывыста ораннарны көрбейин турар бис дээр болза. Бо хамык бистиң сайзыралывыстан хамааржыр, угаан-сарыыл, интеллекти дээш оон-даа оске. Чижелээрге мону телевидение-биле дөмейлеп болур. Программаны ажыткаш көөрүвүске чижелээрге бо каналда бир кино болуп турар дээн-дир. Телевизорну кывыскаш көөрүвүске чүү-даа чок, анаа куу чуве, шыыңайнып турар ол-ла. Ам дамчыдылга программазында бижип кааны болза ында кино болуп турар деп каан. Ам кажан ону телевизорну настройкалаптарывыска, ынчан ол канал көстүп келир. Ынчан көөрүвүске шынап-ла программа аайы-биле кино болуп турар. Ынчап келирге бистиң бо хамыкты көрүп шыдаар байдалывыс боттарывыстан хамааржыр. Бистер көрбейин турар болзувусса ол оран, ындыг дириг амытанар чок деп болбас. Чаңгыс бир тус черде безин чаңгыс уеде 4-5 оран амыдырап чоруур болур, бот-боттары-биле канчаан-даа харылзашпайын. Паралелльные миры деп чуве дыңнаан боор силер. Ону ам тоолдарда көрүп болур бис. Чижелээр кудук оңгарынче андарылгаш, өске оранда суг чедип келген болур. Тоол дээрге шын эвес анаа чогаадып каан чүүлдер деп бодап чоруур улустар бо шагда. Ынчалза-даа, веданың билиглерин шинчилеп, сайгарып келир болза кажан шагда черле болуп турган таварылгалар болуп турар ол.

Делегей иштинде мындыг ораннар бар-дыр. Дараазында чугаалаксап турар чүвем, Делегейнин карты. Делегейниң карты 8 каъттан тургустунган. Ол 8 каът мындыг чүүлдерден тургустунган:

Бир дугаары, черден тургустунган каът, оон кылыны 64 ажыг миллиард километр болуп турар,

- дараазында ийи дугаар каъды сугдан тургустунган, ол каът бертиндээзинден 10 катап кылын болуп турар. Ол дээрге примерно чартык триллион.

- уш дугаар каъды оттан тургустунган, база-ла моон бертинде каъттан 10 катап кылын бооп турар. 6,5 триллион-дур бе? Кайгамчык.

Оон улаштыр дургаар адаптайын. Оттуң соонда агаар, база-ла бертинде каъттан 10 катап кылын, агаарның соонда эфир. Эфирниң соонда меге эго энергиязы, азы болза аханкара дээр ону. Тускай энергия. Дараазында чеди дугаар уровень маха-таттва, ол дээрге шупту бертинде элементилер холумаандан тургустунган каът-тыр. Ынчангаш эң сөөлү – пракрити, ол дээрге материалдыг бойдус.

Ооң артында сеткил делегейи, Бурганның ораны. Ында сеткил бойдустуг планеталар бар. Вайкунтха-локи. Материалдыг шупту бар Вселеннаяларны алгаш Бурган ораны-биле деңнептер болза, кижи бажынга тараа үрезини салыпкааны-биле домей болур деп бижип турар Ведалар.

Ынчап келирге бо бистиң Делегейниң каъттарын чугаалап бердим. Көрүңер-даан кайы-хире кылын-дыр. Ынчангаш кандыг-даа дириг амытан моон унуп шыдавас чүүл ол-дур. Чугле Ыдыктыг Бурганың Хуу Бодунуң өршээлин чаалап алгаш дириг амытан бо бачыттыг, хинчек долган Делегейден адырлып аап болур бооп турар.

Ынчап келирге бо Делегейниң веда билиглериниң аайы-биле тургузуун ниитизи-биле бөдүүн кылдыр тайылбырлаарын оралдаштым. Сонуургаар болзуңарза манаа хамаарышкан номнар бо шагда эвээш эвес. Интернетте суг болза допчу, тодаргай информация чедер. Гугл, Яндекстен айтырып көрүп болур силер.

 

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/241

 

 

6.Инек – ыдыктыг амытан.

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/245

 

Инек бүдүн Өртемчейде эң ортуку черни эжелеп турар. Чүгле бистиң планетавыста эвес, а бүдүн Делегейде. Ылаңгыя, Үстүү ораннарда.

   Инек – бүдүн Делгейде эң-не үнелиг чемниң болбаазырадыкчызы. Ол болза - сүт. Ол дээрге, бүдүн Октаргайда инектиң сүдүнден артык үнелиг чүү-даа чок болуп турар. Веда литературазы сүттүң бүзүргей бойдузу биле сүнезин бойдузун деңнеп тургаш, инектин сүдү, өске сүттерден канчаан ылгалып турарын тайылбырлап турар. Ам сүттүң бүзүргей бо көстүп турар талазын-биле чуга бойдузун деннептер болза, шалбаа-биле далайны деңнээни-биле дөмей болур. Шалбаа дээрге материалдыг бойдузу (бо ак бүдүмле, көстүп турар), далай дээрге сүнезин бойдузу.

   Чүге ындыгыл? Сүттү хүннүң ижерге кижиниң мээзиниң түскай, вигьяна-майа-коша дээр, чуга кезектерин дыка күштүг болгаш дүрген сайзырадыптар болуп турар. Вигьяна-майадан – бистиң чуртталгавыста арыг-сеткилден кылып турар үүлевис хамааржыр. Бүдүн Өртемчейде чаңгыс-ла борбак мындыг чем болуп турар, инектиң сүдү. Чүгле инектиң сүдү. Чижелээрге ава кижиниң сүдү чүнү харыылап турарыл? Геннер, кадыкшыл, ада-өгбелер-биле харылзааны харыылап турар. А вигьяна-майа-коша, бистиң сеткиливис шынарын харыылап турар, шын эвес чүүлдерни ылгап, сеткилден кылган чүүлдер кайдал, бачыт чүүлдер кайда деп хамыкты ылгап билир шыдалды, биске вигьяна-майа-коша бээр. А ону чүгле инек сүдү сайзырадып шыдаар.

   Ынчангаш чугаалап турары болза, Кали-югада азаларга алыскан кижилер ажыы-биле инек сүдүнүң ажыын бактап, улусту мегелеп кааптар деп каан. Ол болза азалар-дыр. Бо хамыкты үүлгедип турар амытаннар, база-ла азаларга алзып алгаш, боттары аза апарган кижилер.

   Чижелээрге улуг кижиге сүт таарышпас, сөөктери, сиирлери эмин эртир кадып каар дээн чижектиг чүүлдер черле дыңнаан боор силер. База-ла бир бак болуп турар чүүл дээр болза, кижилерниң эң хөй чип турар, калбаа-биле ажыглап турар эът, чүү эъди ийик? Инек эъди. Говядина. Чүге ыявыла инегил? Оон өске амытан тыпаан чүве бе? Ону кым үндүрүп кааныл?

   Сактып тур силер бе, бо эгезинде лекцияларда грек Аратос бижип турган: 3 дугаар эпоханың төнчүзүнде кижилер Делегейниң эң кол хоойлузун үрээн деп. Инекти өлүргеш бир дугаар ооң эъдин чиген болуп турар.

   Веда билиглери, карма салбырында бижип турар: инек өлүрүүшкүнү, кижиниң төрээн иезин болгаш брахман кижини өлүргенинге деңнеп турар. Бо бак дээш алды кижи шиидигни алыр. Инекти өлүрерин чөшпээреп турар кижи, өлүрүүшкүнге киржип турар кижи, өлүрүп турар кижи, садып турар кижи, ооң эъдинден чем кылып турар кижи болгаш ону чип турар кижи.

   Чүге Делегей инекти мынчалдыр камаглап турарыл? Чүге дизе инек бүдүн Октаргайда эң үнелиг 5 эртинени бүдүрүп чоруур. Ол чүл дээрге: бир дугаарында – сүт, ийиде – йогурт, үште – гхи (ол дээрге саржаг-дыр), инек өдээ болгаш инек сидии. Чүгле сүт вигьяна-майа-кошаны сайзырадып, кижини буянныг бедик чадаже көдүрүптер болуп турар. Бертинде бир лекцияда чугаалаан мен. Бойдуста үш хевирниң күжү бар деп, азы гуна. Буян гуназы, күзел-сорук гуназы, тамас гуназы, караңгы-мугулай гуназы. Буян дээрге, азы орустаарга благость, трансцендентилиг билиглерже трамплин болур.

   Ынчап келирге, 5 эртине. Бо 5 эртине, шупту от чемгерер тускай өргүлдүң киржикчилери болуп турар. Ону агнихотра-ягья дээр. Саң белеткээш, от салып тускай мантралар номчуп, тускай белеткел квалификация эрткен брахманнар отче саргаж үзүн кудуп турар болур. База дыка күштүг өргүлдүң бирээзи. Ооң ачызында чүнү-даа чедип аап болур.

   Гхи – азы болза саржаг, делегейде от бойдузунуң эң арыг күжүн бодунда тудуп чоруур, эң күштүг бүдүмел-дир. Эң күштүг арыглаар, сүнезин одунуң хевири болуп турар. Чижелээрге силер бир аарыгаларыңар бар болза, элээн үе иштинде удуурунуң бертинде-ле даваннарыңар болгаш адыштарынар саржаг-биле чаап аап турар болзуңарза, ол шупту аарыгларыңар чиде бээр. Чүге дизе бистиң таваңгайывыста болгаш адыштарывыста тускай точкалар бар. Рефлексогенные зоны. Ынчангаш бо саржагның ачызында, ол сүнезин бойдустуг оттар бистиң энергия каналдарывыс таварыштыр чорткаш, хамык шлак чүүлдерден арыглап кааптар болуп турар. Угаан дыка быжыглаар, память дээш оон-даа ынаар. Чуга бойдузувустка хамаарышкан чүүлдерни сайзырадып турар. Кажан саржагны отче кударга болза-даа күштүг каракка көзүлбес чуга энергия үнер болуп турар. Ол күш-биле делегейде кандыг-даа бүзүргей материалдыг күш деңнежип шыдавас. Ынчангаш бо агнихотра ягья үезинде ону ажыглап турар чүвези ол. Мындыг өргүл кылгаш бүдүн планетаның салымын безин өскертип болур. Ынчалза-даа бо үеде онү шын эртирип шыдаар брахман улус артпаан.

   Бо шагда эмчилерниң 90 хуузу сүттүң мындыг күжүн билбес хамаан чок, харын-даа багай деп улуска чугаалап турар. Болза-даа караңгы мугулай байдал-дыр.

   Ынчап келирге, ыдыктыг бижиглерден цитаталар. Шримад-Бхагаватамда мындыг шүлүк бар: «Үргүлчү сүт ижип чоруур кижи, өлүм чок апаар. Кали уезинде кижилерниң назыны кыскалап калыр, чүге дизе кижилер чедер кылдыр сүт ишпейин турар. Сүт дээрге – шажынның суук хевири. Мээниң чуга талазын сайзырадып турар. Ынчангаштың кижи эки, буян деп чүүлдүң шынарының ажыын билип, оозун сайзырадып аап болур. Ол шынарлар дээрге: оожургал, бодун тутунуп билири, кээргел, дузааргак, биче-сеткил, шынчы, шажынчы, арыг-сеткил дээш оон-даа өске. Кижиде кайы-хире буян барыл, сүт аймаандан бүткен чем чип турарындан хамааржыр. Кажан кижи шын буянныг чүүлдер кылып, чуртталганың утказын билип эгелээрге, ынчан буянның бойдузу көстүп келир.» Бо-дур, бичии кыска цитата.

   Сүттүң бойдузу арыг буянга хамаарышкан. Ынчангаш, чүгле инек ооң бүдүрүкчүзү болуп турар. Сүт артха деп чүүлдү бодунда тудуп чоруур. Артха дээрге экономиктиг сайзырал-чечектелиишкини-дир. Кажан чон инекти камгалап эгелээрге, делегейниң дээди күштери ол чоннуң черин чымчак тайбың агаар-бойдус-биле шаңнап эгелээр болуп турар, көдээ ажыл-агыйын сайзырадып көдүрүп алзын дээш. А көдээ ажыл-агый дээрге чонну чемгерип чоруур, чоннуң байлаа-дыр. Ынчангаштың Веда билиглери тайылбырлап турар, шупту дайыннар, эпидемиялар болгаш аарыглар бир дугаарында, инектерни өлүрүп турары дээш болуп турар деп каан. Карманың хоойлузу кылдыр. Ынчангаштын делегейде ураганнар, чер шимчээшкини, аш-чут, аарыгарлар нептереп турары ол-дур. Өртемчейниң дээди күштери инекти мынчалдыр камгалап чоруур.

   Ынчап келирге сүт бистиң сарыылывыс күжүн хандырып турар. Ооң ачызында кижи сеткил өөредиин шиңгээдип, утказын билип шыдаар күштүг апаар.

   Сүт хүндүс хайлыры берге, Аюрведаның сүмелеп турары болза, удуурунуң бертинде ижер болза эки. Хондур ижин иштинге шиңгээтинип чыткаш, бодунуң эки шынарларын кижиниң сүнезин бойдузунга чедирип чыдар.

   База-ла сүт, прананың удана дээр, тускай хевирин, дыка күштүг көдүрүптер болуп турар. Удана бистиң мээвисче көдүрлүп үнгеш, чидиг бачыттыг күзеливис одун өжүрер болуп турар. Интеллектини күштелдирер. Сүттү кайы-хире ижер болза экил? Кижи бүрүзү аңгы. Кажан даң бажында оттуп келириңерге, карааңарда болгаш боостааңарда дымаалаң чуул, слизь чыглып турар болза, ол арай хөлүн эртип турар болур. Ынчап баарга бичии эвээжедиптер болза эки. Шак-ла ынчалдыр сүттү даң бажында 7 шак четпээнде ижерге эки.

   Кижиниң сүт ижерге бергедей бээр таварылгалар турар. Ол дээрге, сүт-биле таарышпас чемнер холуй бээрге ынчап баар. Бир дугаарында эът, балык аймаа-дыр. Сүт эът-биле черле таарышпас. А кажан чүгле сүт ишкеш бергедеп турар болзунарза, ол дээрге буян шынарыңар чидирип алганыңар ол-дур. Ынчангаш Веда культуразы, безин чадаарда, кижини сүт-биле хынап болур деп турар, ол кижиде кандыг куштер эң сайзырап турар, буянныг бе азы аза күжү.

   Улаштыр. Веда билиглери бо сүт-биле холбашкан сагылганы бижип турар. Ол дээрге кижи бир чыл ишти чем чивейин чүгле сүт ижер. Мындыг диетаны сагыырга, кижиниң 70 хуу кармазы өртенип калыр дээр. Кандыг-даа оон өске сагылга, азы дээди ыдыктыг билиглер билии чокка. Бир чыл иштинде бичии-даа өске чем шуут чивейин. Монү чогум дыңнаарга белен, кылыры дыка берге чүүл-дүр.

   Ынчангаш бичии, кысказы-биле сүттүң эм шынарларын дугайында номчуп берейин. Кандыг аарыглар эмнеп турар сүт.

   Бир дугаарында, кижиниң психиказының көступ турар бергедээшкиннери. Ону чүгле сүт эмнэп шыдаар. Ол дээрге, хорадаачал чаң, эмин эртир ызырнып чоруур байдал (перенапряжение). Уйгу дыш чок калган улусту эмнээр, бессоница. Кижиниң организиминиң шупту талаларын сүларадып, оожургадып турар. Шала чигирлеп каан сүт бронхитти дыка эки эмнээр.

   Билир болзуңарза, бронхит, кажан кижи бодунуң кылып турар чүүлүнге бүзүревейин турар байдалда сайзырап келир. Неуверенность в том что делает.

   Веда литературазы сүттү хайындырбас болза эки деп турар, чүгле хайнырынга чедирер. Хайныр деп баарга-ла эзип кааптар. Эм оъттар холупкаан сүттү амрита деп адап турар. Бир дугаарында сеткил күжүн немеп турар, уйгу сергедир. Кижиниң угаанының психиктиг шыдалын быжыктырып турар. Угаанның кичээнгейин күштелдирер, ынчангаш студентилер, өөреникчилерге сүмелетинип турар.

   Чижелээрге веда культуразы сайзырап турар үеде школаларга мону албан сагыыр турган. Чүге дизе өөренирде эртежик турар ужурлуг, а кажан кичээл эглээрге, уйгузу келгеш олура удуп каар.

Ол чүнү чугаалап турарыл? Чүге дизе буян шынары четпейин турар.

   Шак-ла ол ышкаш иштиг-сааттыг улуска сүмелеп турар, удуурунуң бертинде сүт ижер кылдыр. Хендирбе аартып турар болза, база сүттү ижер болза эки. Сүттүң хайлыры берге, ону колдуунда улус билир, ынчангаш аңаа мындыг чүүлдер холуп ижерге ынчан эки дүрген шиңгээттине бээр деп турар. Ол чүл? Куркума, фенхель, кардамон, корица, шафран болгаш солодка. Сүттү янзы-бүрү специялар, мёд, чигир, варенье холуп ижерге чуга хевирниң одун кыпсыр болгаш дүвүрээзинниг багай сагыштан арыглаар. Бо-дур кысказы-биле, сүт дугайында.

   Ам дараазында сүттен үнген чүүл. Ол дээрге саржаг, азы болза гхи. Эң күштүг арыглаар чуга от стихиязы, бүдүн Делегейде. Саржаг агаар-бойдустуң багай салдарындан камгалаар, соок азы изигниң. Саржаг кижи бүрүзүнге тааржыр. Кандыг аарыгдан аарып турар, хамаан чок. Саржаг угаанны бодунуң оду биле арыглап чоруур. Ынчангаш кижиниң шын буянныг күзелдери болгаш чаңчылдары сайзырап турар.

   Саржагны сүтке холуур болза, боттарынар безин кайгап каар силер, чоорту бодуңарда кандыг өскерлиишкиннер болу бээринден. Ол хире кайгамчык күштүг бооп турар. Гхи угаан арыглаар от берип турар. База-ла ижин-хырынның чем хайылдырар одун күштелдирер. Хендирбениң бел кезээ аартып турар болза дузалаар, ангина, аңгы-аңгы простудалар, чөдүл, аллергия, кэш аарыглары, чүстер саргыдып аартып турар болза, мигреньниң шупту хевирлерин. Анаа кежээниң-не таваңгайлар биле адыштарын чаап турар болза. Инек өдээ-биле холуп каан саржаг болза-даа кайгамчык чүүлдер кылып турар. Медицина көңгүс бо хамыкты билбес. Бо шагның эмнелге эртеми бүдүнү-биле карангы-мугулай болгаш күзел-сорук гуназының адаанда турар. Ол хамык спиртовой растворлар кижиниң күзел-сорук гуназын үндүр идип, бүянныг бойдузун саза базып турар. Ол дээрге бирээни эмнээш, өскезин кемдеп турар дээн ышкаш. Ынчангаш кижилер чижелээрге, согуна болгаш чесноктуң салдарын шын эвес билип турар. Оларның эм шынарлары бар ийе. Чүү дээр ийик, лук от семи недуг деп. Ынчалза-даа ол бүзүргей эът-ханга эки чүве диин. Ол кадында кижиниң сүнезин бойдузун үреп турар боор, угаан-сарыыл буурап турар болур. Анаа ынчаан алырга безин бир чижек, согуна чиирге, кижиниң бак турамык чаңы күштелир, наглость.

   Веданың Аюрведа салбырының эң кол эгеки рецептилери, чүгле бо 5 чүүлдерден тургустунган болуп турар. Инекти дириг аптека деп болур. Ол чүүлдерни эм кылдыр канчаан кылырын билир болзуңарза, силерге оон өске чүү-даа херекчок. Чижелээрге саржаг биле инек мыян дең хемчээлдиг холааш, крем кылдыр ажыглап болур. Чыттан коргар болза кургаткаш, соктааш ынчаан кылып аап болур. Улус ам чыдындан муңгараар, ылаңгыя хоорай улузу суг болза. Билир силер бе, чыт безин тускай вибрация-дыр. Инектиң мыя эң күштүг антисептик-тир, анаа микроорганизмнер хамаан чок, анаа каракка көзүлбес хир-чам, аза-буктар, инек мыяның анаа чыды безин чытталып кээрге-ле арлып турар. Ол хире күштүг. Ам боданып көрүңерем канчап тывалар шаг шагдан тура чер кырынга чурттап чораан, кижи көөрге хир-чам аразында, ынчалза-даа кадыы быжыг, белен-селен аарыгларга алыспас чорааныл? Ведада бижип турары болза, эң бай кижи, инектерлиг кижи деп санатынып турар. Ону ап кээрге, инек чок ядыы кижи, каш хой-өшкүзү бар турган-даа болза, өскүс кижи-биле дөмей болур. Анаа кадык талазын бодап келирге безин айыылдыг байдалда турган.

   Сүмелеп турары болза, бир-ле эт-севиңер, херексел, машина, бажың-балгат, чүнү-даа болза хай-бачыттан арыглап алыр деп бодаар болзуңарза анаа инек мыяа-биле чуптар. Оон өске чүү-даа херек чок. Бажың иштин ынчаан чуп болур, чыттан корткан ажыы чок. Чижелээрге чаа бажың садып алган болзуңарза, чурттап кирериниң бертинде инек мыя-биле чуп үндүрүптер болза ол-ла, чап-чаа кым-даа чурттаваан бажың деп болур. Кандыг-даа аза-буктар аңаа артпас. Чыттан корткан ажыы чок, мону кылган улус чугаалап турары болза, харын-даа арыг, чаа чыттыг апаар деп турар. Свежий запах будет.

   Дараазында. Йогурт болгаш быштак. Санскриттен быштакты, панир дээр. Йогурт болгаш быштак шыңганнарга күш бээр, неврная системаны быжыктырар. Ооң кадында, бир онза чүүл, кижиниң шынчы күжүн сайзырадып турар деп каан. Развивает праведную силу. Йогурту тускай система ёзугаар үргүлчү ижер болза шупту неврозтарны эмнеп болур. Шыңганнарның күжүн сайзырадырда үргүлчү йогурт, быштак, творог, кефир ижип-чиир болза эки. Бо чем хамаарыштыр үени шыңгыы сагыыр болза эки. Чүге дизе багай бооп болур. Эртенгиниң 10 шак биле 4 шак аразы үеде ижип-чип болур. Өске үеде, чижелээрге оон орай үеде хүлээр болза, ол оттар адаанче чоруй баар. Адакы орган потенциязын күштелдирип эгелээр. Ынчангаш бергедээр силер.

Ам улус эът сактып келир. Эът кижиниң азасыг, араатанзыг күжүн сайзырадып чоруур. Эът кижиге хөй күш бербейин турар. Ол хамаан чок, харындаа, организм эътти болбаазырадып хайылдырыптар дээш дыка хөй күштү үндүрүптер болуп турар. Спортсмен улустар ону билип алыр болза эки. Эъттен адырлып алыр болза, көргүзүглери безин бедип келир. Спортсменнер эътти каггаш, бодунуң хуу рекордун ажыр базып, Олимпияда чемпионнары апарып турган таварылгалар хөй. Бистиң ам бо мөгелеривис Делегей чергелиг маргылдааларда, сөөлгү эвес черлерни эжелеп чоруурлар. Ам кажан олар, чүгле эътти чивейин баар болза, кайы-хире чедиишкиннерни чедип аап болур-дур.

Ынчап келирге, сүт кижиниң идепкейлиг шимченгирин сайзыратпайын турар. Ол харын кижини даамчыктырып, оожургадып, дээди деңнелдиң сагыш-бодалын сайзырадып турар. Йогурт кижиниң психиктиг күжүн, идепкейин сайзырадыр. Быштак – шынган күжү. Сметана психиктиг-даа, шыңган-даа күжүн берип турар. Ынчалза-даа үе аайы-биле көрүп тургаш чиир. 10 шактан хүндүскүнүң 12 шакка чедир. Чамдык улус сметана чиирге баар аарыыр дээр. Ол дээрге үезин сагываска ындыг болур.

   Ынчап кээрге 5 дугаар бүдүмел. Инек сидии. Инек сидии, мага-боттуң шлактарын үндүрер делегейде эң күштүг бүдүмел болуп турар. Бир мындыг диета база берип каан-дыр. Кижи бир сутка иштинде чүнү-даа чивес, дараазында хүнде инек сидии биле сугну дең кылдыр, 50\50 кылдыр холааш хүнзедир чүгле ону ижер, кайы-хире шыдаар ол хирени ижер. Үш дугаар хүнүнде организм бүдүнү-биле хамык шлактардан арыгланы берген болур.

   Бо шагда үринотерапия деп чүве тыптып келген. Ынчалза-даа Кали-югада кижи бо хире бак байдалды чедип алганының ачызында, үш үдүрүм чүүлдер чип турар болгаш, ооң сидии хоран болур деп каан Веда билиглеринде. Анаа бо ижин-хырынга эки болур, ынчалза-даа генетиказы үрелип турар боор. Геннер баскыраарга, келир үениң салгалдарынга багай Ынчангаш кажан-даа кижи сидии ижип эмненмеңер. Веда билиглери ажыы-биле шыңгыы хоруп турар мону.

   Ынчап келирге. Инек мыяа - херекчок, хир-чамныг оттар, аза-буктар арыглаар. Саржаг – угаан арыглаар болгаш органнарга херек отту берип турар. Сүт – вигьяна-мая-кошаны чемгерип сайзырадып турар, азы болза интеллект. Йогурт – психиктиг күш берип турар. Быштак – шыңган күжү бээр.

   База бир мындыг чүүл. Веда билиглери айтып турары болза, кижи 7 авалыг болур деп турар. Ол дээрге, төрээн иези, азыраан чемгерикчи авазы (кормилица), хаанның кадайы (жена царя), брахманның кадайы, сеткил башкызының кадайы (жена духовного учителя), инек, болгаш Чер-ие (Мать-Земля).

   Ынчангаш инекти өлүрген бакты, төрээн ийезин болгаш брахман кижиниң өлүргенинге деңнеп турар чүве ол. База катап сагындырайын, бүдүн Өртемчейде эң бак чүүл, брахман кижи биле инекти өлүрген чорук болур.

 

Үндезин лекция: http://audioveda.ru/audios/245

 

Авторнуң веб-страницазы: http://audioveda.ru/authors/7

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *